Obavijesti JUO

OBAVIJEST STUDENTIMA S PODRUČJA OPĆINE VELIKI BUKOVEC

 

Pravo na jednokratnu pomoć u 2017. godini ostvarit će redovni i izvanredni studenti koji nisu zaposleni, upisani u akademsku godinu 2017./2018., pod uvjetom da imaju prebivalište na području Općine Veliki Bukovec, da nisu navršili 27 godina, te da njihovi roditelji ili staratelji nemaju nepodmirenih obveza prema Općini Veliki Bukovec.

 

Uz prijavu je potrebno priložiti:

  • Obostranu presliku osobne iskaznice,
  • Potvrdu o upisu na studij u tekućoj akademskoj godini,
  • Potvrdu o nezaposlenosti (vrijedi samo za izvanredne studente).

Podjela naknada održat će se dana 23.12.2017. godine (subota) u 9:00 sati u prostorijama Općine Veliki Bukovec, Veliki Bukovec, Dravska 7.

 

Načelnik Općine Veliki Bukovec

Franjo Vrbanić

 

OBAVIJEST

OBRAZAC ZAHTJEVA

OBAVIJEST O DODJELI JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI ZA NOVOROĐENU DJECU

Pravo na pomoć pripada roditelju (skrbniku) novorođenog djeteta, rođenog nakon 1. siječnja 2017. godine, a koji ima prebivalište na području Općine Veliki Bukovec, te nema nepodmirenih obveza prema Općini Veliki Bukovec.

Zahtjev se podnosi u pismenom obliku Općini Veliki Bukovec.
Obrazac za popunjavanje zahtjeva može se podići u Općini Veliki Bukovec , ili na web stranici Općine Veliki Bukovec.

Uz zahtjev potrebno je priložiti:
– presliku rodnog lista za dijete,
– rješenje o skrbništvu (koje prilaže skrbnik),
– presliku osobne iskaznice roditelja (oba roditelja) – skrbnika,
– uvjerenje o prebivalištu djeteta (original).

Rok za podnošenje zahtjeva je 15.12.2017., a podjela naknada će se održati dana 23.12.2017. u 10:00 sati u prostorijama Općine Veliki Bukovec, Veliki Bukovec, Dravska 7.

Načelnik Općine Veliki Bukovec

Franjo Vrbanić

 

 

OBAVIJEST

OBRAZAC ZAHTJEVA

Sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ br. 73/97 i 174/04), Metodologiji za procjenu štete od elementarnih nepogoda („ Narodne novine“ br. 96/98) te Odluci Župana Varaždinske županije o proglašenju elementarne nepogode suše za područje Općine Veliki Bukovec obavještavaju se mještani općine o postupku podnošenja: Prijava šteta od elementarnih nepogoda.

 

Prijave se podnose od 22. rujna 2017.g. do NAJKASNIJE 29. rujna 2017. godine svakim radnim danom u vremenu od 8:00 do 15:00 sati.

Nakon proteka navedenog roka i izvan utvrđenog radnog vremena prijave se NEĆE zaprimati!

 

Prijave se podnose isključivo na obrascima za prijavu šteta EN-P .

Prilikom predaje zahtjeva potrebno je uz isti NEOPHODNO PRILOŽITI:

– Presliku posjedovnog lista i zemljišno knjižnog izvatka za nekretninu za koju se prijavljuje šteta od 2017.g. ili upisnika za 2017.g. kao i ugovora o zakupu ako se nekretninom raspolaže temeljem zakupa, odnosno ukoliko je šteta nastala na zakupljenom zemljištu.

– Presliku osobne iskaznice podnositelja prijave

– Izjavu

Navedeni obrazac za prijavu štete, primjer popunjenog obrasca, izjava koju je potrebno popuniti te tablica razvrstavanja dobara i štete dostupni su na službenoj web stranici Općine Veliki Bukovec, te ih ujedno možete preuzeti osobno u prostorijama općine.

Predaja prijava u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela vrši se formiranjem u hodniku redom dolaska s već popunjenim i prikupljenim svim potrebnim dokumentima na način da „jedna stranka izađe, druga uđe“.

Također izričito Vas molimo kako bi se izbjegle gužve prilikom podnošenja prijava da dokumente koji se prilažu prijavi (presliku posjedovnog lista i zemljišno knjižnog izvatka, upisnik, ugovor o zakupu, presliku osobne iskaznice) PRETHODNO FOTOKOPIRATE!

Za sve dodatna pitanja možete nas kontaktirati telefonski na broj 840-040, te email: opcinavk@gmail.com.

 

Unaprijed Vam zahvaljujemo na pridržavanju navedenih pravila za uzajamnu korist i brže rješavanje postupaka prijave

 

Jedinstveni upravni odjel

 

 

Dokumenti za preuzimanje:

OBRAZAC ZA PRIJAVU

IZJAVA

 

ODLUKA

OBAVIJEST

Poštovani stanovnici Općine Veliki Bukovec.

Putem aplikacije GDi LOCALIS, možete prijaviti kvarove i probleme (kvarovi na javnoj rasvjeti, oštećenja cesta, nelegalno odlaganje otpada, itd.) koje ste uočili na području Općine Veliki Bukovec kako bi se isti mogli što žurnije otkloniti.

 

Link na aplikaciju se nalazi OVDJE

Upute za uporabu aplikaciju možete vidjeti OVDJE

P O Z I V

 

Svim obveznicima poreza na nekretnine na području Općine Veliki Bukovec za dostavu podataka o poreznom obvezniku i podataka o nekretninama prema Zakonu o lokalnim porezima.

Sukladno Zakonu o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16) koji je stupio na snagu  01. siječnja 2017. godine, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su uvesti  porez na nekretnine koji će u cijelosti zamijeniti dosadašnju komunalnu naknadu.

Za utvrđivanje činjenica bitnih za provođenje poreznog postupka i izdavanje poreznih rješenja potrebno je ustrojiti evidenciju o nekretninama i poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine.

Pozivaju se vlasnici i korisnici nekretnina s područja Općine Veliki Bukovec da dostave Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Veliki Bukovec podatke o nekretninama na propisanim obrascima za svaku nekretninu zasebno zaključno do 30. rujna 2017. godine.

 

Porezni obveznici koji imaju više nekretnina na području Općine Veliki Bukovec za svaku nekretninu trebaju ispuniti zaseban obrazac.

Ukoliko se ista nekretnina koristi za dvije ili više različitih namjena (stambeni prostor, poslovni prostor, garažni prostor, drugi pomoćni prostori, itd.) također je potrebno za svaku ispuniti zaseban obrazac.

Ako je vlasnik nekretnine pravna osoba, popunjene obrasce potpisuje odgovorna osoba pravne osobe, a podaci trebaju biti ovjereni pečatom pravne osobe.

Ako je vlasnik nekretnine poreznu obvezu prenio na korisnika, potrebno je uz popunjeni i potpisani obrazac dostaviti i Ugovor iz kojeg je to vidljivo.

Obrasce potrebne za dostavu podataka možete preuzeti na internetskoj stranici Općine Veliki Bukovec www.velikibukovec.hr ili osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Veliki Bukovec svakim radnim danom od 08,00 – 13,00 sati.

 

Ispunjeni i potpisani obrasci mogu se dostaviti:

– osobno, predajom pisarnici Općine Veliki Bukovec, u vremenu od 08,00 – 13,00 sati,

– putem pošte, na adresu Općina Veliki Bukovec, Veliki Bukovec, Dravska 7,42231 Mali

Bukovec,

– elektroničkim putem, na e-mail adresu: opcinavk@inet.hr

 

Za dodatne informacije i upute odnosno pomoć pri popunjavanju obrazaca, možete nas kontaktirati:

– telefonski: 042 840 040

– elektroničkim putem: opcinavk@inet.hr

– osobno u Jedinstvenom  upravnom odjelu, u vremenu od 08,00 – 15,00 sati.

 

Ukoliko porezni obveznik ne dostavi tražene podatke do 30. rujna 2017.godine ili ako se oni bitno razlikuju od podataka kojima raspolaže Općina Veliki Bukovec dobivenim od Države geodetske uprave, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Ministarstva financija- Porezne uprave, sukladno članku 59. stavak 3. Zakona o lokalnim porezima, porezna obveza će se utvrditi s najvišim koeficijentima utvrđenim Zakonom o lokalnim porezima za stanje i dob nekretnine.

 

                                                                                               

Načelnik Općine Veliki Bukovec

Franjo Vrbanić

 

 

POZIV

O POREZU NA NEKRETNINE

OBRAZAC – STAMBENI PROSTOR

OBRAZAC – POSLOVNI PROSTOR

OBRAZAC – NEIZGRAĐENO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE

 

DOPUNA UPUTE za provedbu Naputka ministra poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu – »Narodne novine«, broj 39/13. i 48/15. ( u daljnjem tekstu: Naputak).

1. Jedinice lokalne samouprave dužne su u provedbi točke III. stavka 2. Naputka,
prilikom zaprimanja zahtjeva za izdavanje potvrde o mirnom posjedu na preslici
zahtjeva potvrditi primitak zahtjeva za izdavanje potvrde i isti uručiti podnositelju
zahtjeva;

2. Jedinice lokalne samouprave dužne su u provedbi točke IV. Naputka zahtjev
podnijeti Županijskom državnom odvjetništvu koje je nadležno na području na
kojemu se nalazi poljoprivredno zemljište za koje se utvrđuju podaci te u
zahtjevu navesti:
– katastarsku općinu i popis čestica za koje traži podatke,
– OIB podnositelja zahtjeva za koje traži podatke;

3. Podnositelji zahtjeva iz Naputka koji još nisu ishodili potvrdu o mirnom posjedu,
dužni su prilikom podnošenja zahtjeva za sklapanje ugovora o privremenom
korištenju iz točke II. Naputka, uz zahtjev i ostalu propisanu dokumentaciju,
priložiti presliku zahtjeva podnesenog jedinici lokalne samouprave za izdavanje
potvrde o mirnom posjedu s potvrdom o primitku tog zahtjeva u jedinici lokalne
samouprave; Podnositelji zahtjeva koji su putem pošte zatražili izdavanje potvrde
o mirnom posjedu, zahtjevu za sklapanje ugovora o privremenom korištenju trebaju
priložiti presliku povratnice o uručenju zahtjeva jedinici lokalne samouprave.

Agencija za poljoprivredno zemljište moli korisnike da se pridržavaju roka za
podnošenje zahtjeva za sklapanje ugovora o privremenom korištenju sukladno
Naputku, koji je počeo teći 16. lipnja 2017. i ističe 16. srpnja 2017.

 

Naputak možete pročitati i OVDJE

Upozorenje o opasnosti kupanja na neuređenim kupalištima!

Svake godine tijekom ljeta građani osvježenje od vrućina i sparina traže u kupanju na rijekama ili jezerima, pri čemu nerijetko zanemaruju opasnosti koje im prijete, zbog čega se nažalost događaju tragedije.

Kako bi se izbjegli tragični događaji i povećala sigurnost kupača, policija apelira na građane da za kupanje koriste prvenstveno uređena kupališta koja su pod nadzorom, a ne rijeke, jezera ili šljunčare koji nisu uređeni za kupanje i nisu pod nadzorom stručnih službi.

Ujedno skreću pozornost na nekoliko važnih savjeta:

– djeca nikako ne bi smjela ići na kupanje bez prisutnosti i nadzora roditelja ili druge odrasle osobe
– neplivači ili osobe koje slabije plivaju obavezno bi trebali koristiti pomagala za plivanje
– nije poželjno plivati najmanje jedan sat nakon obroka
– nije poželjno plivati ukoliko se konzumira alkohol
– u vodu plivač nikako ne bi smio ulaziti vruć
– ne skakati u vodu nepoznate dubine
– izbjegavati plivanje u samoći
– ukoliko u vodi primijetite nekoga u nevolji, odmah potražite   pomoć i drugih osoba ukoliko su one u blizini.

 

Načelnik Općine Veliki Bukovec

Franjo Vrbanić

 

DOKUMENT

Narodnim novinama br. 53 od 7. lipnja 2017.  objavljen je Naputak ministra
poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3.
Zakona o poljoprivrednom zemljištu – »Narodne novine«, broj 39/13 i 48/15
( u daljnjem tekstu: Naputak).

Naputkom se propisuje postupanje Agencije za poljoprivredno zemljište i
jedinica lokalne samouprave u primjeni odredbe članka 51. stavka 3.
Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 39/13 i 48/15,
u daljnjem tekstu: Zakon) koja je prestala važiti 31. svibnja 2015.

Naputak je stupio  na snagu  15. lipnja 2017.

Slijedom navedenog, pozivaju se fizičke i pravne osobe na koje se odnose
Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo
poljoprivrede dalo suglasnost, da u roku od 30 dana, odnosno u razdoblju
od 16. lipnja 2017. do 16. srpnja 2017. podnesu Agenciji za poljoprivredno
zemljište, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78., zahtjev za sklapanje ugovora
o privremenom korištenju sukladno članku 48. stavku 1. Zakona i Naputku.

Podnositelji zahtjeva obvezni su uz zahtjev za sklapanje ugovora priložiti potvrdu
o mirnom posjedu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske koju
izdaje jedinica lokalne samouprave na čijem se području to poljoprivredno zemljište nalazi.

Podsjećamo kako je Izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu
iz 2015. propisano da se državno poljoprivredno zemljište može dati u zakup bez
javnog poziva, na rok od 10 godina, pravnim i fizičkim osobama koje se bave
stočarstvom pod uvjetom da nemaju, a zakupom bi dobile minimalnu površinu
poljoprivrednog zemljišta propisanu prema broju uvjetnih grla. Poljoprivrednici
koji se bave stočarstvom dobili su 2015. odluke o dodjeli zakupa, ali nisu potpisali
ugovore. Dobivanje ugovora o privremenom korištenju omogućeno je ovim
Naputkom za sve korisnike koji udovoljavaju propisane uvjete.

 

Naputak možete pročitati OVDJE

Obrazac zahtjeva možete preuzeti OVDJE

Predsjednica Republike Hrvatske je dana 05. listopada 2015. godine donijela Odluku o raspisivanju izbora za zastupnike u Hrvatski sabor.

Izbori u Republici Hrvatskoj održat će se u nedjelju 8. studenoga 2015. godine.

Izbori u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske održat će se u subotu 07. studenoga 2015. i nedjelju 8. studenoga 2015. godine.

Pozivaju se birači da izvrše pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača u službi za opću upravu ureda državne uprave u županiji i Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba, prema mjestu svog prebivališta, svakim radnim danom u radno vrijeme ureda, a u subotu 24. listopada 2015. godine u vremenu od 8,00 do 14,00 sati.

Pozivamo pripadnike nacionalnih manjina, koji će navršiti 18 godina do dana održavanja izbora da se izjasne o svojoj nacionalnoj pripadnosti pred nadležnim uredom. Podsjećamo birače da se na dan izbora ne mogu izjašnjavati o svojoj nacionalnoj pripadnosti osim onih koji nisu upisani u registar birača. Detaljnije obavijesti bit će objavljene na internetskim stranicama nadležnih ureda. Zahtjevi za dopunu ili ispravak podataka u registru birača mogu se podnositi zaključno do srijede 28. listopada 2015. godine.

Detalje o prijavama za glasovanje, te samom glasovanju pročitajte na linku OBJAVA BIRAČIMA (Službena objava Ministarstva uprave).