JAVNI POZIV za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Veliki Bukovec

Na temelju Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Veliki Bukovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 78/22) i članka 47. Statuta Općine Veliki Bukovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 18/13, 6/18, 15/20, 6/21 i 41/21 – pročišćeni tekst), načelnik Općine Veliki Bukovec objavljuje

 

JAVNI POZIV

za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji 

na području Općine Veliki Bukovec u 2022. godini

 

Ovim Javnim pozivom i mjerama za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Veliki Bukovec namjerava se pomoći stanovništvu u rješavanju stambene problematike s ciljem naseljavanja  mladih obitelji, te sprječavanja raseljavanja istih s područja Općine Veliki Bukovec.

 

Predmet  ovog Javnog poziva je podnošenje prijava za korištenje bespovratnih sredstava u okviru mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja.

 

 

Mjera 1. Financijska pomoć/subvencija u svrhu poboljšanja kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju i/ili adaptaciju stambenog prostora

 

Financijska pomoć/subvencija može se odobriti podnositelju zahtjeva isključivo za rekonstrukciju i /ili adaptaciju stambenog objekata na području Općine Veliki Bukovec.

Rekonstrukcija i adaptacija u smislu Programa podrazumijevaju dogradnju, nadogradnju, rekonstrukciju i adaptaciju postojećeg stambenog objekta odnosno izvedbu građevinskih i drugih radova na postojećoj građevini u svrhu njezine obnove.

Za rekonstrukciju, dogradnju, nadogradnju i adaptaciju primjenjuju se važeći propisi koji vrijede za gradnju, te ako je sukladno tim propisima nužno ishoditi građevinsku dozvolu, zahtjevu se prilaže i građevinska dozvola.

Bitan preduvjet korištenja ove mjere je da je stambeni prostor podnositelja zahtjeva koji se rekonstruira i/ili adaptira prvi i jedini stambeni prostor čiji je podnositelj zahtjeva vlasnik/suvlasnik, te da je jedan od bračnih drugova mlađi od 40 godina života.

Podnositelj zahtjeva koji ulaže u rekonstrukciju i/ili adaptaciju objekta na području Općine Veliki Bukovec može ostvariti pomoć za dogradnju, nadogradnju, rekonstrukciju i/ili adaptaciju postojećeg stambenog objekta u 2022. godini na ime subvencije cijene materijala i radova na rekonstrukciji, adaptaciji, dogradnji i nadogradnji i sanaciji stambenog prostora, te ostalim radovima u smislu poboljšanja kvalitete stanovanja. Temeljem ove mjere subvencija se može ostvariti do iznosa 50% ukupne vrijednosti radova, a maksimalno do iznosa 8.000,00 kuna za nabavljeni materijal odnosno izvedene radove.

Podnositelj zahtjeva prilaže dokaz o plaćanju računa za ukupni trošak radova i materijala na rekonstrukciji, adaptaciji, dogradnji i nadogradnji objekta.

Prije odobravanja korištenja sredstava u okviru ove mjere Općina Veliki Bukovec ima pravo provjere i uvida na terenu, po ovlaštenoj osobi svih kriterija o kojima ovisi odobravanje subvencije.

Valjanim prijaviteljem smatra se i podnositelj koji je ulagao u adaptaciju i/ili rekonstrukciju stambenog objekta, a koji je zajedno sa svojim bračnim drugom suvlasnik tog stambenog prostora u jednakim suvlasničkim dijelovima. Za suvlasnički dio suvlasnik mora priložiti izjavu kojom potvrđuje da je suglasan i upoznat sa podnošenjem prijave za korištenje ove mjere.

 

Potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu:

 

 1. prijavni obrazac – obrazac 1
 2. preslika osobne iskaznice podnositelja i njegova bračnog druga (ukoliko je primjenjivo)
 3. dokaz da je podnositelj zahtjeva u stalnom radnom odnosu (potvrda poslodavca), a za bračnog druga (ukoliko je bračni drug suvlasnik stambenog objekta)
 4. izjava za suvlasnika (ako je primjenjivo) – obrazac 2
 5. izvadak iz zemljišnih knjiga za stambeni objekt koji je predmet zahtjeva
 6. potvrda o prebivalištu (ne starija od 30 dana)
 7. privola za obradu osobnih podataka – obrazac 3
 8. preslika računa i dokaz o plaćanju
 9. troškovnik radova (ukoliko je primjenjivo)
 10. izjava podnositelja i njegova bračnog druga (ukoliko je suvlasnik) pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da se radi o njihovoj prvoj i jedinoj nekretnini (izjava ovjerena kog javnog bilježnika)
 11. i druga dokumentacija za koju se ukaže potreba dostavljanja.

 

Korisnik Programa koji je vlasnik nekretnine ili suvlasnik sa svojim bračnim drugom ne smiju iz svog vlasništva otuđiti, prodati ili darovati nekretninu za čiju adaptaciju i/ili rekonstrukciju su primili financijsku pomoć u roku od 5 godina od zaključenja ugovora za dodjelu financijske pomoći/subvencije.

Ukoliko Korisnik programa otuđi nekretninu iz svog vlasništva u navedenom roku Ugovor za dodjelu sredstava financijske pomoći/subvencije smatrat će se raskinutim, te će Korisnik biti u obvezi izvršiti povrat dodijeljene financijske pomoći/subvencije u cjelokupnom iznosu Općini Veliki Bukovec.

 

 

NAČIN I ROK PODNOŠENJE ZAHTJEVA

 

Prijava na javni poziv podnosi se u Općini Veliki Bukovec, Jedinstvenom upravnom odjelu u pisanom obliku na propisanim obrascima (dostupni na Internet stranici Općine Veliki Bukovec: www.velikibukovec.hr, a mogu se dobiti i u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Veliki Bukovec, zaključno do 30. studenog 2022. godine ili do iskorištenja osiguranih sredstava u Proračunu Općine Veliki Bukovec za 2022. godinu.

Dodatne informacije vezane uz predmetni javni poziv mogu se dobiti osobno u sjedištu Općine Veliki Bukovec i putem elektroničke pošte: opcinavk@gmail.com ili na telefon: 042/840-040.

 

 

Obrazac 1- Prijava na Mjeru

Obrazac-2- Izjava za suvlasnika

Obrazac 3 – Privola za obradu osobnih podataka

Javni poziv za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Veliki Bukovec u 2022.g

Sviđa ti se vijest? Podijeli je s prijateljima na mreži!

Podijeli s prijateljima! Twitaj s prijateljima! Dodaj +1! Podijeli!