OGLAS za prijam u službu u JUO Općine Veliki Bukovec na radno mjesto viši referent

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18 – u nastavku teksta: Zakon) i člankom 5. Odluke o prijmu u službu na određeno vrijeme od 13. prosinca 2018. godine (KLASA: 112-03/18-01/01, URBROJ: 2186/028-02-18-1), privremena pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Veliki Bukovec objavljuje

 

OGLAS

 

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Veliki Bukovec na radno mjesto viši referent – 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme na rok od 6 mjeseci za obavljanje privremenih poslova uz mogućnost produljenja za dodatnih 6 mjeseci i uz obvezni probni rad u trajanju dva mjeseca.

 

Posebni uvjeti:

– sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik javne uprave

– najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci

– položen državni stručni ispit

– poznavanje rada na računalu

 

Osim posebnih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i slijedeće opće uvjete:

– punoljetnost

– hrvatsko državljanstvo

– zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima.

 

Na oglas se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku 20 dana od dana isteka roka za dostavu prijava. Za kandidate koji ispunjavaju formalne (opće i posebne) uvjete oglasa provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja, praktične provjere poznavanja rada na računalu i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao  prijavu na oglas.

Na web stranici Općine Veliki Bukovec (www.velikibukovec.hr) navedeni su opisi poslova te podaci o plaći za radna mjesta za koje je oglas raspisan, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, te će na navedenoj web stranici Općine Veliki Bukovec objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

 

Uz pisanu prijavu svi kandidati obavezno prilažu u neovjerenoj preslici:

  • životopis
  • važeću osobnu iskaznicu, vojnu iskaznicu ili putovnicu, odnosno u slučaju nepostojanja ni jednog od navedenih dokumenata, domovnicu
  • svjedodžbu odnosno potvrdu
  • elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  • dokaz o stečenom radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u struci (rješenje o rasporedu na radno mjesto, ugovor o radu, potvrdu poslodavca ili sl.)
  • dokaz o položenom državnom stručnom ispitu
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

 

 

Izabrani kandidat/kinja dužan/a je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o  rasporedu na radno mjesto.
Kandidat/kinja koji/a je ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na oglas dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da je nezaposlen.

Kandidati/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (N.N. 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03. i 148/13.) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (N.N. 157/13. i 152/14.), dužni su se u prijavi pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja na sljedećoj poveznici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u oglasu. Nepravodobne i neuredne prijave na oglas neće se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

Osobe koje podnesu nepravodobne ili neuredne prijave na oglas ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas te će kao i kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete oglasa o tome biti obaviješteni pisanim putem.

Prijave na oglas zajedno s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se isključivo poštom u roku 8 dana od dana objave oglasa na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresu: Općina Veliki Bukovec, Veliki Bukovec, Dravska 7, 42231 Mali Bukovec s naznakom „Prijava na oglas za prijam u službu na određeno vrijeme – viši referent”.

 

 

OGLAS

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

Sviđa ti se vijest? Podijeli je s prijateljima na mreži!

Podijeli s prijateljima! Twitaj s prijateljima! Dodaj +1! Podijeli!