Obavijesti JUO

OBAVIJEST   ZA   JAVNOST

o pokretanju postupka Izrade 3. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Veliki Bukovec
Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13
65/17, 114/18 i 39/19.), te članka 31. Statuta Općine Veliki Bukovec(„Službeni vjesnik
Varaždinske županije“ broj 18/13 i 6/18) Općinsko vijeće Općine Veliki Bukovec na svojoj
22. sjednici održanoj dana 10.09.2019.godine donijelo je Odluku  o pokretanju postupka
Izrade 3. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Veliki Bukovec („Službeni
vjesnik Varaždinske županije“ broj 13/02, 16/05, 40/06 i 42/06).
Razlozi za izmjene i dopune PPUO Veliki Bukovec:
Izmjene i dopune Prostornog plana pokreću se radi usklađenja Prostornog plana s
posebnim propisima i aktima Varaždinske županije i Općine Veliki Bukovec od utjecaja na
razvoj i uređenje prostora Općine, a koji su mijenjani ili usvojeni od usvajanja Odluke o
donošenju 2. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine, a odnose se na
problematiku iz sektora prometa, infrastrukturnih sustava, vodnog gospodarstva, gospodarenja
otpadom, energetske učinkovitosti, zaštite okoliša, prirode i kulturnih dobara, sustava civilne
zaštite, razvoja civilnog društva i drugo.
Grafičke dijelove Prostornog plana potrebno je uskladiti s važećim kartografskim
HTRS96/TM koordinatnim sustavom Državne geodetske uprave.
Prostorni plan je potrebno uskladiti s Uredbom o informacijskom sustavu prostornog
uređenja („Narodne novine“ broj 115/15.)
Ostali razlozi:
– revizija granica građevinskih područja naselja, namjene i stanja izgrađenosti
izgrađenih građevinskih područja naselja
– revizija lokacija, namjene i uvjeta korištenja za izdvojena građevinska područja
izvan naselja
– revizija lokacija, analiza i korekcija Plana u pogledu usklađenja s izgradnjom
ozakonjenom u postupcima ozakonjenja nelegalno izgrađenih zgrada prema
posebnim propisima
– analiza planiranog stanja i revidiranje uvjeta za obavljanje proizvodnih, poslovnih
i turističkih gospodarskih djelatnosti unutar općinskog područja
– revizija mreže kategoriziranih i nekategoriziranih cestovnih prometnica
– usklađenja stanja izvedene infrastrukture na cijelom općinskom području
– revizija lokacija, namjene i uvjeta korištenja za korištenje resursa izvan
građevinskih područja – poljoprivredno tlo, šume, istražna i eksploatacijska polja
mineralnih sirovina i površine planirane za istraživanje resursa, sukladno
Prostornom planu Varaždinske županije i Rudarsko-geološkoj studiji Varaždinske
županije
– revizija statusa kulturnih dobara, spomenika prirode i ekološke mreže „Natura
2000“ s obzirom važeće propise
– usklađenje uvjeta za lociranje i gradnju poljoprivrednih sadržaja iz Prostornog
plana s nacionalnim propisima i zajedničkoj europskoj poljoprivrednoj politici
– usklađenje Plana propisima iz djelatnosti gospodarenja otpadom
– preispitivanje namjene u naseljima prema zaprimljenim inicijativama građana
prema članku 85. Zakona o prostornom uređenju, sukladno pozivu objavljenom na
mrežnim stranicama Općine

– korekcije stanja u prostoru prema zahtjevima tijela s javnim ovlastima izdanim
prema članku 90. Zakona o prostornom uređenju
– drugi razlozi proizašli iz zahtjeva zaprimljenih u postupku izrade nacrta prijedloga
Izmjena i dopuna Prostornog plana.

 

Obavijest javnosti

Odluka o izradi 3. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Veliki Bukovec

Obavještavaju se roditelji djece s područja Općine Veliki Bukovec rođene nakon 01. siječnja 2019. godine da će od 01.09.2019.g. prikupljati zahtjevi za dodjelu jednokratne novčane pomoći.

Pravo na pomoć pripada roditelju (skrbniku) novorođenog djeteta rođenog nakon 01. siječnja 2019. godine, a koji ima prebivalište na području Općine Veliki Bukovec te nema nepodmirenih obveza prema Općini Veliki Bukovec.

Zahtjev se podnosi u pismenom obliku Općini Veliki Bukovec. Obrazac za popunjavanje zahtjeva može se podići u Općini Veliki Bukovec ili web stranici Općine Veliki Bukovec.

 

Uz zahtjev potrebno je priložiti:

 • presliku rodnog lista za dijete;
 • rješenje o skrbništvu (koje prilaže skrbnik);
 • presliku osobne iskaznice roditelja (oba roditelja) – skrbnika
 • presliku potvrde o prebivalištu djeteta

 

O mjestu i vremenu dodjele novčane pomoći roditelji će biti naknadno obaviješteni.

 

 

Načelnik

Franjo Vrbanić

 

 

Odluka o dodjeli jednokratne novčane pomoći roditeljima djece rođene u 2019.g.

Zahtjev – jednokratna novčana pomoć roditeljima djece rođene u 2019.g.

Stožeri civilnih zaštita općina Veliki i Mali Bukovec uputili su apel mještanima obiju općina da do daljnjeg, zbog nepovoljnih vremenskih prilika i jakog vjetra, ne napuštaju svoje domove osim u slučaju prijeke potrebe. Posebice se to odnosi na djecu i starije osobe za koje se preporuča da budu na otvorenom što je manje moguće ili u pratnji odrasle ili neke druge osobe.

 

-Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda izdano je narančasto upozorenje za područje sjeverozapadne Hrvatske pa samim time i za Varaždinsku županiju. Najavljeno su olujni, lokalno mogući i orkanski udari sjevernog i sjeveroistočnog vjetra. Najjači udari vjetra 65-120 km/h. Prema dostupnim informacijama na području naše županije izmjereni su udari do 80, a prema istočnijim dijelvoima županije mogući su udari i do 100 km/h. Zbog ovakve situacije , koja bi prema najavama mogla potrajati neko vrijeme molimo mještane na poseban oprez i strpljenje – izjavio je načelnik Općine Veliki Bukovec HSS-ov Franjo Vrbanić.

 

Njemu se pridružio i načelnik susjedne Općine Mali Bukovec, Darko Marković,  koji je također uputio apel mještanima da je u ovom trenutku bolja i veća opreznost nego da dođe do neželjenih posljedica. Zamolio je sumještane na oprez i strpljenje i da prate putem sredstava informiranja daljnji razvoj događaja.

Na temelju članka 11. stavka 2 Zakonao poticanju razvoja malog gospodarstva, (NN 29/02, 63/07, 51/12, 56/13 i 121/16), Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Općine Veliki Bukovec za 2019. godinu (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 101/18) i članka 47. Statuta Općine Veliki Bukovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 18/13 i 6/18), Općinski načelnik objavljuje JAVNI POZIV za poticanje razvoja poduzetništva na području Općine Veliki Bukovec za 2019. godinu.

 

Svu dokumentaciju i obrasce možete preuzeti na dolje navedenim poveznicama:

JAVNI POZIV

Prijavni obrazac- mjera 1

Prijavni obrazac- mjera 2

Prijavni obrazac- mjera 3

Izjava o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti

Otvorena je javna rasprava o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture (u nastavku: PRŠI) za Grad Ludbreg, te Općine Mali Bukovec, Martijanec, Sveti Đurđ i Veliki Bukovec.

PRŠI predstavlja plan razvoja pristupne širokopojasne infrastrukture sljedeće generacije (engl. Next Generation Access – NGA) u područjima u kojima ne postoji dostatni komercijalni interes za ulaganja od strane operatora i pružatelja usluga na tržištu (većinom u ruralnim i suburbanim područjima), čime je opravdano izgradnju širokopojasne infrastrukture sufinancirati javnim sredstvima, odnosno sredstvima državnih potpora. Glavni cilj projekta je izgradnja NGA širokopojasne mreže temeljene na tehnologiji kojom će se osigurati pokrivanje brzim (30-100 Mbit/s) i ultrabrzim širokopojasnim pristupom (više od 100 Mbit/s) čime će se osigurati infrastrukturni preduvjeti za održivi, dugoročni društveni i gospodarski razvitak na projektnom području. Ovaj projekt obuhvaća pet jedinica lokalne samouprave i to Grad Ludbreg, te Općine Mali Bukovec, Martijanec, Sveti Đurđ i Veliki Bukovec.

Javnu raspravu provodi Nositelj projekta Grad Ludbreg u svrhu pribavljanje mišljenja svih zainteresiranih strana, prije svega od operatora na tržištu i korisnika usluga, vezanih uz PRŠI, a prije početka provedbe projekta.
Javnom raspravom se provodi i verifikacija inicijalno određenih područja na kojima je opravdano provoditi projekt (tzv. boja područja).

Nositelj projekta, sukladno strukturnim pravilima ONP-a (Poglavlje 2.5), pokreće javnu raspravu Projekta:

Datum otvaranja rasprave: 18.3.2019.
Datum zatvaranja rasprave: 3.4.2019.

 

Pozivaju se sve zainteresirane strane da dostave komentare na predloženi nacrt PRŠI-ja slanjem popunjenog obrasca za sudjelovanje u javnoj raspravi (u PDF formatu) na adresu elektroničke pošte prsi.ludbreg@corellia.com.hr ili poštom na adresu Grad Ludbreg, Trg Svetog Trojstva 14, 42230 Ludbreg (sa naznakom: JAVNA RASPRAVA – PRŠI Ludbreg) zaključno do 3.4.2019. u 15 sati.

 

 

Sve dokumente vezane za javnu raspravu možete preuzeti na slijedećoj POVEZNICI

Obavještavaju se svi zainteresirani poljoprivrednici da će djelatnici Ministarstva poljoprivrede 11.03.2019.U Dubovici u društvenom domu u 11 sati  održati edukaciju i provoditi informiranje na temu Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2019. godinu.

Svi zainteresirani poljoprivrednici mogu se slobodno odazvati na besplatnu edukaciju . Edukacije i informiranje organizirane su u svim županijama u Hrvatskoj. U sklopu ove edukacije održat će se i predavanje o Sustavu redovitih pregleda uređaja za primjenu pesticida.

JUO Općine Veliki Bukovec

Poštovani mještani,

obavještavamo Vas da će Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije provoditi mjere sustavne deratizacije na području Općine Veliki Bukovec dana 08.03.2019. godine (petak) po slijedećem rasporedu:

DATUM NASELJE
08.03.2019. Veliki Bukovec, Dubovica, Kapela Podravska

 

Početak sustavne deratizacije odgađa se u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta. Deratizacija će se vršiti antikoagulantnim rodenticidom na bazi bromadiolona i brodifakuma za koji je antidot vitamin K – 1 (Persol plus pšenica i Broditop blok).

Deratizacija će se provoditi prema „Programu mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija- na području Općine Veliki Bukovec za 2019. godinu“ i „Provedbenom planu provođenja preventivne i obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao posebne DDD mjere na području Općine Veliki Bukovec za 2019.g.“.

                                                                  

                                                             Općina Veliki Bukovec

Na temelju članka 6. Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu financijskih potpora za programe organizacijama civilnog društva iz Proračuna Općine Veliki Bukovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 27/16) a u skladu s Proračunom Općine Veliki Bukovec za 2017. godinu ( „Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 66/16), Općina Veliki Bukovec objavljuje

JAVNI  NATJEČAJ

za dodjelu financijskih potpora za programe organizacija civilnog društva

u 2019. godini

 

 1. VRSTE FINANCIJSKIH POTPORA

 

U sklopu ovog natječaja organizacije civilnog društva svoje prijave mogu podnijeti za programe – kratkoročne, manje opsežne, uglavnom jednokratne aktivnosti u koje se uključen manji broj korisnika te koje se provode na području Općine Veliki Bukovec. Trajanje programa definirano je početkom i krajem programa.

Trajanje programa može biti najdulje 12 mjeseci, a do 31.12.2019. godine.

 

 1. IZNOS FINANCIJSKE POTPORE

Za programe najmanji iznos koji se može odobriti iznosi 500,00 kuna, a najveći 35.000,00 kuna.

 1. UVJETI ZA PRIJAVU

Pravo prijave imaju organizacije civilnog društva registrirane prema Zakonu o udrugama („Narodne novine“ br. 74/14) i upisane u Registar neprofitnih organizacija.

Prijave za sufinanciranje razmatrati će se isključivo ako organizacija civilnog društva udovoljava slijedećim uvjetima:

 1. organizacija civilnog društva je upisana u Registar udruga Republike Hrvatske,
 2. organizacija civilnog društva je upisana u Registar neprofitnih organizacija,
 3. organizacija civilnog društva promiče vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske,
 4. programi koje organizacija civilnog društva provodi od osobitog su interesa za opće/javno dobro u Općini Veliki Bukovec, a program koji organizacija civilnog društva prijavljuje usmjeren je na stvarne potrebe mještana i korisnika sredstava potpore te se temelji na već postignutim rezultatima prijašnjih sličnih aktivnosti organizacije civilnog društva,
 5. programi u predmetnom području natječaja koje organizacija civilnog društva predlaže sukladni su ciljevima i zadaćama koje je organizacija civilnog društva utvrdila u statutu organizacije civilnog društva,
 6. organizacija civilnog društva ima ljudske i materijalne resurse potrebne za provedbu prijavljenog programa,
 7. organizacija civilnog društva vodi transparentno financijsko poslovanje.
 1. PRAVO PRIJAVE NEMAJU
 1. ogranci, podružnice i slični ustrojbeni oblici organizacija civilnog društva koje nisu registrirane prema Zakonu o udrugama i upisane u registar udruga Republike Hrvatske kao i u Registar neprofitnih organizacija,
 2. organizacije civilnog društva čiji je jedan od osnivača politička stranka.
 1. PROGRAMI KOJI SE NE MOGU PRIJAVITI NA NATJEČAJ

 

 1. znanstveno-istraživački programi, osim akcijskih istraživanja pod uvjetom da je istraživanje jedna od programskih aktivnosti, a ne glavna svrha programa,
 2. programi velikih razmjera za koje je potrebna znatna financijska potpora, osim u slučaju ako je većina sredstava osigurana iz drugih izvora,
 3. programi koji se isključivo temelje na investicijskim ulaganjima, izgradnji ili adaptaciji kapitalnih objekata i/ili kupnji opreme,
 4. programi čija je jedina svrha korist članicama/članovima organizacije civilnog društva.
 1. PODRUČJA AKTIVNOSTI PROGRAMA

Programi od interesa za opće dobro u Republici Hrvatskoj koji se provode  na području Općine Veliki Bukovec, smatraju se zaokruženi i tematski jasno određeni skupovi/skup aktivnosti koje su u skladu s vrednotama propisanim Ustavom Republike Hrvatske te čije provođenje kroz dugoročni ili vremenski ograničeni rok djelovanja daje vidljivu dodatnu društvenu vrijednost kojom se podiže kvaliteta života pojedinca i unapređuje razvoj šire društvene zajednice.

Prioritetna područja:

 

 1. Zaštita i promicanje tradicijske baštine;
 2. Poticanje i afirmacija kulturnog, glazbenog i inog stvaralaštva djece i mladih;
 3. Organizacija izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti;
 4. Organizacija kulturno-umjetničkih manifestacija djece i mladih;
 5. Promicanje i poticanje bavljenja amaterskim i profesionalnim sportom;
 6. Unapređenje kvalitete života, životnih vještina i sposobnosti građana.
 1. KRITERIJI ZA OCJENU PROGRAMA

Prilikom razmatranja ocjene prijavljenih programa za financiranje, Ocjenjivačko povjerenstvo za uzima obzir slijedeće kriterije:

 1. usklađenost s mjerama u područjima općinskih, županijskih, regionalnih i nacionalnih strategija, politika i/ili programa,
 2. usmjerenost prema potrebama građana/korisnika,
 3. provođenje programskih aktivnosti u izravnom (neposrednom) radu s građanima/korisnicima,
 4. uključivanje korisnika u razvoj i praćenje programa,
 5. razvijanje solidarnosti i suradnja s drugim organizacijama civilnog društva i ostalim partnerima (tijelima državne uprave i/ili jedinicama lokalne i područne/regionalne samouprave na čijem području se program provodi, drugim stručnim institucijama i donatorima,
 6. nove ideje i modeli razvoja te načini rješavanja postojećih problema,
 7. sudjelovanje organizacija civilnog društva u manifestacijama kojim je organizator ili suorganizator Općina Veliki Bukovec.
 1. NAČIN PRIJAVE PROGRAMA

Prijave na natječaj u pisanom obliku podnose se u zatvorenoj omotnici s naznakom naziva organizacije civilnog društva, te napomenom „Prijava na natječaj za organizacije civilnog društva – ne otvaraj“. Pisane prijave se dostavljaju poštom ili se predaju neposredno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Veliki Bukovec.

Natječajna dokumentacija sastoji se obveznoga i neobveznoga dijela. Obvezna natječajna dokumentacija za prijavu programa je:

 1. Dokaz o registraciji – preslika izvatka iz Registra udruga, ne starijeg od 3 mjeseca od datuma prijave na natječaj, iz kojeg je vidljivo razdoblje djelovanja organizacije u području relevantnom za natječaj,
 2. Dokaz upisa u registar neprofitnih organizacija – kopija dovoljno preslika s interneta
 3. objedinjen, popunjen, ovjeren i potpisan opisni obrazac programa (Obrazac 1),
 4. za obveznike dvojnog knjigovodstva: presliku godišnjeg financijskog izvješća (Bilanca i Izvještaj o prihodima i rashodima – obrazac PR-RAS-NPF) za prethodnu poslovnu godinu, kao i privremeni obračun za tekuću poslovnu godinu (Skraćeni izvještaj o prihodima i rashodima – obrazac S-PR-RAS-NPF), do dana prijave na natječaj,
 5. za obveznike jednostavnog knjigovodstva: Presliku Godišnjeg financijskog izvještaja o primicima i izdacima – obrazac G-PR-IZ-NPF za proteklu poslovnu godinu, odnosno do dana podnošenja prijave,
 6. dokaz o eventualnom sufinanciranju programa od jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave.

    9. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava programa je 30 dana od objave ovog natječaja, tj. prijave se mogu podnositi od 01. veljače  2019. do zaključno 02. ožujka 2019. godine.

 1. POSTUPAK ODOBRAVANJA I OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA
 • Prijave programa koje ne udovoljavaju administrativnim – formalnim uvjetima natječaja (dostavljene nakon roka za podnošenje prijava, prijave koje ne zadovoljavaju uvjete natječaja ili su podnijete protivno uvjetima natječaja, prijave koje ne sadrže svu natječajem propisanu dokumentaciju) neće se razmatrati o čemu će organizacije civilnog društva biti posebno obaviještene pisanim putem. Utvrđivanje udovoljavaju li dostavljene prijave propisane uvjete iz natječaja zadatak je Povjerenstva za provedbu natječaja,
 • ocjenu kvalitete zaprimljenih programa provodi Ocjenjivačko povjerenstvo i o tome sastavlja zapisnik,
 • Zapisnik Ocjenjivačkog povjerenstva o ocjeni kvalitete zaprimljenih programa dostavlja se Povjerenstvu za provedbu natječaja radi utvrđivanja prijedloga odluke o financiranju programa,
 • Načelnik sukladno prijedlogu odluke Povjerenstva za provedbu natječaja o financiranju programa i raspoloživim proračunskim sredstvima donosi konačnu odluku o odabiru programa za dodjelu sredstava financijske potpore,
 • Svaka organizacija civilnog društva čiji je program ocjenjivan dobit će obrazloženje ocjene svog programa u pisanom obliku.

Odluka o odabiru programa koji će biti financirani u 2019. godini bit će objavljena na službenoj internet stranici Općine Veliki Bukovec i na oglasnoj ploči Općine Veliki Bukovec ( Dravska 7, Veliki Bukovec, 42231 Mali Bukovec) u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke načelnika o odabiru programa za dodjelu financijske potpore.

 

VAŽNA  NAPOMENA:

Organizacije civilnog društva kojima se odobri (su)financiranje programa bit će obvezne sklopiti ugovor s Općinom Veliki Bukovec o provođenju programa, kojim će se osobito definirati iznos odobrenih sredstava, uvjeti i način korištenja dodijeljenih sredstava, način praćenja i kontrole namjenskog trošenja dodijeljenih sredstava te ostala međusobna prava i obveze. Ugovore o financijskoj potpori s Općinom Veliki Bukovec organizacije civilnog društva obvezne su potpisati najkasnije u roku od 30 dana do dana objave obavijesti o rezultatima natječaja.

 1. PRAVO PRIGOVORA

Organizacija civilnog društva koja je sudjelovala u natječaju može podnijeti pisani prigovor na odluku načelnika o odabiru programa i visini financijske potpore samo zbog povrede postupka odobravanja financijske potpore utvrđenog ovom odlukom.

Prigovor se podnosi načelniku putem Povjerenstva za provedbu natječaja u roku od 8 (slovima: osam) dana od dana primitka odluke o odabiru programa.

O prigovoru odlučuje načelnik.

 1. PONIŠTENJE NATJEČAJA

Općina Veliki Bukovec zadržava pravo poništenja natječaja ukoliko za to postoje opravdani razlozi, bez obveze snošenja nastalih troškova podnositeljima prijava programa na natječaj.

Općinski načelnik

Franjo Vrbanić

 

Javni natječaj za dodjelu financijskih potpora za programe organizacija civilnog društva u 2019.g_

Obrazac – PROR-POT

Odluka o raspisivanju natječaja

Opisni obrazac

Upute za prijavitelje

OBAVIJEST

 

 

Obavještavaju se roditelji novorođene djece i studenti s područja Općine Veliki Bukovec da će se podjela naknada vršiti dana 22. prosinca 2018. godine (subota) u prostorijama Općine Veliki Bukovec prema slijedećem rasporedu:

-naknade za novorođenu djecu u 09:00 sati

– naknade studentima u 10:00 sati.

 

 

Jedinstveni upravni odjel

O B A V I J E S T

 

Obavještavaju se umirovljenici s područja Općine Veliki Bukovec, kako će Općina Veliki Bukovec vršiti podjelu jednokratnih naknada umirovljenicima povodom božićnih i novogodišnjih blagdana dana 18. prosinca 2018. godine (utorak) prema slijedećem rasporedu:

– za umirovljenike s područja naselja Veliki Bukovec  dana 18.12.2018.g. u vremenu od 09-10 sati u Društvenom domu u Velikom Bukovcu,

– za umirovljenike s područja naselja Dubovica dana 18.12.2018.g. od 11-12 sati u Društvenom domu u Dubovici,

– za umirovljenike s područja naselja Kapela Podravska dana  18.12.2018.g. od 12-13 sati u Društvenom domu u  Kapeli Podravskoj.

 

Načelnik Općine Veliki Bukovec

Franjo Vrbanić

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18 – u nastavku teksta: Zakon) i člankom 5. Odluke o prijmu u službu na određeno vrijeme od 13. prosinca 2018. godine (KLASA: 112-03/18-01/01, URBROJ: 2186/028-02-18-1), privremena pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Veliki Bukovec objavljuje

 

OGLAS

 

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Veliki Bukovec na radno mjesto viši referent – 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme na rok od 6 mjeseci za obavljanje privremenih poslova uz mogućnost produljenja za dodatnih 6 mjeseci i uz obvezni probni rad u trajanju dva mjeseca.

 

Posebni uvjeti:

– sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik javne uprave

– najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci

– položen državni stručni ispit

– poznavanje rada na računalu

 

Osim posebnih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i slijedeće opće uvjete:

– punoljetnost

– hrvatsko državljanstvo

– zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima.

 

Na oglas se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku 20 dana od dana isteka roka za dostavu prijava. Za kandidate koji ispunjavaju formalne (opće i posebne) uvjete oglasa provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja, praktične provjere poznavanja rada na računalu i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao  prijavu na oglas.

Na web stranici Općine Veliki Bukovec (www.velikibukovec.hr) navedeni su opisi poslova te podaci o plaći za radna mjesta za koje je oglas raspisan, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, te će na navedenoj web stranici Općine Veliki Bukovec objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

 

Uz pisanu prijavu svi kandidati obavezno prilažu u neovjerenoj preslici:

 • životopis
 • važeću osobnu iskaznicu, vojnu iskaznicu ili putovnicu, odnosno u slučaju nepostojanja ni jednog od navedenih dokumenata, domovnicu
 • svjedodžbu odnosno potvrdu
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • dokaz o stečenom radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u struci (rješenje o rasporedu na radno mjesto, ugovor o radu, potvrdu poslodavca ili sl.)
 • dokaz o položenom državnom stručnom ispitu
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

 

 

Izabrani kandidat/kinja dužan/a je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o  rasporedu na radno mjesto.
Kandidat/kinja koji/a je ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na oglas dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da je nezaposlen.

Kandidati/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (N.N. 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03. i 148/13.) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (N.N. 157/13. i 152/14.), dužni su se u prijavi pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja na sljedećoj poveznici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u oglasu. Nepravodobne i neuredne prijave na oglas neće se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

Osobe koje podnesu nepravodobne ili neuredne prijave na oglas ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas te će kao i kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete oglasa o tome biti obaviješteni pisanim putem.

Prijave na oglas zajedno s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se isključivo poštom u roku 8 dana od dana objave oglasa na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresu: Općina Veliki Bukovec, Veliki Bukovec, Dravska 7, 42231 Mali Bukovec s naznakom „Prijava na oglas za prijam u službu na određeno vrijeme – viši referent”.

 

 

OGLAS

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

O B A V I J E S T

 

Obavještavaju se umirovljenici s područja Općine Veliki Bukovec, kako će Općina povodom božićnih i novogodišnjih blagdana isplaćivati  jednokratne novčane naknade.

Mole se svi umirovljenici koji imaju mirovine do ukupno 2.000,00 kuna da predaju zahtjev za isplatu jednokratnih naknada.

Zahtjev će se moći predati:

– za umirovljenike s područja naselja Veliki Bukovec  dana 03.12.2018.g. u vremenu od 09-12 sati u Društvenom domu u Velikom Bukovcu,

– za umirovljenike s područja naselja Dubovica dana 04.12.2018.g. od 11-13 sati u Društvenom domu u Dubovici,

– za umirovljenike s područja naselja Kapela Podravska dana  05.12.2018.g. od 11-13 sati u Društvenom domu u  Kapeli Podravskoj.

Uz zahtjev potrebno je priložiti  presliku osobne iskaznice, Rješenje o mirovini  ili odrezak od mirovine isplaćene u mjesecu koji je prethodio podnošenju zahtjeva.

 

Načelnik Općine Veliki Bukovec

Franjo Vrbanić

 

Molimo mještane Općine Veliki Bukovec i ostale vlasnike grobnih mjesta da nam radi utvrđivanja i unošenja podataka u informacijski sustav dostave podatke o svojim mjestima: (novi brojevi nalaze se na svakom grobnom mjestu) – broj grobnog mjesta (npr. 2-053..) – podaci o vlasniku – podaci o ukopanima (ukoliko su Vam podaci o ukopanima poznati) Popunjeni obrazac možete ostaviti na groblju (kutija kod grobne kuće) ili dostaviti u prostorije općine. Obrazac možete preuzeti i na web stranici općine ili kod grobne kuće. Kontakt osoba: Sanja Okić (099/859-3429 ili 091/605-0243) ili 042/840-040 Općina Veliki Bukovec

 

OBRAZAC

Na dolje navedenoj poveznici možete preuzeti novi raspored preuzimanja otpada na području Općine Veliki Bukovec.

 

RASPORED

OBAVIJEST

 

Sukladno članku 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/2018), Općina Veliki Bukovec izlaže na javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na svom području. Uvid u Prijedlog može se izvršiti u prostorima Općine, Veliki Bukovec Veliki Bukovec, Dravska 7, u razdoblju od  11. svibnja do 25. svibnja 2018. godine, radnim danom od 07 do 15 sati. Također, uvid je moguć i putem općinske internetske stranice (www.velikibukovec.hr). Zainteresiranim stranama ovo može biti praktično, budući da usporedno s pregledom Prijedloga mogu popratiti i druge izvore relevantne za problematiku raspolaganja poljoprivrednim zemljištem (preglednik ARKOD-a, portali katastar.hr, uredjenazemlja.hr itd.)

 

Pisane prigovore ili primjedbe na prijedlog Programa moguće je podnijeti najkasnije do isteka javnog uvida. O svim prigovorima odlučivat će Općinsko vijeće Općine Veliki Bukovec u roku od 30 dana od podnošenja istih.

PROGRAM RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

 

Na temelju članka 6. Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu financijskih potpora za programe organizacijama civilnog društva iz Proračuna Općine Veliki Bukovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 27/16) a u skladu s Proračunom Općine Veliki Bukovec za 2017. godinu ( „Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 66/16), Općina Veliki Bukovec objavljuje

 

JAVNI  NATJEČAJ

za dodjelu financijskih potpora za programe organizacija civilnog društva

u 2018. godini

 

 1. VRSTE FINANCIJSKIH POTPORA

 

U sklopu ovog natječaja organizacije civilnog društva svoje prijave mogu podnijeti za programe – kratkoročne, manje opsežne, uglavnom jednokratne aktivnosti u koje se uključen manji broj korisnika te koje se provode na području Općine Veliki Bukovec. Trajanje programa definirano je početkom i krajem programa.

 

Trajanje programa može biti najdulje 12 mjeseci, a do 31.12.2018. godine.

 

 1. IZNOS FINANCIJSKE POTPORE

 

Za programe najmanji iznos koji se može odobriti iznosi 500,00 kuna, a najveći 35.000,00 kuna.

 

 1. UVJETI ZA PRIJAVU

 

Pravo prijave imaju organizacije civilnog društva registrirane prema Zakonu o udrugama („Narodne novine“ br. 74/14) i upisane u Registar neprofitnih organizacija.

 

Prijave za sufinanciranje razmatrati će se isključivo ako organizacija civilnog društva udovoljava slijedećim uvjetima:

 1. organizacija civilnog društva je upisana u Registar udruga Republike Hrvatske,
 2. organizacija civilnog društva je upisana u Registar neprofitnih organizacija,
 3. organizacija civilnog društva promiče vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske,
 4. programi koje organizacija civilnog društva provodi od osobitog su interesa za opće/javno dobro u Općini Veliki Bukovec, a program koji organizacija civilnog društva prijavljuje usmjeren je na stvarne potrebe mještana i korisnika sredstava potpore te se temelji na već postignutim rezultatima prijašnjih sličnih aktivnosti organizacije civilnog društva,
 5. programi u predmetnom području natječaja koje organizacija civilnog društva predlaže sukladni su ciljevima i zadaćama koje je organizacija civilnog društva utvrdila u statutu organizacije civilnog društva,
 6. organizacija civilnog društva ima ljudske i materijalne resurse potrebne za provedbu prijavljenog programa,
 7. organizacija civilnog društva vodi transparentno financijsko poslovanje.

 

 1. PRAVO PRIJAVE NEMAJU

 

 1. ogranci, podružnice i slični ustrojbeni oblici organizacija civilnog društva koje nisu registrirane prema Zakonu o udrugama i upisane u registar udruga Republike Hrvatske kao i u Registar neprofitnih organizacija,
 2. organizacije civilnog društva čiji je jedan od osnivača politička stranka.

 

 1. PROGRAMI KOJI SE NE MOGU PRIJAVITI NA NATJEČAJ

 

 1. znanstveno-istraživački programi, osim akcijskih istraživanja pod uvjetom da je istraživanje jedna od programskih aktivnosti, a ne glavna svrha programa,
 2. programi velikih razmjera za koje je potrebna znatna financijska potpora, osim u slučaju ako je većina sredstava osigurana iz drugih izvora,
 3. programi koji se isključivo temelje na investicijskim ulaganjima, izgradnji ili adaptaciji kapitalnih objekata i/ili kupnji opreme,
 4. programi čija je jedina svrha korist članicama/članovima organizacije civilnog društva.

 

 1. PODRUČJA AKTIVNOSTI PROGRAMA

 

Programi od interesa za opće dobro u Republici Hrvatskoj koji se provode  na području Općine Veliki Bukovec, smatraju se zaokruženi i tematski jasno određeni skupovi/skup aktivnosti koje su u skladu s vrednotama propisanim Ustavom Republike Hrvatske te čije provođenje kroz dugoročni ili vremenski ograničeni rok djelovanja daje vidljivu dodatnu društvenu vrijednost kojom se podiže kvaliteta života pojedinca i unapređuje razvoj šire društvene zajednice.

 

Prioritetna područja:

 

 1. Zaštita i promicanje tradicijske baštine;
 2. Poticanje i afirmacija kulturnog, glazbenog i inog stvaralaštva djece i mladih;
 3. Organizacija izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti;
 4. Organizacija kulturno-umjetničkih manifestacija djece i mladih;
 5. Promicanje i poticanje bavljenja amaterskim i profesionalnim sportom;
 6. Unapređenje kvalitete života, životnih vještina i sposobnosti građana.

 

 1. KRITERIJI ZA OCJENU PROGRAMA

 

Prilikom razmatranja ocjene prijavljenih programa za financiranje, Ocjenjivačko povjerenstvo za uzima obzir slijedeće kriterije:

 

 1. usklađenost s mjerama u područjima općinskih, županijskih, regionalnih i nacionalnih strategija, politika i/ili programa,
 2. usmjerenost prema potrebama građana/korisnika,
 3. provođenje programskih aktivnosti u izravnom (neposrednom) radu s građanima/korisnicima,
 4. uključivanje korisnika u razvoj i praćenje programa,
 5. razvijanje solidarnosti i suradnja s drugim organizacijama civilnog društva i ostalim partnerima (tijelima državne uprave i/ili jedinicama lokalne i područne/regionalne samouprave na čijem području se program provodi, drugim stručnim institucijama i donatorima,
 6. nove ideje i modeli razvoja te načini rješavanja postojećih problema,
 7. sudjelovanje organizacija civilnog društva u manifestacijama kojim je organizator ili suorganizator Općina Veliki Bukovec.

 

 1. NAČIN PRIJAVE PROGRAMA

 

Prijave na natječaj u pisanom obliku podnose se u zatvorenoj omotnici s naznakom naziva organizacije civilnog društva, te napomenom „Prijava na natječaj za organizacije civilnog društva – ne otvaraj“. Pisane prijave se dostavljaju poštom ili se predaju neposredno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Veliki Bukovec.

 

Natječajna dokumentacija sastoji se obveznoga i neobveznoga dijela. Obvezna natječajna dokumentacija za prijavu programa je:

 

 1. Dokaz o registraciji – preslika izvatka iz Registra udruga, ne starijeg od 3 mjeseca od datuma prijave na natječaj, iz kojeg je vidljivo razdoblje djelovanja organizacije u području relevantnom za natječaj,
 2. Dokaz upisa u registar neprofitnih organizacija – kopija dovoljno preslika s interneta
 3. objedinjen, popunjen, ovjeren i potpisan opisni obrazac programa (Obrazac 1),
 4. za obveznike dvojnog knjigovodstva: presliku godišnjeg financijskog izvješća (Bilanca i Izvještaj o prihodima i rashodima – obrazac PR-RAS-NPF) za prethodnu poslovnu godinu, kao i privremeni obračun za tekuću poslovnu godinu (Skraćeni izvještaj o prihodima i rashodima – obrazac S-PR-RAS-NPF), do dana prijave na natječaj,
 5. za obveznike jednostavnog knjigovodstva: Presliku Godišnjeg financijskog izvještaja o primicima i izdacima – obrazac G-PR-IZ-NPF za proteklu poslovnu godinu, odnosno do dana podnošenja prijave,
 6. dokaz o eventualnom sufinanciranju programa od jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave.
 7. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

 

Rok za podnošenje prijava programa je 30 dana od objave ovog natječaja, tj. prijave se mogu podnositi od 12. veljače  2018. do zaključno 14. ožujka 2018. godine.

 

 1. POSTUPAK ODOBRAVANJA I OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA

 

 • Prijave programa koje ne udovoljavaju administrativnim – formalnim uvjetima natječaja (dostavljene nakon roka za podnošenje prijava, prijave koje ne zadovoljavaju uvjete natječaja ili su podnijete protivno uvjetima natječaja, prijave koje ne sadrže svu natječajem propisanu dokumentaciju) neće se razmatrati o čemu će organizacije civilnog društva biti posebno obaviještene pisanim putem. Utvrđivanje udovoljavaju li dostavljene prijave propisane uvjete iz natječaja zadatak je Povjerenstva za provedbu natječaja,
 • ocjenu kvalitete zaprimljenih programa provodi Ocjenjivačko povjerenstvo i o tome sastavlja zapisnik,
 • Zapisnik Ocjenjivačkog povjerenstva o ocjeni kvalitete zaprimljenih programa dostavlja se Povjerenstvu za provedbu natječaja radi utvrđivanja prijedloga odluke o financiranju programa,
 • Načelnik sukladno prijedlogu odluke Povjerenstva za provedbu natječaja o financiranju programa i raspoloživim proračunskim sredstvima donosi konačnu odluku o odabiru programa za dodjelu sredstava financijske potpore,
 • Svaka organizacija civilnog društva čiji je program ocjenjivan dobit će obrazloženje ocjene svog programa u pisanom obliku.

 

Odluka o odabiru programa koji će biti financirani u 2018. godini bit će objavljena na službenoj internet stranici Općine Veliki Bukovec i na oglasnoj ploči Općine Veliki Bukovec ( Dravska 7, Veliki Bukovec, 42231 Mali Bukovec) u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke načelnika o odabiru programa za dodjelu financijske potpore.

 

VAŽNA  NAPOMENA:

Organizacije civilnog društva kojima se odobri (su)financiranje programa bit će obvezne sklopiti ugovor s Općinom Veliki Bukovec o provođenju programa, kojim će se osobito definirati iznos odobrenih sredstava, uvjeti i način korištenja dodijeljenih sredstava, način praćenja i kontrole namjenskog trošenja dodijeljenih sredstava te ostala međusobna prava i obveze. Ugovore o financijskoj potpori s Općinom Veliki Bukovec organizacije civilnog društva obvezne su potpisati najkasnije u roku od 30 dana do dana objave obavijesti o rezultatima natječaja.

 

 

 1. PRAVO PRIGOVORA

 

Organizacija civilnog društva koja je sudjelovala u natječaju može podnijeti pisani prigovor na odluku načelnika o odabiru programa i visini financijske potpore samo zbog povrede postupka odobravanja financijske potpore utvrđenog ovom odlukom.

Prigovor se podnosi načelniku putem Povjerenstva za provedbu natječaja u roku od 8 (slovima: osam) dana od dana primitka odluke o odabiru programa.

O prigovoru odlučuje načelnik.

 

 1. PONIŠTENJE NATJEČAJA

 

Općina Veliki Bukovec zadržava pravo poništenja natječaja ukoliko za to postoje opravdani razlozi, bez obveze snošenja nastalih troškova podnositeljima prijava programa na natječaj.

 

 

Općinski načelnik

Franjo Vrbanić

 

 

Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu financijskih potpora za programe organizacija civilnog društva u 2018. godini

Tekst natječaja

Obrazac – PROR-POT

Opisni obrazac

Na ovoj stranici možete preuzeti dokumente sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Veliki Bukovec.

Rebalans proračuna za 2017. godinu

Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Veliki Bukovec za razdoblje od 2017. do 2019. godine

Prve izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Veliki Bukovec za 2017. godinu

Prve izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Veliki Bukovec za 2017. godinu

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Veliki Bukovec za 2017. godinu

Prve izmjene i dopune Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu

Plan o upravljanju imovinom u vlasništvu Općine Veliki Bukovec za 2018. Godinu

Odluka o usvajanju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Veliki Bukovec za 2018.godinu

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika iz radnog odnosa

 

 

Dokumente sa ostalih sjednica možete preuzeti OVDJE

 

Na ovoj stranici možete preuzeti dokumente sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Veliki Bukovec koji se odnose na planiranje utroška proračunskih sredstava, kao i planirani proračun za 2018. godinu.

 

Odluka o izvršavanju proračuna 2017.

Plan razvojnih programa Općine Veliki Bukovec za razdoblje od 2018. do 2020. godine

Program Javnih potreba u sportu, kulturi i religiji za 2018. godinu

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Veliki Bukovec za 2018. godinu

Plan korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za 2018. godinu

Plan utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu

Program utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Veliki Bukovec za 2018. godinu

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Veliki Bukovec za 2018. godinu

Proračun Općine Veliki Bukovec za 2018. godinu

 

 
Dokumente sa ostalih sjednica možete preuzeti OVDJE
 

 

 

OBAVIJEST STUDENTIMA S PODRUČJA OPĆINE VELIKI BUKOVEC

 

Pravo na jednokratnu pomoć u 2017. godini ostvarit će redovni i izvanredni studenti koji nisu zaposleni, upisani u akademsku godinu 2017./2018., pod uvjetom da imaju prebivalište na području Općine Veliki Bukovec, da nisu navršili 27 godina, te da njihovi roditelji ili staratelji nemaju nepodmirenih obveza prema Općini Veliki Bukovec.

 

Uz prijavu je potrebno priložiti:

 • Obostranu presliku osobne iskaznice,
 • Potvrdu o upisu na studij u tekućoj akademskoj godini,
 • Potvrdu o nezaposlenosti (vrijedi samo za izvanredne studente).

Podjela naknada održat će se dana 23.12.2017. godine (subota) u 9:00 sati u prostorijama Općine Veliki Bukovec, Veliki Bukovec, Dravska 7.

 

Načelnik Općine Veliki Bukovec

Franjo Vrbanić

 

OBAVIJEST

OBRAZAC ZAHTJEVA

OBAVIJEST O DODJELI JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI ZA NOVOROĐENU DJECU

Pravo na pomoć pripada roditelju (skrbniku) novorođenog djeteta, rođenog nakon 1. siječnja 2017. godine, a koji ima prebivalište na području Općine Veliki Bukovec, te nema nepodmirenih obveza prema Općini Veliki Bukovec.

Zahtjev se podnosi u pismenom obliku Općini Veliki Bukovec.
Obrazac za popunjavanje zahtjeva može se podići u Općini Veliki Bukovec , ili na web stranici Općine Veliki Bukovec.

Uz zahtjev potrebno je priložiti:
– presliku rodnog lista za dijete,
– rješenje o skrbništvu (koje prilaže skrbnik),
– presliku osobne iskaznice roditelja (oba roditelja) – skrbnika,
– uvjerenje o prebivalištu djeteta (original).

Rok za podnošenje zahtjeva je 15.12.2017., a podjela naknada će se održati dana 23.12.2017. u 10:00 sati u prostorijama Općine Veliki Bukovec, Veliki Bukovec, Dravska 7.

Načelnik Općine Veliki Bukovec

Franjo Vrbanić

 

 

OBAVIJEST

OBRAZAC ZAHTJEVA

Sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ br. 73/97 i 174/04), Metodologiji za procjenu štete od elementarnih nepogoda („ Narodne novine“ br. 96/98) te Odluci Župana Varaždinske županije o proglašenju elementarne nepogode suše za područje Općine Veliki Bukovec obavještavaju se mještani općine o postupku podnošenja: Prijava šteta od elementarnih nepogoda.

 

Prijave se podnose od 22. rujna 2017.g. do NAJKASNIJE 29. rujna 2017. godine svakim radnim danom u vremenu od 8:00 do 15:00 sati.

Nakon proteka navedenog roka i izvan utvrđenog radnog vremena prijave se NEĆE zaprimati!

 

Prijave se podnose isključivo na obrascima za prijavu šteta EN-P .

Prilikom predaje zahtjeva potrebno je uz isti NEOPHODNO PRILOŽITI:

– Presliku posjedovnog lista i zemljišno knjižnog izvatka za nekretninu za koju se prijavljuje šteta od 2017.g. ili upisnika za 2017.g. kao i ugovora o zakupu ako se nekretninom raspolaže temeljem zakupa, odnosno ukoliko je šteta nastala na zakupljenom zemljištu.

– Presliku osobne iskaznice podnositelja prijave

– Izjavu

Navedeni obrazac za prijavu štete, primjer popunjenog obrasca, izjava koju je potrebno popuniti te tablica razvrstavanja dobara i štete dostupni su na službenoj web stranici Općine Veliki Bukovec, te ih ujedno možete preuzeti osobno u prostorijama općine.

Predaja prijava u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela vrši se formiranjem u hodniku redom dolaska s već popunjenim i prikupljenim svim potrebnim dokumentima na način da „jedna stranka izađe, druga uđe“.

Također izričito Vas molimo kako bi se izbjegle gužve prilikom podnošenja prijava da dokumente koji se prilažu prijavi (presliku posjedovnog lista i zemljišno knjižnog izvatka, upisnik, ugovor o zakupu, presliku osobne iskaznice) PRETHODNO FOTOKOPIRATE!

Za sve dodatna pitanja možete nas kontaktirati telefonski na broj 840-040, te email: opcinavk@gmail.com.

 

Unaprijed Vam zahvaljujemo na pridržavanju navedenih pravila za uzajamnu korist i brže rješavanje postupaka prijave

 

Jedinstveni upravni odjel

 

 

Dokumenti za preuzimanje:

OBRAZAC ZA PRIJAVU

IZJAVA

 

ODLUKA

OBAVIJEST

Poštovani stanovnici Općine Veliki Bukovec.

Putem aplikacije GDi LOCALIS, možete prijaviti kvarove i probleme (kvarovi na javnoj rasvjeti, oštećenja cesta, nelegalno odlaganje otpada, itd.) koje ste uočili na području Općine Veliki Bukovec kako bi se isti mogli što žurnije otkloniti.

 

Link na aplikaciju se nalazi OVDJE

Upute za uporabu aplikaciju možete vidjeti OVDJE

P O Z I V

 

Svim obveznicima poreza na nekretnine na području Općine Veliki Bukovec za dostavu podataka o poreznom obvezniku i podataka o nekretninama prema Zakonu o lokalnim porezima.

Sukladno Zakonu o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16) koji je stupio na snagu  01. siječnja 2017. godine, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su uvesti  porez na nekretnine koji će u cijelosti zamijeniti dosadašnju komunalnu naknadu.

Za utvrđivanje činjenica bitnih za provođenje poreznog postupka i izdavanje poreznih rješenja potrebno je ustrojiti evidenciju o nekretninama i poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine.

Pozivaju se vlasnici i korisnici nekretnina s područja Općine Veliki Bukovec da dostave Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Veliki Bukovec podatke o nekretninama na propisanim obrascima za svaku nekretninu zasebno zaključno do 30. rujna 2017. godine.

 

Porezni obveznici koji imaju više nekretnina na području Općine Veliki Bukovec za svaku nekretninu trebaju ispuniti zaseban obrazac.

Ukoliko se ista nekretnina koristi za dvije ili više različitih namjena (stambeni prostor, poslovni prostor, garažni prostor, drugi pomoćni prostori, itd.) također je potrebno za svaku ispuniti zaseban obrazac.

Ako je vlasnik nekretnine pravna osoba, popunjene obrasce potpisuje odgovorna osoba pravne osobe, a podaci trebaju biti ovjereni pečatom pravne osobe.

Ako je vlasnik nekretnine poreznu obvezu prenio na korisnika, potrebno je uz popunjeni i potpisani obrazac dostaviti i Ugovor iz kojeg je to vidljivo.

Obrasce potrebne za dostavu podataka možete preuzeti na internetskoj stranici Općine Veliki Bukovec www.velikibukovec.hr ili osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Veliki Bukovec svakim radnim danom od 08,00 – 13,00 sati.

 

Ispunjeni i potpisani obrasci mogu se dostaviti:

– osobno, predajom pisarnici Općine Veliki Bukovec, u vremenu od 08,00 – 13,00 sati,

– putem pošte, na adresu Općina Veliki Bukovec, Veliki Bukovec, Dravska 7,42231 Mali

Bukovec,

– elektroničkim putem, na e-mail adresu: opcinavk@inet.hr

 

Za dodatne informacije i upute odnosno pomoć pri popunjavanju obrazaca, možete nas kontaktirati:

– telefonski: 042 840 040

– elektroničkim putem: opcinavk@inet.hr

– osobno u Jedinstvenom  upravnom odjelu, u vremenu od 08,00 – 15,00 sati.

 

Ukoliko porezni obveznik ne dostavi tražene podatke do 30. rujna 2017.godine ili ako se oni bitno razlikuju od podataka kojima raspolaže Općina Veliki Bukovec dobivenim od Države geodetske uprave, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Ministarstva financija- Porezne uprave, sukladno članku 59. stavak 3. Zakona o lokalnim porezima, porezna obveza će se utvrditi s najvišim koeficijentima utvrđenim Zakonom o lokalnim porezima za stanje i dob nekretnine.

 

                                                                                               

Načelnik Općine Veliki Bukovec

Franjo Vrbanić

 

 

POZIV

O POREZU NA NEKRETNINE

OBRAZAC – STAMBENI PROSTOR

OBRAZAC – POSLOVNI PROSTOR

OBRAZAC – NEIZGRAĐENO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE

 

DOPUNA UPUTE za provedbu Naputka ministra poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu – »Narodne novine«, broj 39/13. i 48/15. ( u daljnjem tekstu: Naputak).

1. Jedinice lokalne samouprave dužne su u provedbi točke III. stavka 2. Naputka,
prilikom zaprimanja zahtjeva za izdavanje potvrde o mirnom posjedu na preslici
zahtjeva potvrditi primitak zahtjeva za izdavanje potvrde i isti uručiti podnositelju
zahtjeva;

2. Jedinice lokalne samouprave dužne su u provedbi točke IV. Naputka zahtjev
podnijeti Županijskom državnom odvjetništvu koje je nadležno na području na
kojemu se nalazi poljoprivredno zemljište za koje se utvrđuju podaci te u
zahtjevu navesti:
– katastarsku općinu i popis čestica za koje traži podatke,
– OIB podnositelja zahtjeva za koje traži podatke;

3. Podnositelji zahtjeva iz Naputka koji još nisu ishodili potvrdu o mirnom posjedu,
dužni su prilikom podnošenja zahtjeva za sklapanje ugovora o privremenom
korištenju iz točke II. Naputka, uz zahtjev i ostalu propisanu dokumentaciju,
priložiti presliku zahtjeva podnesenog jedinici lokalne samouprave za izdavanje
potvrde o mirnom posjedu s potvrdom o primitku tog zahtjeva u jedinici lokalne
samouprave; Podnositelji zahtjeva koji su putem pošte zatražili izdavanje potvrde
o mirnom posjedu, zahtjevu za sklapanje ugovora o privremenom korištenju trebaju
priložiti presliku povratnice o uručenju zahtjeva jedinici lokalne samouprave.

Agencija za poljoprivredno zemljište moli korisnike da se pridržavaju roka za
podnošenje zahtjeva za sklapanje ugovora o privremenom korištenju sukladno
Naputku, koji je počeo teći 16. lipnja 2017. i ističe 16. srpnja 2017.

 

Naputak možete pročitati i OVDJE

Upozorenje o opasnosti kupanja na neuređenim kupalištima!

Svake godine tijekom ljeta građani osvježenje od vrućina i sparina traže u kupanju na rijekama ili jezerima, pri čemu nerijetko zanemaruju opasnosti koje im prijete, zbog čega se nažalost događaju tragedije.

Kako bi se izbjegli tragični događaji i povećala sigurnost kupača, policija apelira na građane da za kupanje koriste prvenstveno uređena kupališta koja su pod nadzorom, a ne rijeke, jezera ili šljunčare koji nisu uređeni za kupanje i nisu pod nadzorom stručnih službi.

Ujedno skreću pozornost na nekoliko važnih savjeta:

– djeca nikako ne bi smjela ići na kupanje bez prisutnosti i nadzora roditelja ili druge odrasle osobe
– neplivači ili osobe koje slabije plivaju obavezno bi trebali koristiti pomagala za plivanje
– nije poželjno plivati najmanje jedan sat nakon obroka
– nije poželjno plivati ukoliko se konzumira alkohol
– u vodu plivač nikako ne bi smio ulaziti vruć
– ne skakati u vodu nepoznate dubine
– izbjegavati plivanje u samoći
– ukoliko u vodi primijetite nekoga u nevolji, odmah potražite   pomoć i drugih osoba ukoliko su one u blizini.

 

Načelnik Općine Veliki Bukovec

Franjo Vrbanić

 

DOKUMENT

Narodnim novinama br. 53 od 7. lipnja 2017.  objavljen je Naputak ministra
poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3.
Zakona o poljoprivrednom zemljištu – »Narodne novine«, broj 39/13 i 48/15
( u daljnjem tekstu: Naputak).

Naputkom se propisuje postupanje Agencije za poljoprivredno zemljište i
jedinica lokalne samouprave u primjeni odredbe članka 51. stavka 3.
Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 39/13 i 48/15,
u daljnjem tekstu: Zakon) koja je prestala važiti 31. svibnja 2015.

Naputak je stupio  na snagu  15. lipnja 2017.

Slijedom navedenog, pozivaju se fizičke i pravne osobe na koje se odnose
Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo
poljoprivrede dalo suglasnost, da u roku od 30 dana, odnosno u razdoblju
od 16. lipnja 2017. do 16. srpnja 2017. podnesu Agenciji za poljoprivredno
zemljište, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78., zahtjev za sklapanje ugovora
o privremenom korištenju sukladno članku 48. stavku 1. Zakona i Naputku.

Podnositelji zahtjeva obvezni su uz zahtjev za sklapanje ugovora priložiti potvrdu
o mirnom posjedu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske koju
izdaje jedinica lokalne samouprave na čijem se području to poljoprivredno zemljište nalazi.

Podsjećamo kako je Izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu
iz 2015. propisano da se državno poljoprivredno zemljište može dati u zakup bez
javnog poziva, na rok od 10 godina, pravnim i fizičkim osobama koje se bave
stočarstvom pod uvjetom da nemaju, a zakupom bi dobile minimalnu površinu
poljoprivrednog zemljišta propisanu prema broju uvjetnih grla. Poljoprivrednici
koji se bave stočarstvom dobili su 2015. odluke o dodjeli zakupa, ali nisu potpisali
ugovore. Dobivanje ugovora o privremenom korištenju omogućeno je ovim
Naputkom za sve korisnike koji udovoljavaju propisane uvjete.

 

Naputak možete pročitati OVDJE

Obrazac zahtjeva možete preuzeti OVDJE

Predsjednica Republike Hrvatske je dana 05. listopada 2015. godine donijela Odluku o raspisivanju izbora za zastupnike u Hrvatski sabor.

Izbori u Republici Hrvatskoj održat će se u nedjelju 8. studenoga 2015. godine.

Izbori u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske održat će se u subotu 07. studenoga 2015. i nedjelju 8. studenoga 2015. godine.

Pozivaju se birači da izvrše pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača u službi za opću upravu ureda državne uprave u županiji i Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba, prema mjestu svog prebivališta, svakim radnim danom u radno vrijeme ureda, a u subotu 24. listopada 2015. godine u vremenu od 8,00 do 14,00 sati.

Pozivamo pripadnike nacionalnih manjina, koji će navršiti 18 godina do dana održavanja izbora da se izjasne o svojoj nacionalnoj pripadnosti pred nadležnim uredom. Podsjećamo birače da se na dan izbora ne mogu izjašnjavati o svojoj nacionalnoj pripadnosti osim onih koji nisu upisani u registar birača. Detaljnije obavijesti bit će objavljene na internetskim stranicama nadležnih ureda. Zahtjevi za dopunu ili ispravak podataka u registru birača mogu se podnositi zaključno do srijede 28. listopada 2015. godine.

Detalje o prijavama za glasovanje, te samom glasovanju pročitajte na linku OBJAVA BIRAČIMA (Službena objava Ministarstva uprave).