Dodjela financijske potpore za programe organizacija civilnog društva u 2018. godini

Na temelju članka 6. Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu financijskih potpora za programe organizacijama civilnog društva iz Proračuna Općine Veliki Bukovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 27/16) a u skladu s Proračunom Općine Veliki Bukovec za 2017. godinu ( „Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 66/16), Općina Veliki Bukovec objavljuje

 

JAVNI  NATJEČAJ

za dodjelu financijskih potpora za programe organizacija civilnog društva

u 2018. godini

 

 1. VRSTE FINANCIJSKIH POTPORA

 

U sklopu ovog natječaja organizacije civilnog društva svoje prijave mogu podnijeti za programe – kratkoročne, manje opsežne, uglavnom jednokratne aktivnosti u koje se uključen manji broj korisnika te koje se provode na području Općine Veliki Bukovec. Trajanje programa definirano je početkom i krajem programa.

 

Trajanje programa može biti najdulje 12 mjeseci, a do 31.12.2018. godine.

 

 1. IZNOS FINANCIJSKE POTPORE

 

Za programe najmanji iznos koji se može odobriti iznosi 500,00 kuna, a najveći 35.000,00 kuna.

 

 1. UVJETI ZA PRIJAVU

 

Pravo prijave imaju organizacije civilnog društva registrirane prema Zakonu o udrugama („Narodne novine“ br. 74/14) i upisane u Registar neprofitnih organizacija.

 

Prijave za sufinanciranje razmatrati će se isključivo ako organizacija civilnog društva udovoljava slijedećim uvjetima:

 1. organizacija civilnog društva je upisana u Registar udruga Republike Hrvatske,
 2. organizacija civilnog društva je upisana u Registar neprofitnih organizacija,
 3. organizacija civilnog društva promiče vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske,
 4. programi koje organizacija civilnog društva provodi od osobitog su interesa za opće/javno dobro u Općini Veliki Bukovec, a program koji organizacija civilnog društva prijavljuje usmjeren je na stvarne potrebe mještana i korisnika sredstava potpore te se temelji na već postignutim rezultatima prijašnjih sličnih aktivnosti organizacije civilnog društva,
 5. programi u predmetnom području natječaja koje organizacija civilnog društva predlaže sukladni su ciljevima i zadaćama koje je organizacija civilnog društva utvrdila u statutu organizacije civilnog društva,
 6. organizacija civilnog društva ima ljudske i materijalne resurse potrebne za provedbu prijavljenog programa,
 7. organizacija civilnog društva vodi transparentno financijsko poslovanje.

 

 1. PRAVO PRIJAVE NEMAJU

 

 1. ogranci, podružnice i slični ustrojbeni oblici organizacija civilnog društva koje nisu registrirane prema Zakonu o udrugama i upisane u registar udruga Republike Hrvatske kao i u Registar neprofitnih organizacija,
 2. organizacije civilnog društva čiji je jedan od osnivača politička stranka.

 

 1. PROGRAMI KOJI SE NE MOGU PRIJAVITI NA NATJEČAJ

 

 1. znanstveno-istraživački programi, osim akcijskih istraživanja pod uvjetom da je istraživanje jedna od programskih aktivnosti, a ne glavna svrha programa,
 2. programi velikih razmjera za koje je potrebna znatna financijska potpora, osim u slučaju ako je većina sredstava osigurana iz drugih izvora,
 3. programi koji se isključivo temelje na investicijskim ulaganjima, izgradnji ili adaptaciji kapitalnih objekata i/ili kupnji opreme,
 4. programi čija je jedina svrha korist članicama/članovima organizacije civilnog društva.

 

 1. PODRUČJA AKTIVNOSTI PROGRAMA

 

Programi od interesa za opće dobro u Republici Hrvatskoj koji se provode  na području Općine Veliki Bukovec, smatraju se zaokruženi i tematski jasno određeni skupovi/skup aktivnosti koje su u skladu s vrednotama propisanim Ustavom Republike Hrvatske te čije provođenje kroz dugoročni ili vremenski ograničeni rok djelovanja daje vidljivu dodatnu društvenu vrijednost kojom se podiže kvaliteta života pojedinca i unapređuje razvoj šire društvene zajednice.

 

Prioritetna područja:

 

 1. Zaštita i promicanje tradicijske baštine;
 2. Poticanje i afirmacija kulturnog, glazbenog i inog stvaralaštva djece i mladih;
 3. Organizacija izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti;
 4. Organizacija kulturno-umjetničkih manifestacija djece i mladih;
 5. Promicanje i poticanje bavljenja amaterskim i profesionalnim sportom;
 6. Unapređenje kvalitete života, životnih vještina i sposobnosti građana.

 

 1. KRITERIJI ZA OCJENU PROGRAMA

 

Prilikom razmatranja ocjene prijavljenih programa za financiranje, Ocjenjivačko povjerenstvo za uzima obzir slijedeće kriterije:

 

 1. usklađenost s mjerama u područjima općinskih, županijskih, regionalnih i nacionalnih strategija, politika i/ili programa,
 2. usmjerenost prema potrebama građana/korisnika,
 3. provođenje programskih aktivnosti u izravnom (neposrednom) radu s građanima/korisnicima,
 4. uključivanje korisnika u razvoj i praćenje programa,
 5. razvijanje solidarnosti i suradnja s drugim organizacijama civilnog društva i ostalim partnerima (tijelima državne uprave i/ili jedinicama lokalne i područne/regionalne samouprave na čijem području se program provodi, drugim stručnim institucijama i donatorima,
 6. nove ideje i modeli razvoja te načini rješavanja postojećih problema,
 7. sudjelovanje organizacija civilnog društva u manifestacijama kojim je organizator ili suorganizator Općina Veliki Bukovec.

 

 1. NAČIN PRIJAVE PROGRAMA

 

Prijave na natječaj u pisanom obliku podnose se u zatvorenoj omotnici s naznakom naziva organizacije civilnog društva, te napomenom „Prijava na natječaj za organizacije civilnog društva – ne otvaraj“. Pisane prijave se dostavljaju poštom ili se predaju neposredno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Veliki Bukovec.

 

Natječajna dokumentacija sastoji se obveznoga i neobveznoga dijela. Obvezna natječajna dokumentacija za prijavu programa je:

 

 1. Dokaz o registraciji – preslika izvatka iz Registra udruga, ne starijeg od 3 mjeseca od datuma prijave na natječaj, iz kojeg je vidljivo razdoblje djelovanja organizacije u području relevantnom za natječaj,
 2. Dokaz upisa u registar neprofitnih organizacija – kopija dovoljno preslika s interneta
 3. objedinjen, popunjen, ovjeren i potpisan opisni obrazac programa (Obrazac 1),
 4. za obveznike dvojnog knjigovodstva: presliku godišnjeg financijskog izvješća (Bilanca i Izvještaj o prihodima i rashodima – obrazac PR-RAS-NPF) za prethodnu poslovnu godinu, kao i privremeni obračun za tekuću poslovnu godinu (Skraćeni izvještaj o prihodima i rashodima – obrazac S-PR-RAS-NPF), do dana prijave na natječaj,
 5. za obveznike jednostavnog knjigovodstva: Presliku Godišnjeg financijskog izvještaja o primicima i izdacima – obrazac G-PR-IZ-NPF za proteklu poslovnu godinu, odnosno do dana podnošenja prijave,
 6. dokaz o eventualnom sufinanciranju programa od jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave.
 7. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

 

Rok za podnošenje prijava programa je 30 dana od objave ovog natječaja, tj. prijave se mogu podnositi od 12. veljače  2018. do zaključno 14. ožujka 2018. godine.

 

 1. POSTUPAK ODOBRAVANJA I OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA

 

 • Prijave programa koje ne udovoljavaju administrativnim – formalnim uvjetima natječaja (dostavljene nakon roka za podnošenje prijava, prijave koje ne zadovoljavaju uvjete natječaja ili su podnijete protivno uvjetima natječaja, prijave koje ne sadrže svu natječajem propisanu dokumentaciju) neće se razmatrati o čemu će organizacije civilnog društva biti posebno obaviještene pisanim putem. Utvrđivanje udovoljavaju li dostavljene prijave propisane uvjete iz natječaja zadatak je Povjerenstva za provedbu natječaja,
 • ocjenu kvalitete zaprimljenih programa provodi Ocjenjivačko povjerenstvo i o tome sastavlja zapisnik,
 • Zapisnik Ocjenjivačkog povjerenstva o ocjeni kvalitete zaprimljenih programa dostavlja se Povjerenstvu za provedbu natječaja radi utvrđivanja prijedloga odluke o financiranju programa,
 • Načelnik sukladno prijedlogu odluke Povjerenstva za provedbu natječaja o financiranju programa i raspoloživim proračunskim sredstvima donosi konačnu odluku o odabiru programa za dodjelu sredstava financijske potpore,
 • Svaka organizacija civilnog društva čiji je program ocjenjivan dobit će obrazloženje ocjene svog programa u pisanom obliku.

 

Odluka o odabiru programa koji će biti financirani u 2018. godini bit će objavljena na službenoj internet stranici Općine Veliki Bukovec i na oglasnoj ploči Općine Veliki Bukovec ( Dravska 7, Veliki Bukovec, 42231 Mali Bukovec) u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke načelnika o odabiru programa za dodjelu financijske potpore.

 

VAŽNA  NAPOMENA:

Organizacije civilnog društva kojima se odobri (su)financiranje programa bit će obvezne sklopiti ugovor s Općinom Veliki Bukovec o provođenju programa, kojim će se osobito definirati iznos odobrenih sredstava, uvjeti i način korištenja dodijeljenih sredstava, način praćenja i kontrole namjenskog trošenja dodijeljenih sredstava te ostala međusobna prava i obveze. Ugovore o financijskoj potpori s Općinom Veliki Bukovec organizacije civilnog društva obvezne su potpisati najkasnije u roku od 30 dana do dana objave obavijesti o rezultatima natječaja.

 

 

 1. PRAVO PRIGOVORA

 

Organizacija civilnog društva koja je sudjelovala u natječaju može podnijeti pisani prigovor na odluku načelnika o odabiru programa i visini financijske potpore samo zbog povrede postupka odobravanja financijske potpore utvrđenog ovom odlukom.

Prigovor se podnosi načelniku putem Povjerenstva za provedbu natječaja u roku od 8 (slovima: osam) dana od dana primitka odluke o odabiru programa.

O prigovoru odlučuje načelnik.

 

 1. PONIŠTENJE NATJEČAJA

 

Općina Veliki Bukovec zadržava pravo poništenja natječaja ukoliko za to postoje opravdani razlozi, bez obveze snošenja nastalih troškova podnositeljima prijava programa na natječaj.

 

 

Općinski načelnik

Franjo Vrbanić

 

 

Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu financijskih potpora za programe organizacija civilnog društva u 2018. godini

Tekst natječaja

Obrazac – PROR-POT

Opisni obrazac

Sviđa ti se vijest? Podijeli je s prijateljima na mreži!

Podijeli s prijateljima! Twitaj s prijateljima! Dodaj +1! Podijeli!