JAVNI NATJEČAJ za povjeravanje obavljanja poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Veliki Bukovec

Na temelju stavka 2. članka 3. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Veliki  Bukovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 78/22) i članka 47. Statuta Općine Veliki Bukovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 18/13, 6/18, 15/20, 6/21 i 41/21 – počišćeni tekst), načelnik Općine Veliki Bukovec raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za povjeravanje obavljanja poslova prijevoza pokojnika koji se

financiraju iz proračuna Općine Veliki Bukovec

 

 

 1. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Predmet Javnog natječaja je povjeravanje obavljanja poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Veliki Bukovec, a koji podrazumijevaju preuzimanje i prijevoz umrle osobe ili posmrtnih ostataka od mjesta smrti na području Općine Veliki Bukovec do nadležne patologije ili sudske medicine, za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije.

 

 1. UVJETI I DOKAZI SPOSOBNOSTI

Sastavni dio ponude je Ponudbeni obrazac – PRILOG 1.

Za utvrđivanje sposobnosti za obavljanje poslova prijevoza pokojnika Ponuditelj uz Ponudbeni obrazac dostavlja i sljedeću dokumentaciju:

 • izvadak iz odgovarajućeg registra za obavljanje pogrebničke djelatnosti – Ponuditelj dokazuje da je upisan u odgovarajući registar za obavljanje pogrebničke djelatnosti (ne stariji od 30 dana);
 • presliku rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti – Ponuditelj dokazuje da ispunjava uvjete za obavljanje pogrebničke djelatnosti,
 • izjavu o ispunjavanju kadrovskih i tehničkih uvjeta kojom se dokazuje da je Ponuditelj kadrovski i tehnički ekipiran na način da pozive ovlaštenih osoba (policijskih ili pravosudnih tijela) može primati tijekom 24 sata svakog dana – PRILOG 2,
 • presliku prometne dozvole pogrebnog vozila – kojom se dokazuje da ima na raspolaganju najmanje jedno pogrebno vozilo,
 • potvrda Porezne uprave o stanju duga – kojom se dokazuje da je Ponuditelj nema nepodmirenih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje (ne starija od 30 dana),
 • Potvrda Općine Veliki Bukovec – kojom ponuditelj dokazuje da nema nepodmirenih dospjelih dugovanja prema Općini Veliki Bukovec (ne starija od 30 dana),
 • Izjava pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da vlasnik, odnosno odgovorna osoba Ponuditelja nije pravomoćno osuđena i da se protiv nje ne vodi kazneni postupak za gospodarska kaznena djela određena Kaznenim zakonom te da nije pravomoćno osuđena zbog kaznenog djela protiv života i tijela, odnosno povrede mira pokojnika i da pravomoćnom odlukom suda za prekršaje nije bila tijekom jedne godine dva puta kažnjena za prekršaj povezan s obavljanjem pogrebničke djelatnosti, sukladno odredbama Zakona o pogrebničkoj djelatnosti – PRILOG 3.

Odabrani Ponuditelj je prilikom sklapanja Ugovora o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika kao jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora dužan dostaviti bjanko zadužnicu na iznos do 5.000,00 kn. Neiskorištena bjanko zadužnica se Ponuditelju vraća u roku 30 dana od dana isteka, odnosno raskida Ugovora.

 

III. PODNOŠENJE PONUDA

Ponuda se dostavlja u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom ponuditelja te naznakom

„NE OTVARAJ – NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA OPĆINE VELIKI BUKOVEC“

te ostalim podacima sukladno natječaju, preporučenom poštom na adresu: Općina Veliki Bukovec, Dravska ulica 7, Veliki Bukovec, 42231 Mali Bukovec ili osobno u pisarnici Općine Veliki Bukovec od ponedjeljka do petka od 8,00 do 14,00 sati.

Rok za dostavu ponuda, neovisno o načinu dostave je 05.10.2022 godine (srijeda) do 10,00 sati.

Ponuda koje nije podnijeta u roku neće se razmatrati.

Ponuda koja ne sadrži isprave navedene u točki II. ovog Javnog natječaja smatrati će se nepotpunom i neće se razmatrati.

Ponuda koja sadržava nepotpisane i neispunjenje obrasce neće se razmatrati.

Sastavni dio ponude su Ponudbeni obrazac (prilog 1), Izjava o ispunjavanju kadrovskih i tehničkih uvjeta (prilog 2) i Izjava o nekažnjavanju (prilog 3) koji se mogu preuzeti na Internet stranici Općine Veliki Bukovec www.velikibukovec.hr ili osobno u pisarnici Općine Veliki Bukovec.

 

 1. KRITERIJ ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Najpovoljnijim ponuditeljem smatrati će se ponuditelj koji uz ispunjenje svih propisanih uvjeta i dostavu cjelokupne tražene dokumentacije, ponudi i ukupno najnižu cijenu.

 

 1. MJESTO I VRIJEME OTVARANJA PONUDE

Otvaranje ponuda obaviti će se dana 05.10.2022. godine (srijeda) u 10,00 sati u prostorijama Općine Veliki Bukovec.

Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi načelnik Općine Veliki Bukovec. Protiv Odluke ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Odluka o odabiru dostaviti će se svim ponuditeljima.

Na temelju Odluke o izboru s odabranim ponuditeljem sklopiti će se Ugovor o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika na vrijeme od četiri godine.

 

 1. OSTALI PODACI

Svi ostali podaci mogu se dobiti na kontakt telefon: 042/840-040, mail: opcinavk@gmail.com

Općina Veliki Bukovec zadržava pravo ne prihvaćanja niti jedne ponude po raspisanom Javnom natječaju i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.

 Općinski načelnik

 Franjo Vrbanić,v.r.

Javni natječaj za povjeravanje poslova prijevoza pokojnika

PRILOG 1-Ponudbeni list

PRILOG 2- Izjava o ispunjavanju kadrovskih i tehničkih uvjeta

PRILOG 3- Izjava o nekažnjavanju

Sviđa ti se vijest? Podijeli je s prijateljima na mreži!

Podijeli s prijateljima! Twitaj s prijateljima! Dodaj +1! Podijeli!