Obavijest javnosti i Odluku o izradi 3. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Veliki Bukovec

OBAVIJEST   ZA   JAVNOST

o pokretanju postupka Izrade 3. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Veliki Bukovec
Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13
65/17, 114/18 i 39/19.), te članka 31. Statuta Općine Veliki Bukovec(„Službeni vjesnik
Varaždinske županije“ broj 18/13 i 6/18) Općinsko vijeće Općine Veliki Bukovec na svojoj
22. sjednici održanoj dana 10.09.2019.godine donijelo je Odluku  o pokretanju postupka
Izrade 3. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Veliki Bukovec („Službeni
vjesnik Varaždinske županije“ broj 13/02, 16/05, 40/06 i 42/06).
Razlozi za izmjene i dopune PPUO Veliki Bukovec:
Izmjene i dopune Prostornog plana pokreću se radi usklađenja Prostornog plana s
posebnim propisima i aktima Varaždinske županije i Općine Veliki Bukovec od utjecaja na
razvoj i uređenje prostora Općine, a koji su mijenjani ili usvojeni od usvajanja Odluke o
donošenju 2. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine, a odnose se na
problematiku iz sektora prometa, infrastrukturnih sustava, vodnog gospodarstva, gospodarenja
otpadom, energetske učinkovitosti, zaštite okoliša, prirode i kulturnih dobara, sustava civilne
zaštite, razvoja civilnog društva i drugo.
Grafičke dijelove Prostornog plana potrebno je uskladiti s važećim kartografskim
HTRS96/TM koordinatnim sustavom Državne geodetske uprave.
Prostorni plan je potrebno uskladiti s Uredbom o informacijskom sustavu prostornog
uređenja („Narodne novine“ broj 115/15.)
Ostali razlozi:
– revizija granica građevinskih područja naselja, namjene i stanja izgrađenosti
izgrađenih građevinskih područja naselja
– revizija lokacija, namjene i uvjeta korištenja za izdvojena građevinska područja
izvan naselja
– revizija lokacija, analiza i korekcija Plana u pogledu usklađenja s izgradnjom
ozakonjenom u postupcima ozakonjenja nelegalno izgrađenih zgrada prema
posebnim propisima
– analiza planiranog stanja i revidiranje uvjeta za obavljanje proizvodnih, poslovnih
i turističkih gospodarskih djelatnosti unutar općinskog područja
– revizija mreže kategoriziranih i nekategoriziranih cestovnih prometnica
– usklađenja stanja izvedene infrastrukture na cijelom općinskom području
– revizija lokacija, namjene i uvjeta korištenja za korištenje resursa izvan
građevinskih područja – poljoprivredno tlo, šume, istražna i eksploatacijska polja
mineralnih sirovina i površine planirane za istraživanje resursa, sukladno
Prostornom planu Varaždinske županije i Rudarsko-geološkoj studiji Varaždinske
županije
– revizija statusa kulturnih dobara, spomenika prirode i ekološke mreže „Natura
2000“ s obzirom važeće propise
– usklađenje uvjeta za lociranje i gradnju poljoprivrednih sadržaja iz Prostornog
plana s nacionalnim propisima i zajedničkoj europskoj poljoprivrednoj politici
– usklađenje Plana propisima iz djelatnosti gospodarenja otpadom
– preispitivanje namjene u naseljima prema zaprimljenim inicijativama građana
prema članku 85. Zakona o prostornom uređenju, sukladno pozivu objavljenom na
mrežnim stranicama Općine

– korekcije stanja u prostoru prema zahtjevima tijela s javnim ovlastima izdanim
prema članku 90. Zakona o prostornom uređenju
– drugi razlozi proizašli iz zahtjeva zaprimljenih u postupku izrade nacrta prijedloga
Izmjena i dopuna Prostornog plana.

 

Obavijest javnosti

Odluka o izradi 3. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Veliki Bukovec

Sviđa ti se vijest? Podijeli je s prijateljima na mreži!

Podijeli s prijateljima! Twitaj s prijateljima! Dodaj +1! Podijeli!