Obavijesti JUO

 

 OBAVIJEST STUDENTIMA S PODRUČJA OPĆINE VELIKI BUKOVEC

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć u 2022. godini ostvarit će redovni i izvanredni studenti koji nisu zaposleni upisani u 2022./23. akademsku godinu, pod uvjetom da imaju prebivalište na području Općine Veliki Bukovec, da nisu navršili 27 godina, te da njihovi roditelji ili staratelji nemaju nepodmirenih obveza prema Općini Veliki Bukovec.

 

Prijava  se podnosi u pismenom obliku Općini Veliki Bukovec isključivo do 25.11.2022. godine. Obrazac za popunjavanje prijave može se podići u Općini Veliki Bukovec, ili preuzeti na web stranici Općine Veliki Bukovec.

 

Uz prijavu potrebno je priložiti:

 • Obostranu presliku osobne iskaznice;
 • Potvrdu o upisu na studij u tekućoj akademskoj godini;
 • Potvrdu o nezaposlenosti (vrijedi samo za izvanredne studente)

 

O vremenu i mjestu podjele naknada studenti će biti naknadno obaviješteni.

Načelnik Općine Veliki Bukovec

Franjo Vrbanić

ZAHTJEV- studenti 2022.g

 

 

 

Varaždinska županija objavila je Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti gospodarstvu za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda na području Varaždinske županije u 2022. godini.

 

Pravo na podnošenje prijave za potporu imaju poduzetnici (mikro, mali i srednji poduzetnici te veliki poduzetnici)

sa štetama na imovini koja nije osigurana na području gradova Varaždin i Lepoglava te općina Veliki Bukovec, Mali Bukovec,

Sveti Đurđ, Bednja, Donja Voća, Maruševec, Vinica, Petrijanec i Cestica, a koji su prijavili štetu od tuče nastalu na strojevima i opremi,

solarnim panelima i zgradama za gospodarsku djelatnost sukladno zakonskim odredbama i Pravilniku o Registru šteta od prirodnih nepogoda.

 

Financijska sredstva za dodjelu potpora osigurana su u ukupnom iznosu od 6.000.000 kuna sukladno indikativnoj raspodjeli Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

 

Rok za podnošenje prijave je 31. listopada 2022. godine.

 

Javni poziv s uvjetima i kriterijima za dobivanje potpora, kao i obrasci potrebni za prijavu dostupni su na službenim stranicama Varaždinske županije na poveznici: https://www.varazdinska-zupanija.hr/vijesti/objavljen-javni-poziv-za-dodjelu-potpora-gospodarstvenicima-za-ublazavanje-steta-od-tuce.html

 

Obavijest iz Varaždinske županije

Na temelju Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Veliki Bukovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 78/22) i članka 47. Statuta Općine Veliki Bukovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 18/13, 6/18, 15/20, 6/21 i 41/21 – pročišćeni tekst), načelnik Općine Veliki Bukovec objavljuje

 

JAVNI POZIV

za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji 

na području Općine Veliki Bukovec u 2022. godini

 

Ovim Javnim pozivom i mjerama za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Veliki Bukovec namjerava se pomoći stanovništvu u rješavanju stambene problematike s ciljem naseljavanja  mladih obitelji, te sprječavanja raseljavanja istih s područja Općine Veliki Bukovec.

 

Predmet  ovog Javnog poziva je podnošenje prijava za korištenje bespovratnih sredstava u okviru mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja.

 

 

Mjera 1. Financijska pomoć/subvencija u svrhu poboljšanja kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju i/ili adaptaciju stambenog prostora

 

Financijska pomoć/subvencija može se odobriti podnositelju zahtjeva isključivo za rekonstrukciju i /ili adaptaciju stambenog objekata na području Općine Veliki Bukovec.

Rekonstrukcija i adaptacija u smislu Programa podrazumijevaju dogradnju, nadogradnju, rekonstrukciju i adaptaciju postojećeg stambenog objekta odnosno izvedbu građevinskih i drugih radova na postojećoj građevini u svrhu njezine obnove.

Za rekonstrukciju, dogradnju, nadogradnju i adaptaciju primjenjuju se važeći propisi koji vrijede za gradnju, te ako je sukladno tim propisima nužno ishoditi građevinsku dozvolu, zahtjevu se prilaže i građevinska dozvola.

Bitan preduvjet korištenja ove mjere je da je stambeni prostor podnositelja zahtjeva koji se rekonstruira i/ili adaptira prvi i jedini stambeni prostor čiji je podnositelj zahtjeva vlasnik/suvlasnik, te da je jedan od bračnih drugova mlađi od 40 godina života.

Podnositelj zahtjeva koji ulaže u rekonstrukciju i/ili adaptaciju objekta na području Općine Veliki Bukovec može ostvariti pomoć za dogradnju, nadogradnju, rekonstrukciju i/ili adaptaciju postojećeg stambenog objekta u 2022. godini na ime subvencije cijene materijala i radova na rekonstrukciji, adaptaciji, dogradnji i nadogradnji i sanaciji stambenog prostora, te ostalim radovima u smislu poboljšanja kvalitete stanovanja. Temeljem ove mjere subvencija se može ostvariti do iznosa 50% ukupne vrijednosti radova, a maksimalno do iznosa 8.000,00 kuna za nabavljeni materijal odnosno izvedene radove.

Podnositelj zahtjeva prilaže dokaz o plaćanju računa za ukupni trošak radova i materijala na rekonstrukciji, adaptaciji, dogradnji i nadogradnji objekta.

Prije odobravanja korištenja sredstava u okviru ove mjere Općina Veliki Bukovec ima pravo provjere i uvida na terenu, po ovlaštenoj osobi svih kriterija o kojima ovisi odobravanje subvencije.

Valjanim prijaviteljem smatra se i podnositelj koji je ulagao u adaptaciju i/ili rekonstrukciju stambenog objekta, a koji je zajedno sa svojim bračnim drugom suvlasnik tog stambenog prostora u jednakim suvlasničkim dijelovima. Za suvlasnički dio suvlasnik mora priložiti izjavu kojom potvrđuje da je suglasan i upoznat sa podnošenjem prijave za korištenje ove mjere.

 

Potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu:

 

 1. prijavni obrazac – obrazac 1
 2. preslika osobne iskaznice podnositelja i njegova bračnog druga (ukoliko je primjenjivo)
 3. dokaz da je podnositelj zahtjeva u stalnom radnom odnosu (potvrda poslodavca), a za bračnog druga (ukoliko je bračni drug suvlasnik stambenog objekta)
 4. izjava za suvlasnika (ako je primjenjivo) – obrazac 2
 5. izvadak iz zemljišnih knjiga za stambeni objekt koji je predmet zahtjeva
 6. potvrda o prebivalištu (ne starija od 30 dana)
 7. privola za obradu osobnih podataka – obrazac 3
 8. preslika računa i dokaz o plaćanju
 9. troškovnik radova (ukoliko je primjenjivo)
 10. izjava podnositelja i njegova bračnog druga (ukoliko je suvlasnik) pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da se radi o njihovoj prvoj i jedinoj nekretnini (izjava ovjerena kog javnog bilježnika)
 11. i druga dokumentacija za koju se ukaže potreba dostavljanja.

 

Korisnik Programa koji je vlasnik nekretnine ili suvlasnik sa svojim bračnim drugom ne smiju iz svog vlasništva otuđiti, prodati ili darovati nekretninu za čiju adaptaciju i/ili rekonstrukciju su primili financijsku pomoć u roku od 5 godina od zaključenja ugovora za dodjelu financijske pomoći/subvencije.

Ukoliko Korisnik programa otuđi nekretninu iz svog vlasništva u navedenom roku Ugovor za dodjelu sredstava financijske pomoći/subvencije smatrat će se raskinutim, te će Korisnik biti u obvezi izvršiti povrat dodijeljene financijske pomoći/subvencije u cjelokupnom iznosu Općini Veliki Bukovec.

 

 

NAČIN I ROK PODNOŠENJE ZAHTJEVA

 

Prijava na javni poziv podnosi se u Općini Veliki Bukovec, Jedinstvenom upravnom odjelu u pisanom obliku na propisanim obrascima (dostupni na Internet stranici Općine Veliki Bukovec: www.velikibukovec.hr, a mogu se dobiti i u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Veliki Bukovec, zaključno do 30. studenog 2022. godine ili do iskorištenja osiguranih sredstava u Proračunu Općine Veliki Bukovec za 2022. godinu.

Dodatne informacije vezane uz predmetni javni poziv mogu se dobiti osobno u sjedištu Općine Veliki Bukovec i putem elektroničke pošte: opcinavk@gmail.com ili na telefon: 042/840-040.

 

 

Obrazac 1- Prijava na Mjeru

Obrazac-2- Izjava za suvlasnika

Obrazac 3 – Privola za obradu osobnih podataka

Javni poziv za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Veliki Bukovec u 2022.g

OBAVIJEST MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE

pored bespovratnih potpora koje se pripremaju u skladu sa zaključcima Vlade
RH, ovim putem predstavljamo i dostupne zajmove i jamstva za hrvatske
poljoprivrednike s počekom do 1 godine, rokom plaćanja pet godina i uz kamatnu
stopu od 0,5%, a u svrhu financiranja povećanih troškova energije, nabave
repromaterijala, stočne hrane, osiguranja likvidnosti i kontinuiranog rada uslijed
poremećaja kojima su poljoprivrednici i prerađivači izloženi.

Pozivamo poduzetnike, čiji je kontinuitet proizvodnje ugrožen nepredvidivim i
dalekosežnim utjecajem kriza, da razmotre mogućnost financiranja potreba za
obrtnim sredstvima (nabava repromaterijala za sjetvu, hrane za stoku, osiguranje
likvidnosti uslijed visokog rasta troškova energenata i dr.) putem dostupnih kredita i
uz jamstvene sheme uz državne potpore.

 

 

ZAJMOVI I JAMSTVA ZA OSIGURANJE LIKVIDNOSTI USLIJED PORASTA TROŠKOVA ENERGIJE, UTJECAJA KRIZA I ZA PRIPREMU SJETVE

Dana 02. rujna 2022. godine župan Varaždinske županije donio je Odluku o proglašenju prirodne nepogode zbog suše za područje Općine Veliki Bukovec koja je nanijela velike materijalne štete na poljoprivredi u razdoblju od 01. lipnja 2022. do 31. kolovoza 2022. godine. 

 

Sukladno navedenom, pozivaju se poljoprivrednici da u prostorijama Općine Veliki Bukovec prijave štetu nastalu uslijed prirodne nepogode suše na ratarskim kulturama koje se nalaze na području Općine Veliki Bukovec. 

 

Prijave se zaprimaju: 

 

 • dana 06. rujna 2022. godine (utorak) u vremenu od 08:00 do 17:00 sati, 

 

 

 • dana 08. rujna 2022. godine (četvrtak) u vremenu od 08:00 do 17:00 sati,

 

 

 

 • dana 09. rujna 2022. godine (petak) u vremenu od 08:00 do 17:00 sati.

 

 

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA PRIJAVU ŠTETE: 

 

 – popunjen obrazac za prijavu štete OBRAZAC PN 

 – vlastoručno potpisana Izjava o nepostojanju osiguranja

 – preslika Zahtjeva za potporu za 2022.g. (Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju)  LIST A i LIST B. 

 – osobna iskaznica samo na uvid prilikom predaje prijave štete. 

 

Mole se poljoprivrednici da prilikom dolaska u prostorije općine u svrhu prijave štete od suše dostave već popunjen obrazac PN, obrazac Izjave i kopiran Zahtjev za potporu za tekuću godinu (LIST A i LIST B) kako bi se izbjeglo okupljanje većeg broja ljudi i spriječilo stvaranje gužvi. 

 

Za sva pitanja i eventualne nejasnoće možete kontaktirati Jedinstveni upravni odjel Općine Veliki Bukovec telefonski na kontakt broj: 042/840-040. 

 

Odluka župana Varaždinske županije o proglašenju prirodne nepogode suše

Javni poziv za prijavu štete od prirodne nepogode suše

Obrazac-PN- suša

PRIMJER POPUNJENOG OBRASCA PN za prijavu štete u poljoprivredi

Izjava o nepostojanju osiguranja

OBAVIJEST OPĆINE VELIKI BUKOVEC

 

obavještavamo sve fizičke i pravne osobe koje su svoju imovinu na kojoj je nastala šteta od tuče osigurale te se planiraju prijaviti na najavljene natječaje drugih institucija da svi prijavitelji šteta zahvaćeni prirodnom nepogodom tučom moraju biti evidentirani u Registru šteta Ministarstva financija.

Sukladno navedenom, pozivaju se fizičke i pravne osobe koje do sada nisu prijavile štetu od tuče na području Općine Veliki Bukovec na poljoprivrednom zemljištu, višegodišnjim nasadima/bilju, plastenicima, staklenicima, opremi, poljoprivrednoj mehanizaciji i priključcima, poljoprivrednim i  gospodarskim zgradama i stambenim prostorima iz razloga što je njihova imovina osigurana da u prostorijama Općine Veliki Bukovec prijave štetu na navedenoj imovini koja je osigurana kako bi bili evidentirani u Registru šteta Ministarstva financija.

Prijave se zaprimaju u prostorijama Općine Veliki Bukovec svakim radnim danom u vremenu od 8:00 do 14:00 sati, a najkasnije do 11. lipnja 2022. godine do 12:00 sati.

Prijavitelji štetu prijavljuju na propisanom obrascu PN koji je dostupan na službenoj internet stranici Općine Veliki Bukovec te se može preuzeti u prostorijama Općine Veliki Bukovec.

 

U slučaju dodatnih pitanja ili nejasnoća prijavitelji šteta mogu kontaktirati Općinu Veliki Bukovec na telefonski kontakt: 042/840-040.

 

Obrazac-PN-tuča

LISTA REDA PRVENSTVA ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA S PODRUČJA OPĆINE VELIKI BUKOVEC KOJI SE ŠKOLUJU ZA DEFICITARNA ZANIMANJA U ŠK.GOD. 2021./2022.

            Na temelju članka 9. Programa o dodjeli stipendija učenicima s područja Općine Veliki Bukovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 91/21) utvrđuje se

 

LISTA REDA PRVENSTVA ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA S PODRUČJA OPĆINE VELIKI BUKOVEC KOJI SE ŠKOLUJU ZA DEFICITARNA ZANIMANJA U ŠK.GOD. 2021./2022.

 

Poredak Ime i prezime

učenika, adresa

Srednja škola – smjer
1. Mihael Čić, Veliki Bukovec, Dravska 68 Gospodarska škola Varaždin – konobar
2. Antonio Habek,Veliki Bukovec, Franje Sovića 15 Srednja  škola Ludbreg – strojobravar
3. Marko Zdelar, Kapela Podravska 69 Gospodarska škola Varaždin – konobar
4. Petar Štefanec, Kapela Podravska 111 Srednja škola Ludbreg – pomoćni vrtlar
5. Leon Golubić, Veliki Bukovec, Sovićeva 74 Strojarska i prometna škola Varaždin- strojobravar
6. Dominik Detelj, Kapela Podravska 26 Elektrostrojarska škola Varaždin- bravar

 

S učenicima odnosno njihovim roditeljima sklopit će se Ugovor o dodjeli stipendija.

 

Lista reda prvenstva

Obavještavaju se studenti s područja Općine Veliki Bukovec da će se povodom božićnih blagdana podijeliti  jednokratne novčane naknade redovnim studentima i izvanrednim studentima koji nisu u radnom odnosu. Podjela će se održati dana 18. prosinca 2021.g. prostorijama  Općine Veliki Bukovec u 10:00 sati uz obavezno predočenje važeće COVID potvrde.

OPĆINA VELIKI BUKOVEC

OBAVIJEST

OPĆINA VELIKI BUKOVEC organizira podjelu BESPLATNIH spremnika

(plavih kanti) za otpadni papir u domaćinstvima, a prema slijedećem rasporedu:

PONEDJELJAK, 29. STUDENOG

– od 10 – 15 sati – prostorije Društvenog doma u Kapeli Podravskoj

UTORAK, 30. STUDENOG

od 10 – 15 sati – prostorije Društvenog doma u Dubovici

SRIJEDA, 01. PROSINCA

– od 10 – 15 sati – prostorije Društvenog doma u Velikom Bukovcu

Upozoravaju se mještani da je podizanje spremnika moguće samo uz osobnu iskaznicu i da pravo na plavu kantu imaju korisnici javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada s područja Općine Veliki Bukovec.

MJEŠTANI MOGU SVOJU PLAVU KANTU PODIĆI

NEOVISNO O MJESTU STANOVANJA NA BILO KOJOJ LOKACIJI U TERMINU KOJI IM BOLJE ODGOVARA.

Načelnik općine:

Franjo Vrbanić

OBAVIJEST o podjeli besplatnih spremnika za otpadni papir

Javni poziv za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Veliki Bukovec za 2021. godinu

Obrazac-1-prijava na Mjeru 1

Obrazac 2- prijava na Mjeru 2

Obrazac-3-izjava-za-suvlasnika

Obrazac 4- Izjava o predaji bjanko zadužnice

Obrazac 5- privola za obradu osobnih podataka

Obrazac 6 – izjava o nekorištenju subvencije iz drugih izvora

Izjava podnositelja o prvoj nekretnini

OPĆINA VELIKI BUKOVEC

OBAVIJEST

OPĆINA VELIKI BUKOVEC organizira podjelu BESPLATNIH spremnika

(žutih kanti) za otpadnu plastiku u domaćinstvima (umjesto sadašnjih žutih vreća), a prema slijedećem rasporedu:

SRIJEDA, 16. LIPNJA

– od 10 – 16 sati – prostorije Društvenog doma u Kapeli Podravskoj

ČETVRTAK, 17. LIPNJA

od 10 – 16 sati – prostorije Društvenog doma u Dubovici

PETAK, 18. LIPNJA

– od 10 – 16 sati – prostorije Društvenog doma u Velikom Bukovcu

Upozoravaju se mještani da je podizanje spremnika moguće samo uz osobnu iskaznicu i da pravo na žutu kantu imaju korisnici javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada s područja Općine Veliki Bukovec.

MJEŠTANI MOGU SVOJU ŽUTU KANTU PODIĆI NEOVISNO O MJESTU STANOVANJA NA BILO KOJOJ LOKACIJI U TERMINU KOJI IM BOLJE ODGOVARA.

Načelnik općine:

Franjo Vrbanić

Obavijest o objavi lista za izbor općinskog načelnika

Obavijest o objavi lista za izbor članova predstavničkog tijela

Obavijest o objavi lista za izbor članova vijeća mjesnih odbora

Kandidacijske liste za izbor načelnika:

1. Pravovaljana kanadidacijska lista za izbor Općinskog načelnika OVB DRAŽEN ĐURAŠIN

2. Pravovaljana kanadidacijska lista za izbor Općinskog načelnika OVB FRANJO VRBANIĆ

Zbirna lista za izbor Općinskog načelnika 

 

Kandidacijske liste za izbor članova Općinskog vijeća:

1. Pravovaljana kanadidacijska lista za izbor članova Općinskog vijeća OVB – HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA

2. Pravovaljana kanadidacijska lista za izbor članova Općinskog vijeća OVB – HRVATSKA NARODNA STRANKA – REFORMISTI

3. Pravovaljana kanadidacijska lista za izbor članova Općinskog vijeća OVB – KAD. LISTA GRUPE BIRAČA

OVBZbirna lista provovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova OPĆINSKOG VIJEĆA OVB

 

Kandidacijske liste za izbor članova Mjesnih odbora:

Pravovaljana kandidacijska lista za izbor člana vijeća MJESNOG ODBORA KAPELA PODRAVSKA

Pravovaljana kandidacijska lista za izbor člana vijeća MJESNOG ODBORA DUBOVICA

Obavještavamo žitelje Općine Veliki Bukovec da će se skupljanje potrepština za područja pogođena potresom održati danas u društvenom domu u Dubovici od 10 do 15 sati.
Popis potrebnih namirnica možete vidjeti na slikama.
Uz navedene pakete dobili smo informacije da su potrebne i deke, plinske grijalice i lampe.
Opis fotografije nije dostupan.
Opis fotografije nije dostupan.
Opis fotografije nije dostupan.

Općina Veliki Bukovec stavlja na raspolaganje sve svoje resurse za pomoć osobama pogođenima potresom sa područja Petrinje / Siska (smještaj, transport itd.).

 

KONTAKT: 091 543 3380 – načelnik, Franjo Vrbanić

Obavještavaju se studenti s područja Općine Veliki Bukovec da će se podjela jednokratnih novčanih naknada održati 22. prosinca 2020. godine, u vremenu od 12:00 do 14:00 u prostorijama Općine Veliki Bukovec.

O B A V I J E S T

 

Zbog pandemije korona virusa (COVID 19) i sprečavanja širenja virusa, a sukladno preporukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, privremeno se obustavlja neposredan rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine Veliki Bukovec sa strankama.

Molimo Vas da nas u slučaju potrebe kontaktirate na broj telefona: 042/840-040,  091/4840-040 ili putem maila: opcinavk@gmail.com

Ukoliko je nužno zbog rješavanja neodgodivih stvari molimo da nas kontaktirate kako bi dogovorili termin sastanka.

 

Unaprijed zahvaljujemo na razumijevanju!

            

Jedinstveni upravni odjel Općine Veliki Bukovec

Stožer civilne zaštite Općine Veliki Bukovec  

 

 

Obavještavaju se roditelji djece s područja Općine Veliki Bukovec rođene nakon 01. siječnja 2020. godine da će se od 02.11.2020.g. prikupljati zahtjevi za dodjelu jednokratne novčane pomoći.

Pravo na jednokratnu naknadu imaju roditelji djece s prebivalištem na području Općine Veliki Bukovec.

 

Zahtjev se podnosi u pismenom obliku Općini Veliki Bukovec od 02.11.2020. g. Obrazac za popunjavanje zahtjeva može se podići u Općini Veliki Bukovec ili web stranici Općine Veliki Bukovec.

Uz zahtjev potrebno je priložiti:

– presliku rodnog lista djeteta;

– presliku potvrde o prebivalištu djeteta;

– presliku potvrde o prebivalištu roditelja/skrbnika

– presliku rješenja o skrbništvu (prilaze skrbnik);

– presliku osobne iskaznice roditelja/skrbnika.

 

O mjestu i vremenu dodjele novčane pomoći roditelji će biti naknadno obaviješteni.

 

Obavijest o dodjeli jednokratne novčane pomoći roditeljima djece rođene u 2020.g.

Zahtjev – jednokratna novčana pomoć roditeljima djece rođene u 2020.g

Odluka o dodjeli jednokratne novčane pomoći roditeljima djece rođene u 2020.g.

Pravo na jednokratnu pomoć u 2020. godini ostvarit će redovni i izvanredni studenti koji nisu zaposleni upisani u 2020/21. akademsku godinu, pod uvjetom da imaju prebivalište na području Općine Veliki Bukovec, da nisu navršili 27 godina, te da njihovi roditelji ili staratelji nemaju nepodmirenih obveza prema Općini Veliki Bukovec.

Prijava se podnosi u pismenom obliku Općini Veliki Bukovec isključivo do 20.11.2020. godine. Obrazac za popunjavanje prijave može se podići u Općini Veliki Bukovec, ili na web stranici Općine Veliki Bukovec.

Uz prijavu potrebno je priložiti:

– Obostranu presliku osobne iskaznice;

– Potvrdu o upisu na studij u tekućoj akademskoj godini;

– Potvrdu o nezaposlenosti (vrijedi samo za izvanredne studente)

 

O vremenu i mjestu podjele naknada studenti će biti naknadno obaviješteni.

 

 

 

Obavijest studentima o dodjeli jednokratne novčane pomoći za 2020.g.

Odluka o dodjeli jednokratne novčane pomoći studentima s područja Općine Veliki Bukovec u 2020.g.

ZAHTJEV

 

Javni poziv za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Veliki Bukovec u 2020.g.

Obrazac-1-prijava-za-mjeru (stambeno zbrinjavanje)

Obrazac-2-izjava-za-suvlasnika

Obrazac 3- Izjava o predaji bjanko zadužnice

Obrazac 4- privola za obradu osobnih podataka

Obrazac 5- izjava o nekorištenju subvencije iz drugih izvora

Izjava-podnositelja-o-prvoj-nekretnini

Izjava o prvoj nekretnini-bračni partner

Poštovani mještani Općine Veliki Bukovec

obavještavamo Vas da će ispred Stožera civilne zaštite Veliki Bukovec na području Općine Veliki Bukovec u periodu od 01. do 03.05.2020. dežurni biti načelnik Stožera CZ VB g. Kristijan Matas – 099/441-9441  te načelnik Općine Veliki Bukovec g. Franjo Vrbanić – 091/4840-040. 
Stožer CZ Općine Veliki Bukovec

O  B A V I J E S T

 

        Obavještavaju se mještani Općine Veliki Bukovec kako će im Mobilno reciklažno dvorište biti dostupno prema slijedećem rasporedu:

02.05. (subota) – Veliki Bukovec, kod društvenog doma

( od 08,00 – 13,00 sati)

11.05. (ponedjeljak) – Kapela Podravska kod društvenog doma

( od 10,00 – 16,00 sati)

12.05. (utorak) – Dubovica kod društvenog doma

(od 10,00 – 16,00 sati)

Kod predaje otpada potrebno je predočiti važeću osobnu iskaznicu korisnika javne usluge na kojeg glase računi te osobnu iskaznicu onoga tko predaje otpad ukoliko je ta osoba član kućanstva korisnika te dokaz o plaćenom računu za uslugu prikupljanja miješanog otpada za posljednji mjesec.

Prije dolaska u mobilno reciklažno dvorište potrebno je razvrstati otpad po grupama kao u tablici popisa otpada.

Molimo sve mještane Općine da se kod predaje otpada pridržavaju propisanih epidemioloških mjera, te da drže potreban razmak kako bi se izbjegle moguće neželjene posljedice. 

Općina Veliki Bukovec

Temeljem odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, ukida se nužna mjere zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka na području Varaždinske županije, pa tako stanovnici Varaždinske županije za kretanje područjem Varaždinske županije više ne trebaju e-Propusnice.

Za napuštanje Varaždinske županije, i kretanjem drugim županijama još uvijek je potrebna e-Propusnica.

Stožer CZ Općine Veliki Bukovec

 

O B A V I J E S T

Obavještavaju se mještani Općine Veliki Bukovec da je 9. travnja 2020. godine župan Varaždinske županije proglasio prirodnu nepogodu od mraza na području svih gradova i općina Varaždinske županije.

Niske temperature u razdoblju od 02. do 08. travnja 2020. g. nanijele su znatne štete trajnim nasadima, vinogradima te na pojedinim povrtlarskim i ratarskim kulturama

Vlasnici, odnosno korisnici zemljišta, koje je zahvaćeno prirodnom nepogodom od mraza, a koje se nalazi na području Općine Veliki Bukovec i imaju štetu 30 posto i više, pozvani su da štetu prijave na propisanom obrascu (u prilogu).

S obzirom na izvanredne okolnosti uzrokovane pandemijom coronavirusa, vlasnici, odnosno korisnici zemljišta pozivaju se da Obrazac prijave štete (PN) dostave putem e-maila: opcinavk@gmail.com ili predajom u poštanski sandučić na ulazu u Općinu Veliki Bukovec, Dravska 19, Veliki Bukovec do 20. 04. 2020. godine.

Uz prijavu štete potrebno je priložiti presliku osobne iskaznice, OIB  i broj tekućeg računa banke u slučaju isplate naknade štete od elementarne nepogode.

Potrebno je priložiti i broj katastarske čestice na kojoj je došlo do štete (ispis posjedovnog lista iz katastarskih evidencija) te vrstu i količinu nasada / kultura.

Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda naknadno će od vlasnika/korisnika zemljišta, koji prijave štetu, zatražiti gore navedene dokumente/ podatke, ukoliko isti ne budu priloženi uz obrazac prijave štete.

Vlasnici, odnosno korisnici zemljišta koji imaju osigurane usjeve kod osiguravajućeg društva, štetu prijavljuju osiguravajućem društvu, i to na osnovu ranije spomenute Odluke o proglašenju prirodne nepogode od mraza za područje Varaždinske županije.

Nakon što vlasnici podnesu prijavu o nastanku štete, Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda dužno je sve prijave unijeti u Registar šteta (prvo priopćenje), a konačna procjena mora biti upisana u Registar šteta najkasnije u roku od 50 dana od proglašenja elementarne nepogode, kako bi isto bilo dostavljeno Državnom povjerenstvu za procjenu šteta od elementarne nepogode i Ministarstvu poljoprivrede sa zahtjevom za ublažavanje i otklanjanje posljedica od elementarne nepogode u redovitom postupku.

Odluka o proglašenju prirodne nepogode mraza

OBRAZAC_PN

 

Policijska uprava varaždinska poslala je priopćenje vezano uz propusnice koje prenosimo u cijelosti:

Obavještavamo građane da su jedinice lokalne samouprave na području Varaždinske županije zaključile Sporazum o zajedničkom obavljanju poslova civilne zaštite od 9. travnja 2020. godine, o čemu su obavijestili javnost.

Shodno Odluci o dopuni Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj od 8. travnja 2020. godine, jedinice lokalne samouprave dužne su zatražiti od Nacionalnog stožera civilne zaštite, suglasnost za Sporazum o zajedničkom obavljanju poslova civilne zaštite.

S obzirom da od strane Nacionalnog stožera civilne zaštite nije dobivena suglasnost za spomenuti Sporazum, isti je još uvijek van snage te policijski službenici Policijske uprave varaždinske postupaju kao i do sada, što znači da građani i nadalje moraju posjedovati valjane propusnice za kretanje temeljem Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj.

O B A V I J E S T

Ministarstvo poljoprivrede izdaje propusnicu nositeljima i članovima OPG-a koji nemaju zaposlene osobe na OPG-u i OPG-ima koji nisu u registru poreznih obveznika, dok za ostale osobe koje nisu nositelji niti članovi OPG-a Propusnicu za obavljanje poljoprivrednih radova (obrada poljoprivrednog zemljišta, vinogradarstvo itd.) izdaje Stožer civilne zaštite Općine, a koja se izdaje na rok od 14 dana.

Stožer civilne zaštite Općine Veliki Bukovec

Obavještavamo mještane Općine Veliki Bukovec da će zbog izvanrednih okolnosti dana 28.3.2020. (subota) radno vrijeme za zaprimanje Zahtjeva za propusnicom za 29.3.2020. (nedjelja) biti od 7:30 do 11:00.

Isto tako, za dan 29.3.2020. (nedjelju) izdavati će se isključivo Propusnice kojima je svrha „skrb o starijim osobama“.

 

Podsjećamo još jednom da kako bi Zahtjev bio odobren, on zahtjev MORA biti poslan najmanje jedan dan unaprijed. Zahtjevi se zaprimaju isključivo na e-mail adresu: stozercz@velikibukovec.hr ili putem online obrasca: http://www.velikibukovec.hr/online-obrazac-zahtjeva-za-izdavanje-propusnice-za-mjestane-opcine-veliki-bukovec/

 

Stožer civilne zaštite Općine Veliki Bukovec

Kako bi mještanima Općine Veliki Bukovec olakšali podnošenje Zahtjeva, otvorili smo online formular u kojem možete zatražiti propusnicu. Popunjeni formular se automatski prosljeđuje na e-mail adresu stožera CZ Općine Veliki Bukovec.

Online formular namijenjen samo osobama koje traže propusnicu od Civilnog stožera Općine Veliki Bukovec.

Pravne osobe (poduzeća, obrti, OPG) koje izdaju propusnice svojim zaposlenicima OBAVEZNI su evidenciju o izdanim dozvolama poslati na e-mail adrese: stozercz@velikibukovec.hr i stozercz@vzz.hr

O B A V I J E S T

      Obavještavaju se mještani Općine Veliki Bukovec da sve informacije u vezi PROPUSNICA mogu dobiti

 I S K LJ U Č I V O 

telefonskim putem na telefonske brojeve:

042/840-040  – Općina Veliki Bukovec

099/441-9441Načelnik Stožera Općine Veliki Bukovec Kristijan Matas

ili elektroničkim putem e-maila:    stozercz@velikibukovec.hr

svakim radnim danom u vremenu od 7:30 do 12:00 sati

 

     Stožer Civilne zaštite Općine Veliki Bukovec će izdavati PROPUSNICE samo u opravdanim razlozima kao što su odlazak jedne osobe izvan područja općine zbog pružanja skrbi djeci ili starijim osobama, odlazak u ljekarnu i odlazak po osnovne potrepštine koje se ne mogu pribaviti ili nisu dostupne na području Općine Veliki Bukovec dok se za obavljanje drugih poslova su odgodivi i nisu nužni propusnice neće izdavati.

        Stožer civilne zaštite Općine Veliki Bukovec propusnice će mještanima dostavljati ISKLJUČIVO elektroničkim putem na e-mail , te su mještani zbog policijske kontrole dobivenu propusnicu obvezni nositi sa sobom.

        Ujedno napominjemo da mještanima za kretanje UNUTAR općine NE treba propusnica.

        Zaposlenim osobama za potrebe putovanja sa posla i na posao propusnicu će izdati Poslodavac, dok će pacijentima koji iz opravdanih razloga posjećuju liječnika propusnicu izdati liječnik.

        Svi poslodavci s područja Općine Veliki Bukovec koji su izdali propusnice svojim zaposlenicima dužni su iste OBVEZNO dostaviti elektroničkim putem Stožeru civilne zaštite Varaždinske županije na e-mail:  stozercz@vzz.hr  te Stožeru civilne zaštite Općine Veliki Bukovec na e-mail: stozercz@velikibukovec.hr

 

Mole se mještani za razumijevanje, strpljivost i suradnju u ovoj kriznoj situaciji!

Grad Ludbreg je u suradnji s Poljoprivrednom zadrugom “Ludbreški kraj” pokrenuo akciju s ciljem pomaganja lokalnim poljoprivrednicima i obiteljskim gospodarstvima da svoje proizvode prodaju putem online tržnice – Ludbreški plac.

Više o svemu možete saznati putem poveznice  http://ludbreg.hr/ludbreski-plac-online-proizvodaci-javite-se/?fbclid=IwAR328zO30I0WLkh_RlAzIiVM94bMuc-FbJiJtFxLqqNIgKydNLJCjbfqDc8

na kojoj se nalazi i prijavnica

Molimo Vas da prijavnicu ispunite što prije te da o svemu obavijestite svoje poljoprivredne proizvođače.

Obavještavaju se mještani Općine Veliki Bukovec da sve informacije o propusnicama mogu dobiti na telefonski broj 042/840-040, svakim radnim danom u vremenu od 7:30 do 12:00 sati, ili e-mailom na opcinavk@gmail.com.

Stožer civilne zaštite Općine Veliki Bukovec

 

Odluka Stožera CZ VZZ propusnice

 

Obavještavamo poslodavce da su temeljem Odluke Stožera civilne zaštite Varaždinske županije dužni voditi evidenciju o izdanim propusnicama koja sadrži podatke sa imenom, prezimenom, OIBom, razdobljem za koje je izdana i svrhom u koju je izdana.
Evidenciju o izdanim propusnicama dužni su poslati na e-mail adrese: stozercz@vzz.hr i stozercz@velikibukovec.hr  , i to najkasnije do 18 sati za propusnice koje vrijede za slijedeći dan.

O B A V I J E S T

     Obavještavamo Vas da zbog provođenja preventivnih mjera u cilju sprječavanja širenja nastale epidemije korona virusa  OD 18. 03. 2020.g. i nadalje  Jedinstveni upravni odjel Općine Veliki Bukovec NEĆE izravno raditi SA STRANKAMA unutar Općinskih prostorija već će se rad sa stankama odvijati isključivo elektroničkim i telefonskim putem.

Ujedno stranke svu poštu naslovljenu na općinu mogu ubaciti u poštanski sandučić koji se nalazi s desne stane kod ulaza u općinsku zgradu.

Djelatnike Općine Veliki Bukovec stranke mogu kontaktirati svakim radnim danom u vremenu od 07:00 do 15:00 sati isključivo telefonski NA KONTAKT BROJ: 042/840-040, ILI elektroničkim putem NA E-MAIL: opcinavk@gmail.com

Stranke Općinskog načelnika mogu kontaktirati telefonski na kontakt broj: 091/4840-040 ili elektroničkim putem na e-mail: nacelnik@velikibukovec.hr

     Zahvaljujemo na razumijevanju!

Na temelju odredbe čl. 21. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj: 82/15., 118/18.), u skladu s priopćenjima Ministarstva unutarnjih poslova Ravnateljstva civilne zaštite od 13. ožujka 2020. te Preporuke Ministarstva uprave za rad tijela državne uprave u vezi s pojavom koronavirusa COVID-19  KLASA: 011-02/20-01/76, URBROJ: 515-01/1-20-1 od 13. ožujka 2020., u vezi s Odlukama Stožera civilne zaštite Varaždinske županije KLASA: 810-03/17-01/2, URBROJ: 2186/1-02/3-20-55 od 12. ožujka 2020. g. i KLASA: 810-03/17-01/2, URBROJ: 2186/1-02/3-20-60 od 14. ožujka 2020. g. Stožer civilne zaštite Općine Veliki Bukovec donosi

 

O D L U K U

 

U povodu epidemiološke opasnosti od širenja i zaraze bolesti uzrokovane koronavirusom COVID-19, na temelju obavijesti, odluka i priopćenja središnjih tijela državne uprave, nacionalnog i županijskog Stožera civilne zaštite, Stožer civilne zaštite Općine Veliki Bukovec daje sljedeće preporuke i mišljenja:

 

 1. Za održavanje javnih skupova i organiziranih okupljanja na kojima se očekuje dolazak većeg broja ljudi Stožer civilne zaštite Varaždinske županije ne daje suglasnost.

 

 1. Preporučuje se odgoditi ili otkazati javne priredbe sportskog ili zabavnog karaktera kao i veća okupljanja građana (koncerti, priredbe, predstave, radionice, javne tribine, veći poslovni susreti, okupljanja većeg broja građana i sl. događanja u zatvorenim ili otvorenim prostorima).

 

 1. Sukladno Odluci načelnika Općine Veliki Bukovec od 13. ožujka 2020., preporuča se svim roditeljima i skrbnicima djece korisnika dječjeg vrtića na području Općine Veliki Bukovec da djecu zbrinu kod kuće i ne dovode u vrtić. Iznimno, ukoliko djecu nije moguće zbrinuti kod kuće moguće je zbrinjavanje djece u dječjem vrtiću uz ograničenje izlazaka djece iz dječjeg vrtića, a u slučaju manjeg broja djece ograničiti broj prisutnih zaposlenika te se strogo pridržavati preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za postupanje u odgojno-obrazovnim ustanovama.

 

 1. U slučaju neizbježnog ili neodgodivog održavanja događanja suprotno preporukama pod točkama 1.-3. ove Odluke, nalaže se organizatorima provedba sigurnosnih preventivnih mjera u smislu osiguranja najviših mogućih higijenskih standarda (dezinfekcija i čišćenje prostora, osiguranje dovoljne količine dezinfekcijskih sredstava i sredstava za održavanje higijene, osiguranje prostora dovoljnog za izbjegavanje bližeg tjelesnog kontakta sudionika, isticanje uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o izbjegavanju uobičajene neverbalne komunikacije, održavanju osobne higijene i postupanju u sumnji na zarazu koronavirusom COVID-19 ( https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/koronavirus-najnovije-preporuke/).

 

 1. Preporuča se organizirati rad trgovina, ugostiteljskih i drugih objekata te prostora u kojima se vrše uslužne djelatnosti tako da se održava međusobna udaljenost između osoba od najmanje jednog metra te da se osiguraju sve preventivne mjere zaštite i održanja higijene osobnog prostora preporučene od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/koronavirus-najnovije-preporuke/).

 

 1. Nalaže se upravi Općine Veliki Bukovec i preporuča svim ostalim javnim ustanovama, poslovnim i gospodarskim subjektima na području Općine Veliki Bukovec postupati u skladu s Preporukom Ministarstva uprave za rad tijela državne uprave u vezi s pojavom koronavirusa COVID-19 KLASA: 011-02/20-01/76, URBROJ: 515-01/1-20-1 od 13. ožujka 2020., koja se nalazi u prilogu ove Odluke.

 

 1. Preporuča se ograničiti broj prisutnih građana na sahrani i ograničiti ih isključivo na članove uže obitelji.

 

 1. Preporuča se da se rad sa strankama u naredna dva tjedna odvija isključivo telefonskim putem ili putem emaila bez dolazaka u prostorije Općine Veliki Bukovec osim u iznimnim slučajevima uz prethodno provođenje potrebnih preventivnih mjera.

 

 1. Nalaže se osobama koje su u proteklih 24 sata na područje Republike Hrvatske došli iz područja zahvaćenih epidemijom (npr. Njemačka, Austrija, Švicarska, Francuska, Slovenija, i dr.) da se pridržavaju primljenih uputa o samoizolaciji u trajanju od 14 dana.

 

 1. U slučaju pojave zdravstvenih smetnji respiratornog sustava (kašalj, grlobolja i povišena temperatura) ne odlaziti u zdravstvene ustanove nenajavljeno, već je nužno prethodno kontaktirati liječnika obiteljske medicine koji će se po potrebi konzultirati s epidemiologom. Potrebno je dati podatke o tijeku bolesti i navesti svoje kretanje unatrag 14 dana te čekati daljnje upute liječnika.

 

 1. Svim građanima preporuča se odgoda svih putovanja i to naročito u zemlje zahvaćene epidemijom.

 

 1. Svim građanima preporuča se odgovorno i racionalno postupanje sukladno uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koje čine prilog ove Odluke.

 

 1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 NAČELNIK STOŽERA:

Kristijan Matas

Odluka Stožera civilne zaštite o preporukama

Stožer civilne zaštite Varaždinske županije ne daje suglasnost za nijedno okupljanje građana na kojem se očekuje dolazak više od 100 osoba.

 

Za sva ostala okupljanja stanovnika na otvorenom ili zatvorenom prostoru (nastupi ili priredbe svih vrsta, sportske manifestacije, poslovna okupljanja, razna druženja starijih osoba i sličnog) Stožer preporučuje odgodu takvog okupljanja do daljnjega, jer iz objektivnih razloga nije uvijek moguće utvrditi zdravstveno stanje sudionika, mjesta i pokrajine koje su osobe posjetile u proteklih 14 dana, jesu li ili nisu bile u doticaju s osobom zaraženom virusom COVID-19, te imaju li osobe rješenje o samoizolaciji, a kojeg se ne pridržavaju.

 

U slučaju okupljanja suprotno preporuci Stožera, te za sva ostala okupljanja, organizatori su dužni osigurati najviše higijenske standarde, a koji se prvenstveno odnose na sljedeće:

 

osigurati punktove s dezinfekcijskim sredstvima u dovoljnim količinama,

 

dati jasnu uputu sudionicima da se suzdrže od uobičajenog neverbalnog komuniciranja, koje uključuje rukovanje, te da izbjegavaju bliži socijalni kontakt

 

dati jasnu uputu potencijalnim sudionicima da ako imaju respiratornu bolest i/ili povišenu temperaturu (veću od 37,5° C) da ne dolaze na manifestacije,

 

na vidljivom mjestu istaknuti sljedeće upute (po mogućnosti u boji, na formatu A3):

 

https://hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Plakat-za-javne-prostore-B1-COVID-19_HR-ENG.pdf

 

https://hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Pranje_ruku_.pdf

 

U slučaju pojave zdravstvenih smetnji respiratornog sustava (kašalj, grlobolja, povišena temperatura) ne odlaziti u zdravstvene ustanove nenajavljeno, nego prethodno telefonski kontaktirati svojeg liječnika obiteljske medicine, koji će se po potrebi konzultirati s epidemiologom. Potrebno je dati podatke o tijeku bolesti i navesti svoje kretanje unazad 14 dana, osobito ako se radi o obitavanju u Italiji ili nekoj drugoj zemlji gdje je epidemija.

 

Odluka stožera

Plakat za javne prostore B1 COVID-19

Pranje ruku

Na temelju članka 31. Statuta Općine Veliki Bukovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 18/13 i 6/18), Općinsko vijeće Općine Veliki Bukovec na svojoj 26. sjednici u mandatnom razdoblju od 2017. do 2021. godine, održanoj dana 14. siječnja 2020. godine donosi

O D L U K U

o dodjeli jednokratne novčane pomoći 

učenicima srednjih škola s područja Općine Veliki Bukovec u 2020. godini

Članak 1.

            Ovom Odlukom Općinsko vijeće Općine Veliki Bukovec određuje dodjelu jednokratne novčane pomoći učenicima polaznicima srednjih škola s područja Općine Veliki Bukovec.

 

Članak 2.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć ostvaruju učenici iz članka 1. ove Odluke  koji su upisani u školsku godinu 2019./2020., pod uvjetom da imaju prebivalište na području Općine Veliki Bukovec, te da njihovi roditelji/skrbnici nemaju nepodmirenih obveza prema Općini Veliki Bukovec.

Članak 3.

            Pravo na jednokratnu  novčanu pomoć ne ostvaruju učenici koji ponavljaju razred.

 

Članak 4.

            Zahtjev za  jednokratnu novčanu pomoć učenici koji u trenutku podnošenja zahtjeva imaju navršenih 18 godina života podnose samostalno, dok za one koji u trenutku podnošenja zahtjeva nisu navršili 18. godina života zahtjev podnose njihovi roditelji/skrbnici.

Uz Zahtjev potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:

            – presliku osobne iskaznice učenika odnosno  roditelja/skrbnika

            – potvrdu o upisu u školsku godinu 2019./2020.

            – potvrdu o prebivalištu učenika odnosno roditelja/skrbnika

                Zahtjev s prilozima  podnosi se u pismenom obliku Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Veliki Bukovec.

Članak 5.

            Sredstva iz članka 3. ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Veliki Bukovec za 2020. godinu u iznosu od 25.000,00 kn, Program 1008 Osnovno i srednje školsko obrazovanje, A100806 – Novčane naknade učenicima srednjih škola konto 3721.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će na internetskim stranica Općine Veliki Bukovec.

Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć-srednjoškolci (1)

Odluka o dodjeli jednokratne novčane pomoći učenicima srednjih škola s područja Općine Veliki Bukovec u 2020.g.


O  B A V I J E S T

 

Obavještavaju se mještani Općine Veliki Bukovec kako će im Mobilno reciklažno dvorište biti dostupno prema slijedećem rasporedu:

13.01. (ponedjeljak) – Kapela Podravska, kod društvenog doma

( od 10,00 – 16,00 sati)

14.01. (utorak) – Dubovica, kod društvenog doma

( od 10,00 – 16,00 sati)

 

Kod predaje otpada potrebno je predočiti važeću osobnu iskaznicu korisnika javne usluge na kojeg glase računi te osobnu iskaznicu onoga tko predaje otpad ukoliko je ta osoba član kućanstva korisnika te dokaz o plaćenom računu za uslugu prikupljanja miješanog otpada za posljednji mjesec.

Prije dolaska u reciklažno dvorište potrebno je razvrstati otpad po grupama po tablici popisa otpada koja će biti istaknuta na svim oglasnim pločama u naseljima Općine Veliki Bukovec kao i na web stranici: www.velikibukovec.hr

O B A V I J E S T

 

Obavještavaju se  učenici polaznici srednjih škola koji imaju prebivalište na  područja Općine Veliki Bukovec da se jave u Jedinstveni upravni odjel Općine Veliki Bukovec zbog  podnošenja zahtjeva za ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu naknadu. Zahtjevi će se zaprimati do kraja veljače 2020.g.

 

Obavještavaju se mještani Općine Veliki Bukovec kako je Općina veliki Bukovec donijela Program potpore poljoprivredi na području Općine od kojih je jedna od mjera i Potpora za umjetno osjemenjivanje krava i rasplodnih krmača.

Potpora će se odobriti korisniku za subvenciju umjetnog osjemenjivanje krava i rasplodnih krmača u iznosu od 100,00 kn po prvoj oplodnji, a koju provodi ovlaštena veterinarska ambulanta. Iznos potpore ne može iznositi više od 1.000,00 kn tijekom jedne kalendarske godine. Također će se potpora odobriti korisniku za nabavku sperme za umjetno osjemenjivanje svinja isključivo na vlastitom stadu. Uvjet za dodjelu potpore je uvjerenje o završenom tečaju za umjetno osjemenjivanje svinja na vlastitom stadu i račun za spermu od ovlaštenog reprodukcijskog centra. Iznos potpore po korisniku je 100% vrijednosti dokumentiranih troškova do maksimalno 500,00 kn po gospodarstvu. Stoge se mještani da se jave u Jedinstveni upravni odjel Općine Veliki Bukovec radi podnošenja zahtjeva za ostvarivanje navedenog prava na subvenciju umjetnog osjemenjivanja.

Također se može podnijeti i zahtjev za potporu za osiguranje usjeva, nasada i stoke. Potpora će se odobriti korisniku za subvenciju premije osiguranja usjeva, nasada i stoke na području Općine Veliki Bukovec uz uvjet da korisnik potpore ima zaključenu policu osiguranja od rizika mogućih elementarnih nepogoda za tekuću godinu. Iznos potpore po korisniku je 70% premije osiguranja po jednoj polici za korisnika, a u najvišem iznosu od 2.000,00 kn po jednom korisniku tijekom kalendarske godine.

 

Obavještavaju vlasnici/posjednici pasa s područja Općine Veliki Bukovec  da će se provoditi kontrola od strane komunalnog redara nakon provedenog cijepljenja od strane ovlaštenih djelatnika veterinarske stanice te ukoliko se utvrdi da posjednik nije označio mikročipom psa u roku predviđenom Zakonom o veterinarstvu, odnosno redovito cijepio protiv bjesnoće te dao na uvid dokumentaciju kojom to može potvrditi (putovnicu kućnog ljubimca) kaznit će novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 2.000,00 kn sukladno Odluci o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine Veliki Bukovec.

 

Obavijest

1. izmjene programa utroška sredstava šumski doprinos

1. izmjene javne potrebe sport

1. izmjene plan razvojnih programa

1. Izmjene programa gradnje

1. Izmjene programa nezakonito izgrađene zgrade

1. izmjene programa održavanja komunalne infrastrukture

1. Izmjene programa socijalne skrbi

Rebalans proračuna

Program mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području OVB

Program sufinanciranja solarnih panela u obiteljskim kućama na području OVB

Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu načelnika za razdoblje od 01.01.-2019. – 30.06.2019

Izmjene i dopune Odluke o socijalnoj skrbi na području OVB

Odluka o izmjenama Odluke o plaći načelnika

Plan prijma za 2020.g

Program mjera za poljoprivredu 2020-2022

Obavještavaju se roditelji novorođene djece i studenti s područja Općine Veliki Bukovec da će se podjela naknada vršiti dana 21. prosinca 2019.godine (subota) prema slijedećem rasporedu:

-naknade za novorođenu djecu u 10:00 sati u prostorijama Općine Veliki Bukovec

– naknade studentima u 11:00 sati u  društvenom domu u Velikom Bukovcu

Obavještavaju se umirovljenici s područja Općine Veliki Bukovec, kako će Općina Veliki Bukovec vršiti podjelu jednokratnih naknada  dana 16. prosinca 2019. godine (ponedjeljak) prema slijedećem rasporedu:

– za umirovljenike s područja naselja Veliki Bukovec  od 12-13 sati u društvenom domu u Velikom Bukovcu,

– za umirovljenike s područja naselja Dubovica dana u vremenu od 12-13 sati u društvenom domu u Dubovici,

– za umirovljenike s područja naselja Kapela Podravska od 12-13 sati u društvenom domu u  Kapeli Podravskoj.

Pravo na jednokratnu pomoć u 2019. godini ostvarit će redovni i izvanredni studenti koji nisu zaposleni upisani u 2019/20. akademsku godinu, pod uvjetom da imaju prebivalište na području Općine Veliki Bukovec, da nisu navršili 27 godina, te da njihovi roditelji ili staratelji nemaju nepodmirenih obveza prema Općini Veliki Bukovec.

 

Prijava  se podnosi u pismenom obliku Općini Veliki Bukovec isključivo do 20.11.2019. godine. Obrazac za popunjavanje prijave može se podići u Općini Veliki Bukovec, ili na web stranici Općine Veliki Bukovec.

 

Uz prijavu potrebno je priložiti:

 • Obostranu presliku osobne iskaznice;
 • Potvrdu o upisu na studij u tekućoj akademskoj godini;
 • Potvrdu o nezaposlenosti (vrijedi samo za izvanredne studente)

 

O vremenu i mjestu podjele naknada studenti će biti naknadno obaviješteni.

 

Načelnik Općine Veliki Bukovec

Franjo Vrbanić

 

ZAHTJEV

OBAVIJEST   ZA   JAVNOST

o pokretanju postupka Izrade 3. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Veliki Bukovec
Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13
65/17, 114/18 i 39/19.), te članka 31. Statuta Općine Veliki Bukovec(„Službeni vjesnik
Varaždinske županije“ broj 18/13 i 6/18) Općinsko vijeće Općine Veliki Bukovec na svojoj
22. sjednici održanoj dana 10.09.2019.godine donijelo je Odluku  o pokretanju postupka
Izrade 3. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Veliki Bukovec („Službeni
vjesnik Varaždinske županije“ broj 13/02, 16/05, 40/06 i 42/06).
Razlozi za izmjene i dopune PPUO Veliki Bukovec:
Izmjene i dopune Prostornog plana pokreću se radi usklađenja Prostornog plana s
posebnim propisima i aktima Varaždinske županije i Općine Veliki Bukovec od utjecaja na
razvoj i uređenje prostora Općine, a koji su mijenjani ili usvojeni od usvajanja Odluke o
donošenju 2. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine, a odnose se na
problematiku iz sektora prometa, infrastrukturnih sustava, vodnog gospodarstva, gospodarenja
otpadom, energetske učinkovitosti, zaštite okoliša, prirode i kulturnih dobara, sustava civilne
zaštite, razvoja civilnog društva i drugo.
Grafičke dijelove Prostornog plana potrebno je uskladiti s važećim kartografskim
HTRS96/TM koordinatnim sustavom Državne geodetske uprave.
Prostorni plan je potrebno uskladiti s Uredbom o informacijskom sustavu prostornog
uređenja („Narodne novine“ broj 115/15.)
Ostali razlozi:
– revizija granica građevinskih područja naselja, namjene i stanja izgrađenosti
izgrađenih građevinskih područja naselja
– revizija lokacija, namjene i uvjeta korištenja za izdvojena građevinska područja
izvan naselja
– revizija lokacija, analiza i korekcija Plana u pogledu usklađenja s izgradnjom
ozakonjenom u postupcima ozakonjenja nelegalno izgrađenih zgrada prema
posebnim propisima
– analiza planiranog stanja i revidiranje uvjeta za obavljanje proizvodnih, poslovnih
i turističkih gospodarskih djelatnosti unutar općinskog područja
– revizija mreže kategoriziranih i nekategoriziranih cestovnih prometnica
– usklađenja stanja izvedene infrastrukture na cijelom općinskom području
– revizija lokacija, namjene i uvjeta korištenja za korištenje resursa izvan
građevinskih područja – poljoprivredno tlo, šume, istražna i eksploatacijska polja
mineralnih sirovina i površine planirane za istraživanje resursa, sukladno
Prostornom planu Varaždinske županije i Rudarsko-geološkoj studiji Varaždinske
županije
– revizija statusa kulturnih dobara, spomenika prirode i ekološke mreže „Natura
2000“ s obzirom važeće propise
– usklađenje uvjeta za lociranje i gradnju poljoprivrednih sadržaja iz Prostornog
plana s nacionalnim propisima i zajedničkoj europskoj poljoprivrednoj politici
– usklađenje Plana propisima iz djelatnosti gospodarenja otpadom
– preispitivanje namjene u naseljima prema zaprimljenim inicijativama građana
prema članku 85. Zakona o prostornom uređenju, sukladno pozivu objavljenom na
mrežnim stranicama Općine

– korekcije stanja u prostoru prema zahtjevima tijela s javnim ovlastima izdanim
prema članku 90. Zakona o prostornom uređenju
– drugi razlozi proizašli iz zahtjeva zaprimljenih u postupku izrade nacrta prijedloga
Izmjena i dopuna Prostornog plana.

 

Obavijest javnosti

Odluka o izradi 3. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Veliki Bukovec

Obavještavaju se roditelji djece s područja Općine Veliki Bukovec rođene nakon 01. siječnja 2019. godine da će od 01.09.2019.g. prikupljati zahtjevi za dodjelu jednokratne novčane pomoći.

Pravo na pomoć pripada roditelju (skrbniku) novorođenog djeteta rođenog nakon 01. siječnja 2019. godine, a koji ima prebivalište na području Općine Veliki Bukovec te nema nepodmirenih obveza prema Općini Veliki Bukovec.

Zahtjev se podnosi u pismenom obliku Općini Veliki Bukovec. Obrazac za popunjavanje zahtjeva može se podići u Općini Veliki Bukovec ili web stranici Općine Veliki Bukovec.

 

Uz zahtjev potrebno je priložiti:

 • presliku rodnog lista za dijete;
 • rješenje o skrbništvu (koje prilaže skrbnik);
 • presliku osobne iskaznice roditelja (oba roditelja) – skrbnika
 • presliku potvrde o prebivalištu djeteta

 

O mjestu i vremenu dodjele novčane pomoći roditelji će biti naknadno obaviješteni.

 

 

Načelnik

Franjo Vrbanić

 

 

Odluka o dodjeli jednokratne novčane pomoći roditeljima djece rođene u 2019.g.

Zahtjev – jednokratna novčana pomoć roditeljima djece rođene u 2019.g.

Stožeri civilnih zaštita općina Veliki i Mali Bukovec uputili su apel mještanima obiju općina da do daljnjeg, zbog nepovoljnih vremenskih prilika i jakog vjetra, ne napuštaju svoje domove osim u slučaju prijeke potrebe. Posebice se to odnosi na djecu i starije osobe za koje se preporuča da budu na otvorenom što je manje moguće ili u pratnji odrasle ili neke druge osobe.

 

-Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda izdano je narančasto upozorenje za područje sjeverozapadne Hrvatske pa samim time i za Varaždinsku županiju. Najavljeno su olujni, lokalno mogući i orkanski udari sjevernog i sjeveroistočnog vjetra. Najjači udari vjetra 65-120 km/h. Prema dostupnim informacijama na području naše županije izmjereni su udari do 80, a prema istočnijim dijelvoima županije mogući su udari i do 100 km/h. Zbog ovakve situacije , koja bi prema najavama mogla potrajati neko vrijeme molimo mještane na poseban oprez i strpljenje – izjavio je načelnik Općine Veliki Bukovec HSS-ov Franjo Vrbanić.

 

Njemu se pridružio i načelnik susjedne Općine Mali Bukovec, Darko Marković,  koji je također uputio apel mještanima da je u ovom trenutku bolja i veća opreznost nego da dođe do neželjenih posljedica. Zamolio je sumještane na oprez i strpljenje i da prate putem sredstava informiranja daljnji razvoj događaja.

Na temelju članka 11. stavka 2 Zakonao poticanju razvoja malog gospodarstva, (NN 29/02, 63/07, 51/12, 56/13 i 121/16), Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Općine Veliki Bukovec za 2019. godinu (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 101/18) i članka 47. Statuta Općine Veliki Bukovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 18/13 i 6/18), Općinski načelnik objavljuje JAVNI POZIV za poticanje razvoja poduzetništva na području Općine Veliki Bukovec za 2019. godinu.

 

Svu dokumentaciju i obrasce možete preuzeti na dolje navedenim poveznicama:

JAVNI POZIV

Prijavni obrazac- mjera 1

Prijavni obrazac- mjera 2

Prijavni obrazac- mjera 3

Izjava o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti

Otvorena je javna rasprava o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture (u nastavku: PRŠI) za Grad Ludbreg, te Općine Mali Bukovec, Martijanec, Sveti Đurđ i Veliki Bukovec.

PRŠI predstavlja plan razvoja pristupne širokopojasne infrastrukture sljedeće generacije (engl. Next Generation Access – NGA) u područjima u kojima ne postoji dostatni komercijalni interes za ulaganja od strane operatora i pružatelja usluga na tržištu (većinom u ruralnim i suburbanim područjima), čime je opravdano izgradnju širokopojasne infrastrukture sufinancirati javnim sredstvima, odnosno sredstvima državnih potpora. Glavni cilj projekta je izgradnja NGA širokopojasne mreže temeljene na tehnologiji kojom će se osigurati pokrivanje brzim (30-100 Mbit/s) i ultrabrzim širokopojasnim pristupom (više od 100 Mbit/s) čime će se osigurati infrastrukturni preduvjeti za održivi, dugoročni društveni i gospodarski razvitak na projektnom području. Ovaj projekt obuhvaća pet jedinica lokalne samouprave i to Grad Ludbreg, te Općine Mali Bukovec, Martijanec, Sveti Đurđ i Veliki Bukovec.

Javnu raspravu provodi Nositelj projekta Grad Ludbreg u svrhu pribavljanje mišljenja svih zainteresiranih strana, prije svega od operatora na tržištu i korisnika usluga, vezanih uz PRŠI, a prije početka provedbe projekta.
Javnom raspravom se provodi i verifikacija inicijalno određenih područja na kojima je opravdano provoditi projekt (tzv. boja područja).

Nositelj projekta, sukladno strukturnim pravilima ONP-a (Poglavlje 2.5), pokreće javnu raspravu Projekta:

Datum otvaranja rasprave: 18.3.2019.
Datum zatvaranja rasprave: 3.4.2019.

 

Pozivaju se sve zainteresirane strane da dostave komentare na predloženi nacrt PRŠI-ja slanjem popunjenog obrasca za sudjelovanje u javnoj raspravi (u PDF formatu) na adresu elektroničke pošte prsi.ludbreg@corellia.com.hr ili poštom na adresu Grad Ludbreg, Trg Svetog Trojstva 14, 42230 Ludbreg (sa naznakom: JAVNA RASPRAVA – PRŠI Ludbreg) zaključno do 3.4.2019. u 15 sati.

 

 

Sve dokumente vezane za javnu raspravu možete preuzeti na slijedećoj POVEZNICI

Obavještavaju se svi zainteresirani poljoprivrednici da će djelatnici Ministarstva poljoprivrede 11.03.2019.U Dubovici u društvenom domu u 11 sati  održati edukaciju i provoditi informiranje na temu Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2019. godinu.

Svi zainteresirani poljoprivrednici mogu se slobodno odazvati na besplatnu edukaciju . Edukacije i informiranje organizirane su u svim županijama u Hrvatskoj. U sklopu ove edukacije održat će se i predavanje o Sustavu redovitih pregleda uređaja za primjenu pesticida.

JUO Općine Veliki Bukovec

Poštovani mještani,

obavještavamo Vas da će Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije provoditi mjere sustavne deratizacije na području Općine Veliki Bukovec dana 08.03.2019. godine (petak) po slijedećem rasporedu:

DATUM NASELJE
08.03.2019. Veliki Bukovec, Dubovica, Kapela Podravska

 

Početak sustavne deratizacije odgađa se u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta. Deratizacija će se vršiti antikoagulantnim rodenticidom na bazi bromadiolona i brodifakuma za koji je antidot vitamin K – 1 (Persol plus pšenica i Broditop blok).

Deratizacija će se provoditi prema „Programu mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija- na području Općine Veliki Bukovec za 2019. godinu“ i „Provedbenom planu provođenja preventivne i obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao posebne DDD mjere na području Općine Veliki Bukovec za 2019.g.“.

                                                                  

                                                             Općina Veliki Bukovec

Na temelju članka 6. Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu financijskih potpora za programe organizacijama civilnog društva iz Proračuna Općine Veliki Bukovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 27/16) a u skladu s Proračunom Općine Veliki Bukovec za 2017. godinu ( „Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 66/16), Općina Veliki Bukovec objavljuje

JAVNI  NATJEČAJ

za dodjelu financijskih potpora za programe organizacija civilnog društva

u 2019. godini

 

 1. VRSTE FINANCIJSKIH POTPORA

 

U sklopu ovog natječaja organizacije civilnog društva svoje prijave mogu podnijeti za programe – kratkoročne, manje opsežne, uglavnom jednokratne aktivnosti u koje se uključen manji broj korisnika te koje se provode na području Općine Veliki Bukovec. Trajanje programa definirano je početkom i krajem programa.

Trajanje programa može biti najdulje 12 mjeseci, a do 31.12.2019. godine.

 

 1. IZNOS FINANCIJSKE POTPORE

Za programe najmanji iznos koji se može odobriti iznosi 500,00 kuna, a najveći 35.000,00 kuna.

 1. UVJETI ZA PRIJAVU

Pravo prijave imaju organizacije civilnog društva registrirane prema Zakonu o udrugama („Narodne novine“ br. 74/14) i upisane u Registar neprofitnih organizacija.

Prijave za sufinanciranje razmatrati će se isključivo ako organizacija civilnog društva udovoljava slijedećim uvjetima:

 1. organizacija civilnog društva je upisana u Registar udruga Republike Hrvatske,
 2. organizacija civilnog društva je upisana u Registar neprofitnih organizacija,
 3. organizacija civilnog društva promiče vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske,
 4. programi koje organizacija civilnog društva provodi od osobitog su interesa za opće/javno dobro u Općini Veliki Bukovec, a program koji organizacija civilnog društva prijavljuje usmjeren je na stvarne potrebe mještana i korisnika sredstava potpore te se temelji na već postignutim rezultatima prijašnjih sličnih aktivnosti organizacije civilnog društva,
 5. programi u predmetnom području natječaja koje organizacija civilnog društva predlaže sukladni su ciljevima i zadaćama koje je organizacija civilnog društva utvrdila u statutu organizacije civilnog društva,
 6. organizacija civilnog društva ima ljudske i materijalne resurse potrebne za provedbu prijavljenog programa,
 7. organizacija civilnog društva vodi transparentno financijsko poslovanje.
 1. PRAVO PRIJAVE NEMAJU
 1. ogranci, podružnice i slični ustrojbeni oblici organizacija civilnog društva koje nisu registrirane prema Zakonu o udrugama i upisane u registar udruga Republike Hrvatske kao i u Registar neprofitnih organizacija,
 2. organizacije civilnog društva čiji je jedan od osnivača politička stranka.
 1. PROGRAMI KOJI SE NE MOGU PRIJAVITI NA NATJEČAJ

 

 1. znanstveno-istraživački programi, osim akcijskih istraživanja pod uvjetom da je istraživanje jedna od programskih aktivnosti, a ne glavna svrha programa,
 2. programi velikih razmjera za koje je potrebna znatna financijska potpora, osim u slučaju ako je većina sredstava osigurana iz drugih izvora,
 3. programi koji se isključivo temelje na investicijskim ulaganjima, izgradnji ili adaptaciji kapitalnih objekata i/ili kupnji opreme,
 4. programi čija je jedina svrha korist članicama/članovima organizacije civilnog društva.
 1. PODRUČJA AKTIVNOSTI PROGRAMA

Programi od interesa za opće dobro u Republici Hrvatskoj koji se provode  na području Općine Veliki Bukovec, smatraju se zaokruženi i tematski jasno određeni skupovi/skup aktivnosti koje su u skladu s vrednotama propisanim Ustavom Republike Hrvatske te čije provođenje kroz dugoročni ili vremenski ograničeni rok djelovanja daje vidljivu dodatnu društvenu vrijednost kojom se podiže kvaliteta života pojedinca i unapređuje razvoj šire društvene zajednice.

Prioritetna područja:

 

 1. Zaštita i promicanje tradicijske baštine;
 2. Poticanje i afirmacija kulturnog, glazbenog i inog stvaralaštva djece i mladih;
 3. Organizacija izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti;
 4. Organizacija kulturno-umjetničkih manifestacija djece i mladih;
 5. Promicanje i poticanje bavljenja amaterskim i profesionalnim sportom;
 6. Unapređenje kvalitete života, životnih vještina i sposobnosti građana.
 1. KRITERIJI ZA OCJENU PROGRAMA

Prilikom razmatranja ocjene prijavljenih programa za financiranje, Ocjenjivačko povjerenstvo za uzima obzir slijedeće kriterije:

 1. usklađenost s mjerama u područjima općinskih, županijskih, regionalnih i nacionalnih strategija, politika i/ili programa,
 2. usmjerenost prema potrebama građana/korisnika,
 3. provođenje programskih aktivnosti u izravnom (neposrednom) radu s građanima/korisnicima,
 4. uključivanje korisnika u razvoj i praćenje programa,
 5. razvijanje solidarnosti i suradnja s drugim organizacijama civilnog društva i ostalim partnerima (tijelima državne uprave i/ili jedinicama lokalne i područne/regionalne samouprave na čijem području se program provodi, drugim stručnim institucijama i donatorima,
 6. nove ideje i modeli razvoja te načini rješavanja postojećih problema,
 7. sudjelovanje organizacija civilnog društva u manifestacijama kojim je organizator ili suorganizator Općina Veliki Bukovec.
 1. NAČIN PRIJAVE PROGRAMA

Prijave na natječaj u pisanom obliku podnose se u zatvorenoj omotnici s naznakom naziva organizacije civilnog društva, te napomenom „Prijava na natječaj za organizacije civilnog društva – ne otvaraj“. Pisane prijave se dostavljaju poštom ili se predaju neposredno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Veliki Bukovec.

Natječajna dokumentacija sastoji se obveznoga i neobveznoga dijela. Obvezna natječajna dokumentacija za prijavu programa je:

 1. Dokaz o registraciji – preslika izvatka iz Registra udruga, ne starijeg od 3 mjeseca od datuma prijave na natječaj, iz kojeg je vidljivo razdoblje djelovanja organizacije u području relevantnom za natječaj,
 2. Dokaz upisa u registar neprofitnih organizacija – kopija dovoljno preslika s interneta
 3. objedinjen, popunjen, ovjeren i potpisan opisni obrazac programa (Obrazac 1),
 4. za obveznike dvojnog knjigovodstva: presliku godišnjeg financijskog izvješća (Bilanca i Izvještaj o prihodima i rashodima – obrazac PR-RAS-NPF) za prethodnu poslovnu godinu, kao i privremeni obračun za tekuću poslovnu godinu (Skraćeni izvještaj o prihodima i rashodima – obrazac S-PR-RAS-NPF), do dana prijave na natječaj,
 5. za obveznike jednostavnog knjigovodstva: Presliku Godišnjeg financijskog izvještaja o primicima i izdacima – obrazac G-PR-IZ-NPF za proteklu poslovnu godinu, odnosno do dana podnošenja prijave,
 6. dokaz o eventualnom sufinanciranju programa od jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave.

    9. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava programa je 30 dana od objave ovog natječaja, tj. prijave se mogu podnositi od 01. veljače  2019. do zaključno 02. ožujka 2019. godine.

 1. POSTUPAK ODOBRAVANJA I OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA
 • Prijave programa koje ne udovoljavaju administrativnim – formalnim uvjetima natječaja (dostavljene nakon roka za podnošenje prijava, prijave koje ne zadovoljavaju uvjete natječaja ili su podnijete protivno uvjetima natječaja, prijave koje ne sadrže svu natječajem propisanu dokumentaciju) neće se razmatrati o čemu će organizacije civilnog društva biti posebno obaviještene pisanim putem. Utvrđivanje udovoljavaju li dostavljene prijave propisane uvjete iz natječaja zadatak je Povjerenstva za provedbu natječaja,
 • ocjenu kvalitete zaprimljenih programa provodi Ocjenjivačko povjerenstvo i o tome sastavlja zapisnik,
 • Zapisnik Ocjenjivačkog povjerenstva o ocjeni kvalitete zaprimljenih programa dostavlja se Povjerenstvu za provedbu natječaja radi utvrđivanja prijedloga odluke o financiranju programa,
 • Načelnik sukladno prijedlogu odluke Povjerenstva za provedbu natječaja o financiranju programa i raspoloživim proračunskim sredstvima donosi konačnu odluku o odabiru programa za dodjelu sredstava financijske potpore,
 • Svaka organizacija civilnog društva čiji je program ocjenjivan dobit će obrazloženje ocjene svog programa u pisanom obliku.

Odluka o odabiru programa koji će biti financirani u 2019. godini bit će objavljena na službenoj internet stranici Općine Veliki Bukovec i na oglasnoj ploči Općine Veliki Bukovec ( Dravska 7, Veliki Bukovec, 42231 Mali Bukovec) u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke načelnika o odabiru programa za dodjelu financijske potpore.

 

VAŽNA  NAPOMENA:

Organizacije civilnog društva kojima se odobri (su)financiranje programa bit će obvezne sklopiti ugovor s Općinom Veliki Bukovec o provođenju programa, kojim će se osobito definirati iznos odobrenih sredstava, uvjeti i način korištenja dodijeljenih sredstava, način praćenja i kontrole namjenskog trošenja dodijeljenih sredstava te ostala međusobna prava i obveze. Ugovore o financijskoj potpori s Općinom Veliki Bukovec organizacije civilnog društva obvezne su potpisati najkasnije u roku od 30 dana do dana objave obavijesti o rezultatima natječaja.

 1. PRAVO PRIGOVORA

Organizacija civilnog društva koja je sudjelovala u natječaju može podnijeti pisani prigovor na odluku načelnika o odabiru programa i visini financijske potpore samo zbog povrede postupka odobravanja financijske potpore utvrđenog ovom odlukom.

Prigovor se podnosi načelniku putem Povjerenstva za provedbu natječaja u roku od 8 (slovima: osam) dana od dana primitka odluke o odabiru programa.

O prigovoru odlučuje načelnik.

 1. PONIŠTENJE NATJEČAJA

Općina Veliki Bukovec zadržava pravo poništenja natječaja ukoliko za to postoje opravdani razlozi, bez obveze snošenja nastalih troškova podnositeljima prijava programa na natječaj.

Općinski načelnik

Franjo Vrbanić

 

Javni natječaj za dodjelu financijskih potpora za programe organizacija civilnog društva u 2019.g_

Obrazac – PROR-POT

Odluka o raspisivanju natječaja

Opisni obrazac

Upute za prijavitelje

OBAVIJEST

 

 

Obavještavaju se roditelji novorođene djece i studenti s područja Općine Veliki Bukovec da će se podjela naknada vršiti dana 22. prosinca 2018. godine (subota) u prostorijama Općine Veliki Bukovec prema slijedećem rasporedu:

-naknade za novorođenu djecu u 09:00 sati

– naknade studentima u 10:00 sati.

 

 

Jedinstveni upravni odjel

O B A V I J E S T

 

Obavještavaju se umirovljenici s područja Općine Veliki Bukovec, kako će Općina Veliki Bukovec vršiti podjelu jednokratnih naknada umirovljenicima povodom božićnih i novogodišnjih blagdana dana 18. prosinca 2018. godine (utorak) prema slijedećem rasporedu:

– za umirovljenike s područja naselja Veliki Bukovec  dana 18.12.2018.g. u vremenu od 09-10 sati u Društvenom domu u Velikom Bukovcu,

– za umirovljenike s područja naselja Dubovica dana 18.12.2018.g. od 11-12 sati u Društvenom domu u Dubovici,

– za umirovljenike s područja naselja Kapela Podravska dana  18.12.2018.g. od 12-13 sati u Društvenom domu u  Kapeli Podravskoj.

 

Načelnik Općine Veliki Bukovec

Franjo Vrbanić

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18 – u nastavku teksta: Zakon) i člankom 5. Odluke o prijmu u službu na određeno vrijeme od 13. prosinca 2018. godine (KLASA: 112-03/18-01/01, URBROJ: 2186/028-02-18-1), privremena pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Veliki Bukovec objavljuje

 

OGLAS

 

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Veliki Bukovec na radno mjesto viši referent – 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme na rok od 6 mjeseci za obavljanje privremenih poslova uz mogućnost produljenja za dodatnih 6 mjeseci i uz obvezni probni rad u trajanju dva mjeseca.

 

Posebni uvjeti:

– sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik javne uprave

– najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci

– položen državni stručni ispit

– poznavanje rada na računalu

 

Osim posebnih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i slijedeće opće uvjete:

– punoljetnost

– hrvatsko državljanstvo

– zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima.

 

Na oglas se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku 20 dana od dana isteka roka za dostavu prijava. Za kandidate koji ispunjavaju formalne (opće i posebne) uvjete oglasa provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja, praktične provjere poznavanja rada na računalu i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao  prijavu na oglas.

Na web stranici Općine Veliki Bukovec (www.velikibukovec.hr) navedeni su opisi poslova te podaci o plaći za radna mjesta za koje je oglas raspisan, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, te će na navedenoj web stranici Općine Veliki Bukovec objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

 

Uz pisanu prijavu svi kandidati obavezno prilažu u neovjerenoj preslici:

 • životopis
 • važeću osobnu iskaznicu, vojnu iskaznicu ili putovnicu, odnosno u slučaju nepostojanja ni jednog od navedenih dokumenata, domovnicu
 • svjedodžbu odnosno potvrdu
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • dokaz o stečenom radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u struci (rješenje o rasporedu na radno mjesto, ugovor o radu, potvrdu poslodavca ili sl.)
 • dokaz o položenom državnom stručnom ispitu
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

 

 

Izabrani kandidat/kinja dužan/a je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o  rasporedu na radno mjesto.
Kandidat/kinja koji/a je ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na oglas dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da je nezaposlen.

Kandidati/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (N.N. 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03. i 148/13.) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (N.N. 157/13. i 152/14.), dužni su se u prijavi pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja na sljedećoj poveznici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u oglasu. Nepravodobne i neuredne prijave na oglas neće se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

Osobe koje podnesu nepravodobne ili neuredne prijave na oglas ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas te će kao i kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete oglasa o tome biti obaviješteni pisanim putem.

Prijave na oglas zajedno s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se isključivo poštom u roku 8 dana od dana objave oglasa na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresu: Općina Veliki Bukovec, Veliki Bukovec, Dravska 7, 42231 Mali Bukovec s naznakom „Prijava na oglas za prijam u službu na određeno vrijeme – viši referent”.

 

 

OGLAS

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

O B A V I J E S T

 

Obavještavaju se umirovljenici s područja Općine Veliki Bukovec, kako će Općina povodom božićnih i novogodišnjih blagdana isplaćivati  jednokratne novčane naknade.

Mole se svi umirovljenici koji imaju mirovine do ukupno 2.000,00 kuna da predaju zahtjev za isplatu jednokratnih naknada.

Zahtjev će se moći predati:

– za umirovljenike s područja naselja Veliki Bukovec  dana 03.12.2018.g. u vremenu od 09-12 sati u Društvenom domu u Velikom Bukovcu,

– za umirovljenike s područja naselja Dubovica dana 04.12.2018.g. od 11-13 sati u Društvenom domu u Dubovici,

– za umirovljenike s područja naselja Kapela Podravska dana  05.12.2018.g. od 11-13 sati u Društvenom domu u  Kapeli Podravskoj.

Uz zahtjev potrebno je priložiti  presliku osobne iskaznice, Rješenje o mirovini  ili odrezak od mirovine isplaćene u mjesecu koji je prethodio podnošenju zahtjeva.

 

Načelnik Općine Veliki Bukovec

Franjo Vrbanić

 

Molimo mještane Općine Veliki Bukovec i ostale vlasnike grobnih mjesta da nam radi utvrđivanja i unošenja podataka u informacijski sustav dostave podatke o svojim mjestima: (novi brojevi nalaze se na svakom grobnom mjestu) – broj grobnog mjesta (npr. 2-053..) – podaci o vlasniku – podaci o ukopanima (ukoliko su Vam podaci o ukopanima poznati) Popunjeni obrazac možete ostaviti na groblju (kutija kod grobne kuće) ili dostaviti u prostorije općine. Obrazac možete preuzeti i na web stranici općine ili kod grobne kuće. Kontakt osoba: Sanja Okić (099/859-3429 ili 091/605-0243) ili 042/840-040 Općina Veliki Bukovec

 

OBRAZAC

Na dolje navedenoj poveznici možete preuzeti novi raspored preuzimanja otpada na području Općine Veliki Bukovec.

 

RASPORED

OBAVIJEST

 

Sukladno članku 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/2018), Općina Veliki Bukovec izlaže na javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na svom području. Uvid u Prijedlog može se izvršiti u prostorima Općine, Veliki Bukovec Veliki Bukovec, Dravska 7, u razdoblju od  11. svibnja do 25. svibnja 2018. godine, radnim danom od 07 do 15 sati. Također, uvid je moguć i putem općinske internetske stranice (www.velikibukovec.hr). Zainteresiranim stranama ovo može biti praktično, budući da usporedno s pregledom Prijedloga mogu popratiti i druge izvore relevantne za problematiku raspolaganja poljoprivrednim zemljištem (preglednik ARKOD-a, portali katastar.hr, uredjenazemlja.hr itd.)

 

Pisane prigovore ili primjedbe na prijedlog Programa moguće je podnijeti najkasnije do isteka javnog uvida. O svim prigovorima odlučivat će Općinsko vijeće Općine Veliki Bukovec u roku od 30 dana od podnošenja istih.

PROGRAM RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

 

Na temelju članka 6. Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu financijskih potpora za programe organizacijama civilnog društva iz Proračuna Općine Veliki Bukovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 27/16) a u skladu s Proračunom Općine Veliki Bukovec za 2017. godinu ( „Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 66/16), Općina Veliki Bukovec objavljuje

 

JAVNI  NATJEČAJ

za dodjelu financijskih potpora za programe organizacija civilnog društva

u 2018. godini

 

 1. VRSTE FINANCIJSKIH POTPORA

 

U sklopu ovog natječaja organizacije civilnog društva svoje prijave mogu podnijeti za programe – kratkoročne, manje opsežne, uglavnom jednokratne aktivnosti u koje se uključen manji broj korisnika te koje se provode na području Općine Veliki Bukovec. Trajanje programa definirano je početkom i krajem programa.

 

Trajanje programa može biti najdulje 12 mjeseci, a do 31.12.2018. godine.

 

 1. IZNOS FINANCIJSKE POTPORE

 

Za programe najmanji iznos koji se može odobriti iznosi 500,00 kuna, a najveći 35.000,00 kuna.

 

 1. UVJETI ZA PRIJAVU

 

Pravo prijave imaju organizacije civilnog društva registrirane prema Zakonu o udrugama („Narodne novine“ br. 74/14) i upisane u Registar neprofitnih organizacija.

 

Prijave za sufinanciranje razmatrati će se isključivo ako organizacija civilnog društva udovoljava slijedećim uvjetima:

 1. organizacija civilnog društva je upisana u Registar udruga Republike Hrvatske,
 2. organizacija civilnog društva je upisana u Registar neprofitnih organizacija,
 3. organizacija civilnog društva promiče vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske,
 4. programi koje organizacija civilnog društva provodi od osobitog su interesa za opće/javno dobro u Općini Veliki Bukovec, a program koji organizacija civilnog društva prijavljuje usmjeren je na stvarne potrebe mještana i korisnika sredstava potpore te se temelji na već postignutim rezultatima prijašnjih sličnih aktivnosti organizacije civilnog društva,
 5. programi u predmetnom području natječaja koje organizacija civilnog društva predlaže sukladni su ciljevima i zadaćama koje je organizacija civilnog društva utvrdila u statutu organizacije civilnog društva,
 6. organizacija civilnog društva ima ljudske i materijalne resurse potrebne za provedbu prijavljenog programa,
 7. organizacija civilnog društva vodi transparentno financijsko poslovanje.

 

 1. PRAVO PRIJAVE NEMAJU

 

 1. ogranci, podružnice i slični ustrojbeni oblici organizacija civilnog društva koje nisu registrirane prema Zakonu o udrugama i upisane u registar udruga Republike Hrvatske kao i u Registar neprofitnih organizacija,
 2. organizacije civilnog društva čiji je jedan od osnivača politička stranka.

 

 1. PROGRAMI KOJI SE NE MOGU PRIJAVITI NA NATJEČAJ

 

 1. znanstveno-istraživački programi, osim akcijskih istraživanja pod uvjetom da je istraživanje jedna od programskih aktivnosti, a ne glavna svrha programa,
 2. programi velikih razmjera za koje je potrebna znatna financijska potpora, osim u slučaju ako je većina sredstava osigurana iz drugih izvora,
 3. programi koji se isključivo temelje na investicijskim ulaganjima, izgradnji ili adaptaciji kapitalnih objekata i/ili kupnji opreme,
 4. programi čija je jedina svrha korist članicama/članovima organizacije civilnog društva.

 

 1. PODRUČJA AKTIVNOSTI PROGRAMA

 

Programi od interesa za opće dobro u Republici Hrvatskoj koji se provode  na području Općine Veliki Bukovec, smatraju se zaokruženi i tematski jasno određeni skupovi/skup aktivnosti koje su u skladu s vrednotama propisanim Ustavom Republike Hrvatske te čije provođenje kroz dugoročni ili vremenski ograničeni rok djelovanja daje vidljivu dodatnu društvenu vrijednost kojom se podiže kvaliteta života pojedinca i unapređuje razvoj šire društvene zajednice.

 

Prioritetna područja:

 

 1. Zaštita i promicanje tradicijske baštine;
 2. Poticanje i afirmacija kulturnog, glazbenog i inog stvaralaštva djece i mladih;
 3. Organizacija izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti;
 4. Organizacija kulturno-umjetničkih manifestacija djece i mladih;
 5. Promicanje i poticanje bavljenja amaterskim i profesionalnim sportom;
 6. Unapređenje kvalitete života, životnih vještina i sposobnosti građana.

 

 1. KRITERIJI ZA OCJENU PROGRAMA

 

Prilikom razmatranja ocjene prijavljenih programa za financiranje, Ocjenjivačko povjerenstvo za uzima obzir slijedeće kriterije:

 

 1. usklađenost s mjerama u područjima općinskih, županijskih, regionalnih i nacionalnih strategija, politika i/ili programa,
 2. usmjerenost prema potrebama građana/korisnika,
 3. provođenje programskih aktivnosti u izravnom (neposrednom) radu s građanima/korisnicima,
 4. uključivanje korisnika u razvoj i praćenje programa,
 5. razvijanje solidarnosti i suradnja s drugim organizacijama civilnog društva i ostalim partnerima (tijelima državne uprave i/ili jedinicama lokalne i područne/regionalne samouprave na čijem području se program provodi, drugim stručnim institucijama i donatorima,
 6. nove ideje i modeli razvoja te načini rješavanja postojećih problema,
 7. sudjelovanje organizacija civilnog društva u manifestacijama kojim je organizator ili suorganizator Općina Veliki Bukovec.

 

 1. NAČIN PRIJAVE PROGRAMA

 

Prijave na natječaj u pisanom obliku podnose se u zatvorenoj omotnici s naznakom naziva organizacije civilnog društva, te napomenom „Prijava na natječaj za organizacije civilnog društva – ne otvaraj“. Pisane prijave se dostavljaju poštom ili se predaju neposredno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Veliki Bukovec.

 

Natječajna dokumentacija sastoji se obveznoga i neobveznoga dijela. Obvezna natječajna dokumentacija za prijavu programa je:

 

 1. Dokaz o registraciji – preslika izvatka iz Registra udruga, ne starijeg od 3 mjeseca od datuma prijave na natječaj, iz kojeg je vidljivo razdoblje djelovanja organizacije u području relevantnom za natječaj,
 2. Dokaz upisa u registar neprofitnih organizacija – kopija dovoljno preslika s interneta
 3. objedinjen, popunjen, ovjeren i potpisan opisni obrazac programa (Obrazac 1),
 4. za obveznike dvojnog knjigovodstva: presliku godišnjeg financijskog izvješća (Bilanca i Izvještaj o prihodima i rashodima – obrazac PR-RAS-NPF) za prethodnu poslovnu godinu, kao i privremeni obračun za tekuću poslovnu godinu (Skraćeni izvještaj o prihodima i rashodima – obrazac S-PR-RAS-NPF), do dana prijave na natječaj,
 5. za obveznike jednostavnog knjigovodstva: Presliku Godišnjeg financijskog izvještaja o primicima i izdacima – obrazac G-PR-IZ-NPF za proteklu poslovnu godinu, odnosno do dana podnošenja prijave,
 6. dokaz o eventualnom sufinanciranju programa od jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave.
 7. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

 

Rok za podnošenje prijava programa je 30 dana od objave ovog natječaja, tj. prijave se mogu podnositi od 12. veljače  2018. do zaključno 14. ožujka 2018. godine.

 

 1. POSTUPAK ODOBRAVANJA I OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA

 

 • Prijave programa koje ne udovoljavaju administrativnim – formalnim uvjetima natječaja (dostavljene nakon roka za podnošenje prijava, prijave koje ne zadovoljavaju uvjete natječaja ili su podnijete protivno uvjetima natječaja, prijave koje ne sadrže svu natječajem propisanu dokumentaciju) neće se razmatrati o čemu će organizacije civilnog društva biti posebno obaviještene pisanim putem. Utvrđivanje udovoljavaju li dostavljene prijave propisane uvjete iz natječaja zadatak je Povjerenstva za provedbu natječaja,
 • ocjenu kvalitete zaprimljenih programa provodi Ocjenjivačko povjerenstvo i o tome sastavlja zapisnik,
 • Zapisnik Ocjenjivačkog povjerenstva o ocjeni kvalitete zaprimljenih programa dostavlja se Povjerenstvu za provedbu natječaja radi utvrđivanja prijedloga odluke o financiranju programa,
 • Načelnik sukladno prijedlogu odluke Povjerenstva za provedbu natječaja o financiranju programa i raspoloživim proračunskim sredstvima donosi konačnu odluku o odabiru programa za dodjelu sredstava financijske potpore,
 • Svaka organizacija civilnog društva čiji je program ocjenjivan dobit će obrazloženje ocjene svog programa u pisanom obliku.

 

Odluka o odabiru programa koji će biti financirani u 2018. godini bit će objavljena na službenoj internet stranici Općine Veliki Bukovec i na oglasnoj ploči Općine Veliki Bukovec ( Dravska 7, Veliki Bukovec, 42231 Mali Bukovec) u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke načelnika o odabiru programa za dodjelu financijske potpore.

 

VAŽNA  NAPOMENA:

Organizacije civilnog društva kojima se odobri (su)financiranje programa bit će obvezne sklopiti ugovor s Općinom Veliki Bukovec o provođenju programa, kojim će se osobito definirati iznos odobrenih sredstava, uvjeti i način korištenja dodijeljenih sredstava, način praćenja i kontrole namjenskog trošenja dodijeljenih sredstava te ostala međusobna prava i obveze. Ugovore o financijskoj potpori s Općinom Veliki Bukovec organizacije civilnog društva obvezne su potpisati najkasnije u roku od 30 dana do dana objave obavijesti o rezultatima natječaja.

 

 

 1. PRAVO PRIGOVORA

 

Organizacija civilnog društva koja je sudjelovala u natječaju može podnijeti pisani prigovor na odluku načelnika o odabiru programa i visini financijske potpore samo zbog povrede postupka odobravanja financijske potpore utvrđenog ovom odlukom.

Prigovor se podnosi načelniku putem Povjerenstva za provedbu natječaja u roku od 8 (slovima: osam) dana od dana primitka odluke o odabiru programa.

O prigovoru odlučuje načelnik.

 

 1. PONIŠTENJE NATJEČAJA

 

Općina Veliki Bukovec zadržava pravo poništenja natječaja ukoliko za to postoje opravdani razlozi, bez obveze snošenja nastalih troškova podnositeljima prijava programa na natječaj.

 

 

Općinski načelnik

Franjo Vrbanić

 

 

Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu financijskih potpora za programe organizacija civilnog društva u 2018. godini

Tekst natječaja

Obrazac – PROR-POT

Opisni obrazac

Na ovoj stranici možete preuzeti dokumente sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Veliki Bukovec.

Rebalans proračuna za 2017. godinu

Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Veliki Bukovec za razdoblje od 2017. do 2019. godine

Prve izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Veliki Bukovec za 2017. godinu

Prve izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Veliki Bukovec za 2017. godinu

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Veliki Bukovec za 2017. godinu

Prve izmjene i dopune Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu

Plan o upravljanju imovinom u vlasništvu Općine Veliki Bukovec za 2018. Godinu

Odluka o usvajanju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Veliki Bukovec za 2018.godinu

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika iz radnog odnosa

 

 

Dokumente sa ostalih sjednica možete preuzeti OVDJE

 

Na ovoj stranici možete preuzeti dokumente sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Veliki Bukovec koji se odnose na planiranje utroška proračunskih sredstava, kao i planirani proračun za 2018. godinu.

 

Odluka o izvršavanju proračuna 2017.

Plan razvojnih programa Općine Veliki Bukovec za razdoblje od 2018. do 2020. godine

Program Javnih potreba u sportu, kulturi i religiji za 2018. godinu

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Veliki Bukovec za 2018. godinu

Plan korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za 2018. godinu

Plan utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu

Program utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Veliki Bukovec za 2018. godinu

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Veliki Bukovec za 2018. godinu

Proračun Općine Veliki Bukovec za 2018. godinu

 

 
Dokumente sa ostalih sjednica možete preuzeti OVDJE
 

 

 

OBAVIJEST STUDENTIMA S PODRUČJA OPĆINE VELIKI BUKOVEC

 

Pravo na jednokratnu pomoć u 2017. godini ostvarit će redovni i izvanredni studenti koji nisu zaposleni, upisani u akademsku godinu 2017./2018., pod uvjetom da imaju prebivalište na području Općine Veliki Bukovec, da nisu navršili 27 godina, te da njihovi roditelji ili staratelji nemaju nepodmirenih obveza prema Općini Veliki Bukovec.

 

Uz prijavu je potrebno priložiti:

 • Obostranu presliku osobne iskaznice,
 • Potvrdu o upisu na studij u tekućoj akademskoj godini,
 • Potvrdu o nezaposlenosti (vrijedi samo za izvanredne studente).

Podjela naknada održat će se dana 23.12.2017. godine (subota) u 9:00 sati u prostorijama Općine Veliki Bukovec, Veliki Bukovec, Dravska 7.

 

Načelnik Općine Veliki Bukovec

Franjo Vrbanić

 

OBAVIJEST

OBRAZAC ZAHTJEVA

OBAVIJEST O DODJELI JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI ZA NOVOROĐENU DJECU

Pravo na pomoć pripada roditelju (skrbniku) novorođenog djeteta, rođenog nakon 1. siječnja 2017. godine, a koji ima prebivalište na području Općine Veliki Bukovec, te nema nepodmirenih obveza prema Općini Veliki Bukovec.

Zahtjev se podnosi u pismenom obliku Općini Veliki Bukovec.
Obrazac za popunjavanje zahtjeva može se podići u Općini Veliki Bukovec , ili na web stranici Općine Veliki Bukovec.

Uz zahtjev potrebno je priložiti:
– presliku rodnog lista za dijete,
– rješenje o skrbništvu (koje prilaže skrbnik),
– presliku osobne iskaznice roditelja (oba roditelja) – skrbnika,
– uvjerenje o prebivalištu djeteta (original).

Rok za podnošenje zahtjeva je 15.12.2017., a podjela naknada će se održati dana 23.12.2017. u 10:00 sati u prostorijama Općine Veliki Bukovec, Veliki Bukovec, Dravska 7.

Načelnik Općine Veliki Bukovec

Franjo Vrbanić

 

 

OBAVIJEST

OBRAZAC ZAHTJEVA

Sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ br. 73/97 i 174/04), Metodologiji za procjenu štete od elementarnih nepogoda („ Narodne novine“ br. 96/98) te Odluci Župana Varaždinske županije o proglašenju elementarne nepogode suše za područje Općine Veliki Bukovec obavještavaju se mještani općine o postupku podnošenja: Prijava šteta od elementarnih nepogoda.

 

Prijave se podnose od 22. rujna 2017.g. do NAJKASNIJE 29. rujna 2017. godine svakim radnim danom u vremenu od 8:00 do 15:00 sati.

Nakon proteka navedenog roka i izvan utvrđenog radnog vremena prijave se NEĆE zaprimati!

 

Prijave se podnose isključivo na obrascima za prijavu šteta EN-P .

Prilikom predaje zahtjeva potrebno je uz isti NEOPHODNO PRILOŽITI:

– Presliku posjedovnog lista i zemljišno knjižnog izvatka za nekretninu za koju se prijavljuje šteta od 2017.g. ili upisnika za 2017.g. kao i ugovora o zakupu ako se nekretninom raspolaže temeljem zakupa, odnosno ukoliko je šteta nastala na zakupljenom zemljištu.

– Presliku osobne iskaznice podnositelja prijave

– Izjavu

Navedeni obrazac za prijavu štete, primjer popunjenog obrasca, izjava koju je potrebno popuniti te tablica razvrstavanja dobara i štete dostupni su na službenoj web stranici Općine Veliki Bukovec, te ih ujedno možete preuzeti osobno u prostorijama općine.

Predaja prijava u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela vrši se formiranjem u hodniku redom dolaska s već popunjenim i prikupljenim svim potrebnim dokumentima na način da „jedna stranka izađe, druga uđe“.

Također izričito Vas molimo kako bi se izbjegle gužve prilikom podnošenja prijava da dokumente koji se prilažu prijavi (presliku posjedovnog lista i zemljišno knjižnog izvatka, upisnik, ugovor o zakupu, presliku osobne iskaznice) PRETHODNO FOTOKOPIRATE!

Za sve dodatna pitanja možete nas kontaktirati telefonski na broj 840-040, te email: opcinavk@gmail.com.

 

Unaprijed Vam zahvaljujemo na pridržavanju navedenih pravila za uzajamnu korist i brže rješavanje postupaka prijave

 

Jedinstveni upravni odjel

 

 

Dokumenti za preuzimanje:

OBRAZAC ZA PRIJAVU

IZJAVA

 

ODLUKA

OBAVIJEST

Poštovani stanovnici Općine Veliki Bukovec.

Putem aplikacije GDi LOCALIS, možete prijaviti kvarove i probleme (kvarovi na javnoj rasvjeti, oštećenja cesta, nelegalno odlaganje otpada, itd.) koje ste uočili na području Općine Veliki Bukovec kako bi se isti mogli što žurnije otkloniti.

 

Link na aplikaciju se nalazi OVDJE

Upute za uporabu aplikaciju možete vidjeti OVDJE

P O Z I V

 

Svim obveznicima poreza na nekretnine na području Općine Veliki Bukovec za dostavu podataka o poreznom obvezniku i podataka o nekretninama prema Zakonu o lokalnim porezima.

Sukladno Zakonu o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16) koji je stupio na snagu  01. siječnja 2017. godine, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su uvesti  porez na nekretnine koji će u cijelosti zamijeniti dosadašnju komunalnu naknadu.

Za utvrđivanje činjenica bitnih za provođenje poreznog postupka i izdavanje poreznih rješenja potrebno je ustrojiti evidenciju o nekretninama i poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine.

Pozivaju se vlasnici i korisnici nekretnina s područja Općine Veliki Bukovec da dostave Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Veliki Bukovec podatke o nekretninama na propisanim obrascima za svaku nekretninu zasebno zaključno do 30. rujna 2017. godine.

 

Porezni obveznici koji imaju više nekretnina na području Općine Veliki Bukovec za svaku nekretninu trebaju ispuniti zaseban obrazac.

Ukoliko se ista nekretnina koristi za dvije ili više različitih namjena (stambeni prostor, poslovni prostor, garažni prostor, drugi pomoćni prostori, itd.) također je potrebno za svaku ispuniti zaseban obrazac.

Ako je vlasnik nekretnine pravna osoba, popunjene obrasce potpisuje odgovorna osoba pravne osobe, a podaci trebaju biti ovjereni pečatom pravne osobe.

Ako je vlasnik nekretnine poreznu obvezu prenio na korisnika, potrebno je uz popunjeni i potpisani obrazac dostaviti i Ugovor iz kojeg je to vidljivo.

Obrasce potrebne za dostavu podataka možete preuzeti na internetskoj stranici Općine Veliki Bukovec www.velikibukovec.hr ili osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Veliki Bukovec svakim radnim danom od 08,00 – 13,00 sati.

 

Ispunjeni i potpisani obrasci mogu se dostaviti:

– osobno, predajom pisarnici Općine Veliki Bukovec, u vremenu od 08,00 – 13,00 sati,

– putem pošte, na adresu Općina Veliki Bukovec, Veliki Bukovec, Dravska 7,42231 Mali

Bukovec,

– elektroničkim putem, na e-mail adresu: opcinavk@inet.hr

 

Za dodatne informacije i upute odnosno pomoć pri popunjavanju obrazaca, možete nas kontaktirati:

– telefonski: 042 840 040

– elektroničkim putem: opcinavk@inet.hr

– osobno u Jedinstvenom  upravnom odjelu, u vremenu od 08,00 – 15,00 sati.

 

Ukoliko porezni obveznik ne dostavi tražene podatke do 30. rujna 2017.godine ili ako se oni bitno razlikuju od podataka kojima raspolaže Općina Veliki Bukovec dobivenim od Države geodetske uprave, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Ministarstva financija- Porezne uprave, sukladno članku 59. stavak 3. Zakona o lokalnim porezima, porezna obveza će se utvrditi s najvišim koeficijentima utvrđenim Zakonom o lokalnim porezima za stanje i dob nekretnine.

 

                                                                                               

Načelnik Općine Veliki Bukovec

Franjo Vrbanić

 

 

POZIV

O POREZU NA NEKRETNINE

OBRAZAC – STAMBENI PROSTOR

OBRAZAC – POSLOVNI PROSTOR

OBRAZAC – NEIZGRAĐENO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE

 

DOPUNA UPUTE za provedbu Naputka ministra poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu – »Narodne novine«, broj 39/13. i 48/15. ( u daljnjem tekstu: Naputak).

1. Jedinice lokalne samouprave dužne su u provedbi točke III. stavka 2. Naputka,
prilikom zaprimanja zahtjeva za izdavanje potvrde o mirnom posjedu na preslici
zahtjeva potvrditi primitak zahtjeva za izdavanje potvrde i isti uručiti podnositelju
zahtjeva;

2. Jedinice lokalne samouprave dužne su u provedbi točke IV. Naputka zahtjev
podnijeti Županijskom državnom odvjetništvu koje je nadležno na području na
kojemu se nalazi poljoprivredno zemljište za koje se utvrđuju podaci te u
zahtjevu navesti:
– katastarsku općinu i popis čestica za koje traži podatke,
– OIB podnositelja zahtjeva za koje traži podatke;

3. Podnositelji zahtjeva iz Naputka koji još nisu ishodili potvrdu o mirnom posjedu,
dužni su prilikom podnošenja zahtjeva za sklapanje ugovora o privremenom
korištenju iz točke II. Naputka, uz zahtjev i ostalu propisanu dokumentaciju,
priložiti presliku zahtjeva podnesenog jedinici lokalne samouprave za izdavanje
potvrde o mirnom posjedu s potvrdom o primitku tog zahtjeva u jedinici lokalne
samouprave; Podnositelji zahtjeva koji su putem pošte zatražili izdavanje potvrde
o mirnom posjedu, zahtjevu za sklapanje ugovora o privremenom korištenju trebaju
priložiti presliku povratnice o uručenju zahtjeva jedinici lokalne samouprave.

Agencija za poljoprivredno zemljište moli korisnike da se pridržavaju roka za
podnošenje zahtjeva za sklapanje ugovora o privremenom korištenju sukladno
Naputku, koji je počeo teći 16. lipnja 2017. i ističe 16. srpnja 2017.

 

Naputak možete pročitati i OVDJE

Upozorenje o opasnosti kupanja na neuređenim kupalištima!

Svake godine tijekom ljeta građani osvježenje od vrućina i sparina traže u kupanju na rijekama ili jezerima, pri čemu nerijetko zanemaruju opasnosti koje im prijete, zbog čega se nažalost događaju tragedije.

Kako bi se izbjegli tragični događaji i povećala sigurnost kupača, policija apelira na građane da za kupanje koriste prvenstveno uređena kupališta koja su pod nadzorom, a ne rijeke, jezera ili šljunčare koji nisu uređeni za kupanje i nisu pod nadzorom stručnih službi.

Ujedno skreću pozornost na nekoliko važnih savjeta:

– djeca nikako ne bi smjela ići na kupanje bez prisutnosti i nadzora roditelja ili druge odrasle osobe
– neplivači ili osobe koje slabije plivaju obavezno bi trebali koristiti pomagala za plivanje
– nije poželjno plivati najmanje jedan sat nakon obroka
– nije poželjno plivati ukoliko se konzumira alkohol
– u vodu plivač nikako ne bi smio ulaziti vruć
– ne skakati u vodu nepoznate dubine
– izbjegavati plivanje u samoći
– ukoliko u vodi primijetite nekoga u nevolji, odmah potražite   pomoć i drugih osoba ukoliko su one u blizini.

 

Načelnik Općine Veliki Bukovec

Franjo Vrbanić

 

DOKUMENT

Narodnim novinama br. 53 od 7. lipnja 2017.  objavljen je Naputak ministra
poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3.
Zakona o poljoprivrednom zemljištu – »Narodne novine«, broj 39/13 i 48/15
( u daljnjem tekstu: Naputak).

Naputkom se propisuje postupanje Agencije za poljoprivredno zemljište i
jedinica lokalne samouprave u primjeni odredbe članka 51. stavka 3.
Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 39/13 i 48/15,
u daljnjem tekstu: Zakon) koja je prestala važiti 31. svibnja 2015.

Naputak je stupio  na snagu  15. lipnja 2017.

Slijedom navedenog, pozivaju se fizičke i pravne osobe na koje se odnose
Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo
poljoprivrede dalo suglasnost, da u roku od 30 dana, odnosno u razdoblju
od 16. lipnja 2017. do 16. srpnja 2017. podnesu Agenciji za poljoprivredno
zemljište, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78., zahtjev za sklapanje ugovora
o privremenom korištenju sukladno članku 48. stavku 1. Zakona i Naputku.

Podnositelji zahtjeva obvezni su uz zahtjev za sklapanje ugovora priložiti potvrdu
o mirnom posjedu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske koju
izdaje jedinica lokalne samouprave na čijem se području to poljoprivredno zemljište nalazi.

Podsjećamo kako je Izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu
iz 2015. propisano da se državno poljoprivredno zemljište može dati u zakup bez
javnog poziva, na rok od 10 godina, pravnim i fizičkim osobama koje se bave
stočarstvom pod uvjetom da nemaju, a zakupom bi dobile minimalnu površinu
poljoprivrednog zemljišta propisanu prema broju uvjetnih grla. Poljoprivrednici
koji se bave stočarstvom dobili su 2015. odluke o dodjeli zakupa, ali nisu potpisali
ugovore. Dobivanje ugovora o privremenom korištenju omogućeno je ovim
Naputkom za sve korisnike koji udovoljavaju propisane uvjete.

 

Naputak možete pročitati OVDJE

Obrazac zahtjeva možete preuzeti OVDJE

Predsjednica Republike Hrvatske je dana 05. listopada 2015. godine donijela Odluku o raspisivanju izbora za zastupnike u Hrvatski sabor.

Izbori u Republici Hrvatskoj održat će se u nedjelju 8. studenoga 2015. godine.

Izbori u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske održat će se u subotu 07. studenoga 2015. i nedjelju 8. studenoga 2015. godine.

Pozivaju se birači da izvrše pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača u službi za opću upravu ureda državne uprave u županiji i Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba, prema mjestu svog prebivališta, svakim radnim danom u radno vrijeme ureda, a u subotu 24. listopada 2015. godine u vremenu od 8,00 do 14,00 sati.

Pozivamo pripadnike nacionalnih manjina, koji će navršiti 18 godina do dana održavanja izbora da se izjasne o svojoj nacionalnoj pripadnosti pred nadležnim uredom. Podsjećamo birače da se na dan izbora ne mogu izjašnjavati o svojoj nacionalnoj pripadnosti osim onih koji nisu upisani u registar birača. Detaljnije obavijesti bit će objavljene na internetskim stranicama nadležnih ureda. Zahtjevi za dopunu ili ispravak podataka u registru birača mogu se podnositi zaključno do srijede 28. listopada 2015. godine.

Detalje o prijavama za glasovanje, te samom glasovanju pročitajte na linku OBJAVA BIRAČIMA (Službena objava Ministarstva uprave).