Raspored odvoza otpada

Suglasnost na primjenu cjenika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada od 01.05.2022.- Lukom d.o.o.

Odluka o dodjeli javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Veliki Bukovec

Odluka o izmjenama Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Veliki Bukovec

Suglasnost na primjenu cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Obavijest Općinskog načelnika o promjeni prikupljanja otpada

RASPORED ODVOZA OTPADA ZA 2022. GODINU

 

NAČIN RAZVRSTAVANJA OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE VELIKI BUKOVEC

Naputak za razvrstavanje otpada